Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1324-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1324-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17, 20, 24, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Polyuretánové penové výplňové hmoty do posteľných matracov, podložiek na sedenie, ležanie a anatomicky tvarovaných vankúšov.
20 - Matrace; lôžka; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; podušky; vankúše.
24 - Textílie; tkaniny; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; obliečky na matrace; posteľné pokrývky a prikrývky; ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; obliečky na vankúše; obliečky na postele.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triedach 17, 20 a 24 tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 17, 20 a 24 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Tropico PLUS F85 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hilding Anders Česká republika a.s.; Branská 329, 514 01 Jilemnice, Česko 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1324-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 24.06.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1324-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
POZ 1324-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku