Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1326-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1326-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; vypracovávanie daňových priznaní; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie: marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; externé administratívne riadenie podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácii; prenájom kancelárskych strojov a zariadení: účtovníctvo; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama: odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo: obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch: sekretárske služby; komerčné informačné kancelárie.
36 - Prenájom nehnuteľnosti; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti.
39 - Informácie o skladovaní; doručovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.23, 07.01.24, 07.03.11, 07.03.12, 27.05.15, 25.05.99, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Virtuálne sídlo holding s. r. o.; Jenisejská 45A, Košice-Nad Jazerom 
(740)  Zástupca (-ovia)  Novák Marek, Mgr.; Dimečky 264/16, Vyšná Myšľa 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1326-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 23.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1326-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 1326-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku