Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1328-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  215573 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2015 
(210)  Číslo prihlášky  1328-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 35, 37, 39, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové debny, skrinky na náradie; zámočnícke stoly; kovové zveráky, čeľuste zveráka; nákovy, prenosné nákovy, rohatinky; svorníky; kovové kramle, skoby; závitové krúžky, svorník s okom; montážne kľúče; rukoväti nožov; rúčky a rukoväti na náradie; krúžky na rukoväti; rúčky na kosy; kovové skoby ako horolezecký výstroj; skoby, kramle, mačky na lezenie v ľade; drobný železiarsky tovar; klince, príchytky; kovové rozperné kolíky; čapy; závlačky; nity; kolíky, krúžky, lamely, vložky, tenké doštičky; svorníky; zátky, čapy; skrutky, matice, podložky; pružiny ako železiarsky tovar; medené krúžky; plomby; háčiky na šaty; háčiky na vešiaky; háčiky ako železiarsky tovar; krúžky na kľúče z obyčajných kovov; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové prenosné stavby; konštrukcie na verandy; oceľové stožiare; stožiare, stĺpy; kovové reklamné, inzertné stĺpy; kovové pamätné tabule; nesvietiace kovové domové čísla; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; vývesné štíty; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
09 - Elektronické diáre; elektronický vreckový slovník - prekladový; informačné tabule elektronické; kazetový prehrávač; kopírovacie stroje; počítač ako zápisník - notebook; prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku; prístroje na úpravu textu; vrecková kalkulačka; sčítacie stroje; batérie na svietenie; audiovizuálna technika na výučbu; magnetofóny; magnetické pásky; rámčeky na diapozitívy; počítacie stroje; sušičky na fotografie; blikavé svetlá; fotografické, elektrostatické alebo termické kopírovacie zariadenia a stroje; adjustačné prístroje pre diapozitívy; diapozitívy; premietačky na diapozitívy; mechanické značky; rádiá; zariadenia na spracovanie údajov; diaprojektory; svetelné reklamné tabule; neónové reklamy; počítačové pamäte; počítače; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; premietacie prístroje; zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia, prehrávače; videokazety; registračné pokladnice; počítačové klávesnice; zariadenia na spracovanie textu; nahrané operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; faxy; magnetické médiá; optické čítače; optické nosiče údajov; optické disky; tlačiarne k počítačom; čítacie zariadenia pre informatiku; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy na svietenie; svetelné reklamné objekty; svietiace vývesné štíty, tabule; stropné svetlá, lustre; svetlomety, reflektory, elektrické vreckové baterky; elektrické lampy; lampy na osvetľovanie akvárií; držiaky, tienidlá na lampy a svietidlá; plášte svietidiel; objímky na svietidlá a tienidlá lámp; chrániče osvetľovacích telies; pouličné lampy, kandelábre; svetelné rúry; svetelné gule, lampové banky; svietiace domové čísla; difuzéry svetla; lampáše; lampióny; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
12 - Automobily; autoplachty; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary.
16 - Papiernický tovar; hárky papiera; drevitý papier; parafínový papier; pergamenový papier; priesvitný pauzovací papier; strieborný papier; svietivý papier; papierové pásky; farebné pásky; papierové gule; papierová kaša, drvina; figuríny z papierovej drviny; papier do registračných strojov; parfumovaný alebo neparfumovaný papier do skríň; papier Xuan na čínsku kaligrafiu a čínske maľby; papierové pásky, štítky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; pásky do tlačiarní k počítačom; papier do rádiogramov; filtračný materiál z papiera; kávové filtre, papierové; papierové zástavy, vlajky; papierové kornúty; listový papier; ozdobné kvetináče z papiera; kartón, lepenka; predmety z kartónu; tuby z kartónu; lepenkové platne papiernický tovar; dierkovacie karty na žakárové stroje, žakárové krosná; papier do kopírovacích strojov; uhľový, kopírovací papier; štítky, papierové nálepky; nálepky, lepiace štítky; paragóny; lístky; kartotékové lístky; kovové úchytky na kartotečné lístky; etikety s výnimkou textilných; kožené etikety na batožinu; elektrické aj neelektrické písacie stroje; úderníky písacích strojov; valce do písacích strojov; pásky do písacích strojov; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; školské potreby, papier, písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; skicáre; útržkové bloky; pijavý papier; podložky na písanie; písacie potreby; držiaky a puzdrá na písacie potreby; súpravy na písanie; ceruzky; násady na ceruzky; verzatilky; tuhy do ceruziek verzatiliek; pastelky; elektrické aj neelektrické strúhadlá, orezávacie strojčeky na ceruzky; perá; plniace perá; násadky na perá; oceľové pierka; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; guľôčky do guľôčkových pier; perové spony; perá na tabule, nie elektrické; puzdrá na perá, peračníky; stojany na perá a ceruzky; kresliace uhle; tuš; čínsky tuš; atrament; atramentová tyčinka; kalamár, nádobka na atrament; akvarely, vodové farby; škatule s farbami ako školské pomôcky; mištičky na vodové farby; gumy na gumovanie; pomôcky na vymazávanie; tekuté korektory ako kancelárske potreby; korekčný atrament; školská tabuľa; krieda na písanie, značenie; držiaky na kriedu; špongie na zotieranie tabúľ; bridlicové tabuľky; bridlice na kreslenie; rysovacie pomôcky, potreby; rysovacie dosky; pantografy ako rysovacie pomôcky; rysovacie perá; rysovacie súpravy; kružidlá na kreslenie; rysovacie príložníky, uholníky, pravítka; šablóny; šablóny, plné patróny; puzdrá na šablóny a formy; krividlá; gumovacie šablóny; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; lepiace pásky, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej lásky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; cievky s farbiacimi páskami ako kancelárska potreba; lepiaca páska ako kancelárska pomôcka na lepenie; lepidlá, glutín, guma, škrobové lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; kancelárske obaly na spisy, šanóny, zaraďovače; papierové obaly na spisy; obaly na spisy z kože a náhradiek kože; obálky, obaly ako papiernický tovar; otvárače na listy ako kancelárske pomôcky; stroje na lepenie obálok; nože na papier ako kancelárske pomôcky; kancelárske dierkovače; zošívačky ako kancelárske pomôcky; pomôcky na navlhčovanie, navlhčovacie hubky ako kancelárske pomôcky; vyzina, želatína na kancelárske účely a pre domácnosť; gumené pásky na kancelárske účely gumičky ako kancelárska potreba; pripináčiky; spinky na papier; kancelárske spinky, svorky; škrabky na kancelárske účely; skrinky na kancelárske potreby; tabule na zapichovanie oznamov; razúrovacie, vymazávacie papieriky ako kancelárska pomôcka; laminovačky ako kancelárska potreba, zariadenia na obaľovanie dokumentov plastickou fóliou; knihy; brožované knihy, brožúry; účtovné knihy; väzby na knihy; záložky, stužky do kníh; knižné zarážky; knihárske kostice; plátna na knihárske účely; knihárske nite; knihárske plátno, súkno; knihársky materiál; knihárske látky; publikácie; noviny; periodiká, časopisy, tlačoviny; kalendáre, trhacie kalendáre; komiksy; spevníky; ročenky; príručky; prospekty; katalógy; obežníky; predtlače; oznámenia; priesvitky ako papiernický tovar; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; planogramy; tlačivá, formuláre; zoznamy; tlačené časové plány a harmonogramy, vytlačené cestovné poriadky; diagramy; hektografy; počítacie, aritmetické tabuľky; papierové alebo kartónové tabuľky; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; fotografie; zariadenia na rámovanie fotografií; zariadenia na fotomontáže; stojany na fotografie; albumy; atlasy; mapy; zemepisné, geografické mapy; glóbusy; obrazy; zarámované aj nezarámované obrazy, maľby; olejotlače; litografie; umelecké litografie; rytiny; tlač, rytiny; grafiky, grafické reprodukcie, zobrazenia; portréty; plagáty; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; vizitky z dreva; architektonické modely, makety; modely, makety automobilov; štetce; maliarske štetce; palety pre maliarov; maliarske stojany; maliarske plátna, operadlá na ruky pre maliarov; modelovacie materiály; modelovací íl; modelovacie pasty; plastické hmoty na modelovanie; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene ako potreby pre umelcov; pečiatky; dátumové pečiatky; štočky, pečiatky s adresou; leptaný štočok; podušky na pečiatkovanie; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; prenosné tlačiarničky ako kancelárska pomôcka; strojčeky na tlačenie adries; adresné štítky do adresovacích strojov; pečate; pečatné vosky; obtlačky; tlačiarenský lis; tlačiace pásy s výnimkou textilných; písmená; oceľové písmená; tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové, grafické znaky, cifry; polygrafické písmo; rydlá, ihly na rytie; rytecké dosky; sádzacie rámy, sadzobnice, sádzadlá, galvanotypy, chromolitografy pre polygrafiu; zinkografické štočky; litografické dosky, litografický kameň; litografická krieda; neelektrická tlačiareň kreditných kariet; kancelárske kopírovacie zariadenia; rozmnožovacie zariadenia a stroje; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, strojov; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; vzory na kopírovanie; rozmnožovacie blany; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; podnosy na listy; frankovacie stroje; kancelárske knihárske stroje a prístroje; rezačky na papier; vinetovacie strojčeky; paginovačky; ručné prístroje na etiketovanie; náprstky na ochranu pred zranením; krajčírska krieda; steatit ako krajčírska krieda; vzory na výrobu odevov, šitie; výšivkové vzory; bytové akvária, poklopy na ne; bytové teráriá; príslušenstvo akvárií a terárií; viváriá; papier na elektrokardiogramy; histologické rezy ako učebné pomôcky; biologické vzorky na použitie v mikroskopii ako učebné materiály; cigarové pásky; gumové plátno ako papiernický tovar; ružence; maliarske valčeky pre domácnosť; papierové obrusy, prikrývky na stôl; stolové papierové prestieranie - obrúsky; papierové podložky na stôl, anglické prestieranie; papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové utierky na tvár; papierové obrúsky, ručníky; papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, mejkap; toaletný papier; materiály na pečatenie; vrecká do mikrovlnných rúr; jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; detské plienky z papiera a buničiny; papierové podbradníky; baliaci papier; baliace materiály na báze škrobu; bublinové obaly z plastických materiálov na balenie; fólie a nádoby na balenie z regenerovanej celulózy; plastové fólie na balenie; naťahovacie plastové fólie na paletizáciu; viskózové fólie na obaľovanie; vrecia, vrecká z papiera alebo plastických materiálov; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; obaly, puzdrá na doklady, na pasy, šekové knižky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové obaly na mliečne výrobky; škatule na klobúky z lepenky; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
17 - Plastické hmoty, polotovary; podkladové materiály z gumy a plastov; plastové fólie s výnimkou baliacich fólií; lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely; nálepky, samolepky s výnimkou nálepiek na lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
19 - Značky, signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; sklené granuly na značkovanie ciest; cestné značky - pásy a platne zo syntetických materiálov; osvetľovacia dlažba, svetelná dlažba; nekovové stĺpy, stožiare, podpery, stojky; betónové podpery, stĺpy; nekovové inzertné, reklamné stĺpy; altánky; nekovové prenosné skleníky; trhové stánky; nekovové prenosné stavby; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
20 - Nábytok; kovový nábytok; kancelársky nábytok; školský nábytok; nábytkové police; dvierka na nábytok; plastové lišty na nábytok; drevené trámy; drevené hrany a kostry na nábytok; nekovové príslušenstvo, obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové kolieska, pánty, závesy na nábytok; hlavové opierky ako časti nábytku; slamené obruby; nekovové stenové kolíky; stoly, stolové dosky; písacie stoly; rysovacie stoly; kovové stoly a dosky; stoly, dosky, poličky na písacie stroje; stoly, stolíky, podstavce, kostry, stojany pod počítač; trojnožky; toaletné stolíky; servírovacie stolíky, vozíky; sedadlá, stoličky aj kovové; vysoké stoličky pre deti; stoličky s otvorom; kreslá, divány, pohovky, taburetky; chaise longue - typ čalúneného kresla; kadernícke kreslá; lavičky ako nábytok; nekovové lávky; registračné, kartotékové skrine a police do nich; knižnice a police do nich; opierky na knihy; komody, bielizníky, zásuvkové kontajnery; príborníky; mobiliár, dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku; kazety na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov; skrinky s umývadlom ako nábytok; paravány, zásteny ako nábytok; krbové zásteny; postele; drevené kostry postelí; nekovové posteľové vybavenie, kolieska; rozkladacie ležadlá; matrace, pružinové matrace, vzduchové matrace; slamníky; hydrostatické lôžka, vodné postele s výnimkou lôžok a postelí na lekárske účely; matrace, vankúše s výnimkou matracov a vankúšov na lekárske účely; podhlavníky, podušky; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; nemocničné lôžka; masážne stoly; abrazívne špongie na pokožku; prázdne lekárničky; vitríny; vystavovacie stojany; police, stojany, regály; lavice, pulty, pultíky; snímateľné kryty na drezy, snímateľné vložky do drezov; nekovové podnosy; stojany na taniere; dosky na krájanie; nekovové skrinky na mäso; slamky na pitie; nekovové pripevnené dávkovače papierových utierok; detské ohrádky; chodúľky pre deti; kolísky, prútené kolísky; skrinka na hračky; dekoratívne nástenné ozdoby, závesy na steny s výnimkou textilných; dekoratívne predmety vydávajúce zvuk; magnety ako dekorácia; ozdoby z plastov na potraviny; figuríny, sochy, sošky, busty, umelecké diela z dreva, vosku, sadry, živice alebo plastov; krajčírske figuríny, panny; stolárske umelecké výrobky; vejáre; prútený tovar, košikársky tovar; nekovové koše; prútené koše; pekárske košíky na chlieb; pletené predmety zo slamy; zrkadlá; sklené tabule na zrkadlá; rámy na obrazy; lišty na rámy na obrazy, profily, uhlové podpery na obrazové rámy; svorníky, háčiky a držiaky obrazových rámov; krosná, rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; drevené cievky na nite, hodváby a motúzy; vešiaky na šaty, odevy; nekovové háčiky, vešiakové háčiky na šaty; povlaky, obaly na uskladnenie šatstva; vešiaky na kľúče; novinové stojany, držadlá na noviny a časopisy; stojany na dáždniky; stojany na kabáty, klobúky; stojany na pušky; stojany, podstavce na kvety; nekovové tyče; tyče k rastlinám alebo stromom; tyče na upevnenie schodišťových kobercov, schodišťové zábradlia; domové čísla s výnimkou kovových a svietiacich; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových; nekovové identifikačné štítky; nekovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; nekódované plastické karty slúžiace na otváranie; nekovové štátne poznávacie značky; zámky s výnimkou kovových a elektrických; nekovové zámky na vozidlá; nekovové závory; vlajkové žrde; rakvy; drobný nekovový materiál k truhlám, nekovové fitingy na rakvy; pohrebné urny; spacie vaky na stanovanie; nekovové stanové kolíky; drobný nekovový materiál na okná a dvere; nekovové kovanie na okná a dvere; držiaky na záclony a závesy, nie z textilných materiálov; tyče, krúžky háčiky, háky na záclony; koľajnice na záclony a závesy; ozdobné korálkové záclony ako dekorácia; bambusové závesy; okenné interiérové rolety, rolety z tkaného dreva ako nábytkové vybavenie; roletové, záclonové valce; interiérové žalúzie a lamelové rolety; kladky z plastických hmôt na rolety; búdy, klietky, ležoviská, hniezdiská pre zvieratá chované v domácnosti; psie búdy; vtáčie klietky, búdky; podušky pre domáce zvieratá; jasle nad žľabom ako poľnohospodárske predmety; preliezky pre mačky; včelie úle; plásty, umelé plásty, včelárske rámiky, drevené rámy do úľov, drevené časti úľov; koše na ryby; preparované, vypchaté zvieratá, vtáky; rohy zvierat, slonová kosť ako surovina alebo polotovar; perleť, veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar; zvieracie kopytá, pazúry, klepetá; jelenie parohy; jantár, jantárové platničky a tyče; koral; ustrice - lastúry; sépiolit; korytnačina, náhradky korytnačiny; mušle; bambus; korozo, olejová palma; ratan; trstina ako materiál na tkanie; pletená slama; striebrené sklo; nekovové nádoby a vrchnáky na ne; plastové nádoby a vrchnáky na ne; plastové obalové, baliace nádoby; plastové nádoby, debny, schránky; nekovové nádoby na skladovanie a prepravu; drevené nádoby, debny, schránky; latková debna; prepravky, drevené obaly na fľaše; nádrže, zberné nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych; nekovové nádrže na tekuté palivá; nekovové kade, sudy; drevené sudy na stáčanie vína, drevené vinné dekantačné sudy na odkaľovanie; nekovové obruče, kohútiky, zátky a stojany na sudy; dúžky; nekovové ventily, nie ako časti strojov; vodovodné klapky, ventily, výpustné ventily z plastov; nekovové čapy, zátky, tesniace uzávery; záklopky aj plastové; uzávery na fľaše s výnimkou sklených, kovových alebo gumových; korkové zátky, pásy, zátky do fliaš; nekovové stavidlá, nie ako časti strojov; nekovové nádoby na miešanie malty; nekovové navijaky, cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadíc; nekovové káblové, lanové príchytky, svorky; plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, príchytky na rúry z plastických hmôt; nekovové dopravné palety, prepravné, nakladacie palety na manipuláciu s tovarom; nekovové flotačné kontajnery; nekovová ložná miera, obrysnica na železničné vozne; nekovové uväzovacie bóje; pracovné stoly, hoblice; nekovové zámočnícke stoly; stojan na pílenie; nekovové skrutky, matice; nekovové nity; nekovové koly, kolíky, spojovacie články; palice na nosenie bremien, váhy; nekovové rúčky a rukoväti na náradie, rúčky na metly, rúčky na kosy, rukoväti nožov; zobrazovacie tabule; pútače z dreva alebo plastických hmôt; vývesné štíty z dreva alebo plastických hmôt; reklamné nafukovacie predmety; pristávacie schodíky, nekovové, pohyblivé pre cestujúcich; drevené alebo plastové rebríky; nekovové schodíky; sofy; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
22 - Stany; markízy, plátenné strechy; markízy zo syntetických materiálov; siete, pokrývky na maskovanie; vozové plachty; vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; textilné baliace vrecká; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdra a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; ozdoby textilných výrobkov na nažehľovanie; písmená ako značky na bielizeň a šatstvo; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky; maloobchodné služby s bieliacimi a inými prípravkami na pranie a čistenie bielizne, prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlami, voňavkárskymi výrobkami, éterickými olejmi, kozmetickými a toaletnými prípravkami a prostriedkami, strojmi a obrábacími strojmi, drahými kovmi a ich zliatinami a výrobkami z nich, šperkami a drahokamami, hodinárskymi výrobkami a inými chronometrami, odznakmi, kancelárskymi potrebami, papiernickým tovarom, tlačovinami, knihami, papierovými výrobkami, obalmi, plastickými hmotami a výrobkami z nich, samolepkami, usňami, koženkami a výrobkami z nich, kožou, kuframi a cestovnými taškami, dáždnikmi, slnečníkmi, koženou galantériou, domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, tričkami, hrami, hračkami, telocvičnými a športovými potrebami, reklama; reklamné agentúry; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; návrh a úprava reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; príprava inzertných stĺpcov; lepenie plagátov; aranžovanie výkladov; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; marketingové štúdie; kopírovanie, reprografia alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Nitovanie; pieskovanie; lakovanie, glazovanie; úprava proti hrdzi; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; zámočnícke práce - montáž a oprava železných predmetov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; montáž, údržba a opravy počítačov; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; plnenie prázdnych kaziet, tonerov; umelecká stolárska výroba a opravy; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22 a 26 tohto zoznamu; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Služby v doprave a preprave; doručovanie tovaru; doručovanie balíkov; doručovanie, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače, novín a časopisov; skladovanie; skladovanie tovaru, balenie tovaru; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Montáž materiálov na objednávku pre tretie osoby; rytie, gravírovanie; služby spojené s farbením; laminovanie; úprava a spracovanie kovov vrátane zámočníckych prác; frézovanie; zváranie; spájkovanie; fúkanie skla; spracovanie dreva; tlač, tlačenie, tlačiarenské služby; fototlač; litografická tlač; ofsetové tlačenie, ofsetová tlač; sériografia, sieťotlač; spracovanie, úprava papiera; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Grafický, umelecký dizajn; módny dizajn; priemyselný dizajn, navrhovanie; navrhovanie obalov, obalový dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; kontrola kvality; výzdoba interiérov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROSS s.r.o.; Hollého 205/52, Rajec 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2006 8/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2007 1/2007 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.05.2015 5/2015 ND3M
 
POZ 1328-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.08.2005 7 100,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.02.2015 194,50 EUR 09.07.2015 29,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1328-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.07.2005 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 22.07.2005 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.07.2005 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.08.2005 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.09.2005 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.09.2005 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2005 Typ Doručené
výsledok rešerše 01.06.2006 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.02.2015 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 04.06.2015 Typ Odoslané
vnútrospisový list 03.07.2015 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.06.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.07.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.07.2020 Typ Odoslané
POZ 1328-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 PK advisory s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.08.2019 NEXUS advokátska kancelária s.r.o. PK advisory s. r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 22.07.2020 BDO Legal s. r. o. NEXUS advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku