Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1327-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256540 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1327-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 25, 36, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Prenosné chladničky (nie elektrické).
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
36 - Poradenské a sprostredkovateľské služby týkajúce sa cestovného poistenia.
39 - Sprevádzanie turistov; výletné lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; rezervácie zájazdov; organizovanie a rezervácie celodenných výletov; turistické prehliadky (doprava); organizovanie turistickej dopravy; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; osobná doprava; poskytovanie informácií o cestovných trasách; informácie o možnostiach dopravy.
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; vzdelávanie; diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); turistické prehliadky so sprievodcom; rezervácie vstupeniek na zábavné podujatia; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia.
43 - Prechodné ubytovanie; informačné a poradenské služby týkajúce sa prechodného ubytovania; rezervácie prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Party Kýbl 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CK BL Travel s.r.o.; Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1327-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1327-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.05.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.07.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 22.07.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 22.07.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1327-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku