Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1329-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1329-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií.
36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností; prenájom bytov; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); finančné poradenstvo; finančné informácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov.
37 - Stavebníctvo; stavebný dozor; stavebné informácie.
39 - Prenájom skladísk; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby); prenájom prednáškových sál; prenájom kancelárskeho nábytku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 07.01.14, 07.03.20, 15.01.01, 29.01.04, 27.05.15, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, modrosivá, svetlosivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CORWIN SK a.s.; Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1329-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 24.06.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1329-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.06.2022 Typ Interné listy
POZ 1329-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku