Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1323-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1323-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; marketing; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; písanie reklamných textov; podpora predaja pre tretie osoby; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie štatistík.
41 - Akadémie (vzdelávanie); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; fotografické reportáže; informácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; produkcia filmov (nie reklamných); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby múzeí (prehliadky, výstavy); školenia; televízna zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); výchovnozábavné klubové služby; vzdelávanie; zábava.
42 - Analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kódovanie údajov; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); požičiavanie počítačového softvéru; prenájom počítačových serverov (serverhosting); priemyselné dizajnérstvo; technologické poradenstvo; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; uchovávanie elektronických údajov; vedecký výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); vývoj počítačových platforiem; vývoj softvéru na softvérové publikácie; zálohovanie údajov mimo pracoviska; zhotovovanie kópií počítačových programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.01, 24.17.01, 27.05.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reváková Ľubica, Mgr.; Krosnianska 1574/95, Košice-Dargovských hrdinov;
Leško Peter, Ing.; Krosnianska 693/1, Košice-Dargovských hrdinov 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1323-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2021 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1323-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 11.05.2021 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 12.05.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.05.2021 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.05.2021 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 19.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.05.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.06.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
POZ 1323-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku