Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1326-2010
(111)  Trademark Number  229327 
(151)  Registration Date  16.02.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1326-2010 
(220)  Application Date  05.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.11.2010 
(450)  Publication of Registration Date  05.04.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, plagáty všetkých druhov a rozmerov, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety, adresné štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papier do tlačiarní, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, kopírovací papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, spodná bielizeň, opasky, nohavice, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky, šilty na pokrývky hlavy, konfekcia (odevy), obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, kravaty, manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte, ponožky, rukavice, saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé topánky, pracovná obuv, sandále, kovanie na obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie z drahých kovov, ozdobné brošne, ozdobné spony, ozdoby na šaty, ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov, umelé kvety, opaskové pracky, pásky na rukávy, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, reklama, reklamné činnosti, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov.
42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru.
45 - Právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti ľudských práv, právny výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  18.02.15, 20.01.15, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 27.03.15, 27.05.04, 27.05.21, 29.01.01, 27.99.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Strana patriotov (Patrioti); P. O. Box 2, 949 11 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  05.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1326-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1326-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.08.2010 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 05.08.2010 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.08.2010 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2010 Type Payment
4 výsledok rešerše 21.09.2010 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2010 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Type Sent document
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Type Delivered
POZ 1326-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku