Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1324-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229281 
(151)  Dátum zápisu  16.02.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1324-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.11.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Dezinfekčné prípravky na hygienické účely, dietetické látky upravené na lekárske účely, farmaceutické prípravky, fungicídy, herbicídy, náplasti, materiály na zubné odtlačky, obväzový materiál, potraviny pre batoľatá, prípravky na ničenie škodcov, materiály na plombovanie zubov, zverolekárske prípravky, hygienické výrobky na liečebné účely.
30 - Čaj, chlieb, čokoláda, cukor, cukrovinky, horčica, jemné pečivo, kakao, káva, kávovinové náhradky, korenie, kvasnice, ľad na osvieženie, med, melasový sirup, múka, obilninové prípravky (okrem krmiva), ocot, omáčky, pralinky, prášok do pečiva, ryža, ságo, soľ, sušienky, tapioka, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzliny, čierne korenie, kakaový prášok na nápoje, čokoládový prášok, polevy, čokoládové polevy, dekorácie na vianočný stromček vyrobené z čokolády, produkty vyrobené z jedlej čokolády s alkoholovou náplňou, cukrové výrobky, žuvačky bez cukru, sladkosti bez cukru, cukrovinky zahŕňajúce jemné a tvrdé pečivo.
35 - Prezentácia výrobkov a služieb v maloobchodoch, veľkoobchodoch, supermarketoch, obchodných domoch a online obchodoch, predvádzanie tovaru, reklama, rozširovanie reklamných materiálov, propagácia, marketing, vystavovanie tovaru, sprostredkovanie zmlúv o nákupe a predaji tovaru a využívaní služieb, prevádzka maloobchodov, nákupných domov a online obchodov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TIC TAC GRAPE LITCHI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferrero Česká s.r.o.; Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  WERNER & PARTNERS, s.r.o.; Šafárikovo námestie č. 4, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1324-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1324-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.08.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 05.08.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.09.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Typ Odoslané
6 Plná moc 18.02.2011 Typ Doručené
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Typ Doručené
POZ 1324-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku