Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1327-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  216067 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2015 
(210)  Číslo prihlášky  1327-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.02.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 17, 19, 22, 26, 35, 37, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové debny, skrinky na náradie; zámočnícke stoly; kovové zveráky, čeľuste zveráka; nákovy, prenosné nákovy, rohatinky; svorníky; kovové kramle, skoby; závitové krúžky, svorník s okom; montážne kľúče; rukoväti nožov; rúčky a rukoväti na náradie; krúžky na rukoväti; rúčky na kosy; kovové skoby ako horolezecký výstroj; skoby, kramle, mačky na lezenie v ľade; drobný železiarsky tovar; klince, príchytky; kovové rozperné kolíky; čapy; závlačky; nity; kolíky, krúžky, lamely, vložky, tenké doštičky; svorníky; zátky, čapy; skrutky, matice, podložky; pružiny ako železiarsky tovar; medené krúžky; plomby; háčiky na šaty; háčiky na vešiaky; háčiky ako železiarsky tovar; krúžky na kľúče z obyčajných kovov; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové prenosné stavby; konštrukcie na verandy; oceľové stožiare; stožiare, stĺpy; kovové reklamné, inzertné stĺpy; kovové pamätné tabule; nesvietiace kovové domové čísla; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; vývesné štíty; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy na svietenie; svetelné reklamné objekty; svietiace vývesné štíty, tabule; stropné svetlá, lustre; svetlomety, reflektory, elektrické vreckové baterky; elektrické lampy; lampy na osvetľovanie akvárií; držiaky, tienidlá na lampy a svietidlá; plášte svietidiel; objímky na svietidlá a tienidlá lámp; chrániče osvetľovacích telies; pouličné lampy, kandelábre; svetelné rúry; svetelné gule, lampové banky; svietiace domové čísla; difuzéry svetla; lampáše; lampióny; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
17 - Plastické hmoty, polotovary; podkladové materiály z gumy a plastov; plastové fólie s výnimkou baliacich fólií; lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely; nálepky, samolepky s výnimkou nálepiek na lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
19 - Značky, signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; sklené granuly na značkovanie ciest; cestné značky - pásy a platne zo syntetických materiálov; osvetľovacia dlažba, svetelná dlažba; nekovové stĺpy, stožiare, podpery, stojky; betónové podpery, stĺpy; nekovové inzertné, reklamné stĺpy; altánky; nekovové prenosné skleníky; trhové stánky; nekovové prenosné stavby; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
22 - Stany; markízy, plátenné strechy; markízy zo syntetických materiálov; siete, pokrývky na maskovanie; vozové plachty; vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; textilné baliace vrecká; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; ozdoby textilných výrobkov na nažehľovanie; písmená ako značky na bielizeň a šatstvo; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky; maloobchodné služby s bieliacimi a inými prípravkami na pranie a čistenie bielizne, prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlami, voňavkárskymi výrobkami, éterickými olejmi, kozmetickými a toaletnými prípravkami a prostriedkami, strojmi a obrábacími strojmi, drahými kovmi a ich zliatinami a výrobkami z nich, šperkami a drahokamami, hodinárskymi výrobkami a inými chronometrami, odznakmi, kancelárskymi potrebami, papiernickým tovarom, tlačovinami, knihami, papierovými výrobkami, obalmi, plastickými hmotami a výrobkami z nich, samolepkami, usňami, koženkami a výrobkami z nich, kožou, kuframi a cestovnými taškami, dáždnikmi, slnečníkmi, koženou galantériou, domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, tričkami, hrami, hračkami, telocvičnými a športovými potrebami, reklama; reklamné agentúry; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; návrh a úprava reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; príprava inzertných stĺpcov; lepenie plagátov; aranžovanie výkladov; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; marketingové štúdie; kopírovanie, reprografia alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Nitovanie; pieskovanie; lakovanie, glazovanie; úprava proti hrdzi; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; zámočnícke práce - montáž a oprava železných predmetov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; montáž, údržba a opravy počítačov; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; plnenie prázdnych kaziet, tonerov; umelecká stolárska výroba a opravy; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 6, 11, 17, 19, 22 a 26 tohto zoznamu; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Služby v doprave a preprave; doručovanie tovaru; doručovanie balíkov; doručovanie, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače, novín a časopisov; skladovanie; skladovanie tovaru, balenie tovaru; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Montáž materiálov na objednávku pre tretie osoby; rytie, gravírovanie; služby spojené s farbením; laminovanie; úprava a spracovanie kovov vrátane zámočníckych prác; frézovanie; zváranie; spájkovanie; fúkanie skla; spracovanie dreva; tlač, tlačenie, tlačiarenské služby; fototlač; litografická tlač; ofsetové tlačenie, ofsetová tlač; sériografia, sieťotlač; spracovanie, úprava papiera; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ROSS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROSS s.r.o.; Hollého 205/52, Rajec 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2006 9/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.02.2007 2/2007 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.05.2015 5/2015 ND3M
 
POZ 1327-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.08.2005 7 100,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.02.2015 124,25 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1327-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.07.2005 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.07.2005 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.07.2005 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.08.2005 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.09.2005 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.09.2005 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2005 Typ Doručené
výsledok rešerše 01.06.2006 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.06.2006 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2006 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.02.2015 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.06.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.07.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.07.2020 Typ Odoslané
POZ 1327-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 PK advisory s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.08.2019 NEXUS advokátska kancelária s.r.o. PK advisory s. r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 22.07.2020 BDO Legal s. r. o. NEXUS advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku