Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1323-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1323-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 40, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne služby pri odporúčaní špecializovaných lekárov; aktualizovanie reklamných materiálov; komerčné informačné kancelárie; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; marketingový prieskum; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; organizovanie obchodných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; platené reklamné služby typu „klikni sem“; počítačom riadená správa lekárskych záznamov a dokumentov; podpora predaja pre tretie osoby; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; recepčné služby pre návštevníkov (kancelárske práce); reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; služby porovnávania cien; správa spotrebiteľských vernostných programov; subdodávateľské služby (obchodné služby); vedenie obchodných podujatí; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie o soby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov; služby zubných laborantov; trojrozmerná (3D) tlač na objednávku.
41 - Online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); školenia; vzdelávanie.
44 - Lekárske rozbory na diagnostické a liečebné účely poskytované lekárskymi laboratóriami; ortodontické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; zdravotné poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť; zubné lekárstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Opalka Vladimír, MDDr.; S. H. Vajanského 2360/53, Michalovce 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1323-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1323-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 1323-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku