Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1323-2012
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1323-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; adresy (strojčeky na tlačenie -); akvarely; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament*; atramentová tyčinka; baliace plastové fólie; baliaci papier; bankovky (sponky na -); blahoprajné pohľadnice; blany (rozmnožovacie -); bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; bublinové fólie (plastové -) (na balenie); celulóza (fólie z regenerovanej -) na balenie; ceruzky; ceruzky (mechanické -); cestovné poriadky (vytlačené -); cievky s páskami do písacích strojov; cigary (pásky na -); časopisy (periodiká); číslice (tlačiarenské typy); dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny (jednorazové -); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; elektrokardiografy (papier do -); emblémy (papierové pečate); etiketovacie kliešte; etiketovacie prístroje (ručné -); etikety s výnimkou textilných; farbiace plátna do kopírovacích strojov; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; farby (škatule s -) (školské pomôcky); figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál (papier); filtračný papier; filtre (papierové -) na kávu; fólie (plastové -) na balenie; fólie (plastové priľnavé naťahovacie -) na paletizáciu; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formuláre; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); fotografie (tlačoviny); fotomontáže (zariadenia na -); frankovacie stroje na kancelárske účely; galvanotypy (polygrafia); glóbusy (zemské -); glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; gule (papierové -); guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na; kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); gumové plátno (papiernictvo); gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; histologické rezy (učebné pomôcky); hroty pier; hroty pier zo zlata; hudobné blahoželania (pohľadnice); chromolitografy (polygrafia); kalamáre; kalendáre; kameň (litografický -); kamenná nádobka na atrament (kalamár); kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske spinky; kancelárske štipce; kartón (predmety z -); kartón*, lepenka*; kartotékové lístky; katalógy; kávové filtre (papierové -); knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; knihársky materiál; knihy; knižné zarážky; komiksy; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčný tuš; kornúty (papierové -); kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; krieda (litografická -); krieda (značkovacia -); krieda na písanie; krieda na značenie; krividlá (rysovacie -); kružidlá (rysovacie -); kvetináče (ozdobné -) z papiera; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepenka (drevitá -) (papiernický tovar); lepenka*, kartón*; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; lepiaca páska (dávkovače -) (kancelárske potreby); lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leptaný štočok; lístky; listový papier; litografické dosky; litografie; makety (architektonické -); maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; mapy; mapy (geografické -); mastenec (krajčírska krieda); materiály na pečatenie; mikrovlnné rúry (vrecká na varenie do -); mištičky na vodové farby; mištičky na vodové farby; modelovacia hlina; modelovacie hliny (formy na -) (pomôcky pre výtvarníkov); modelovacie hmoty; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nádobka (kamenná -) na atrament (kalamár); nákresy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; násadky na perá; násady na ceruzky; nástroje (písacie -); navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); navlhčovadlá (kancelárske potreby); noviny; nože na papier (kancelárske potreby); obálkovacie stroje do kancelárií; obálky (papiernický tovar); obalové materiály (škrobové -); obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; obaly na mliečne výrobky papierové -); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obrúsky (odličovacie papierové -); obrúsky (papierové -); obrúsky (papierové prestieranie); obrusy (papierové -); obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; opierky na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; paletizačné priľnavé plastové fólie; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie potreby); papier (nože na -) (kancelárske potreby); papier do elektrokardiografov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier do záznamových zariadení; papier na röntgenové snímky; papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papier*; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové obrúsky (odličovacie -); papierové obrusy; papierové ozdobné mašličky; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; parafínový papier; paragóny; pásky (papierové -); pásky a karty (papierové -) na zaznamenávanie počítačových programov; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pastelky; pasy (puzdrá na -); pauzovací papier; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; pečiatky (s adresnými údajmi); perá (kancelárske potreby); perá na tabule, nie elektrické; pergamenový papier; periodiká; pijaky; pijavý papier; písacie nástroje; písacie perá (hroty zo zlata na -); písacie potreby; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písacie súpravy (papiernický tovar); písanie (podložky na -); plagáty; plátno (pogumované -) (papiernictvo); plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; jednorazové -) plienky (jednorazové detské -) z papiera alebo buničiny; plniace perá; počítačové programy; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie -); podbradníky (papierové -); podklady na tlačenie, nie textilné; podložky na písanie; podložky na stôl (papierové -) (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; podušky (napustené pečiatkovacie -); podušky na pečiatky; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; potreby (písacie -) (súpravy na písanie); poznámkové zošity; pravítka (rysovacie -); pretlače; priesvitky (papiernický tovar); priesvitný papier (pauzovací); príložníky na rysovanie; pripináčiky; príručky; prístroje na tlačenie na kreditné karty -), nie elektrické; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na perá, perečníky; puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; rámovanie fotografií (zariadenia na -); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie (grafické -); rezačky na papier (kancelárske potreby); ročenky; rozmnožovacie prístroje a stroje; rozmnožovacie stroje (farbiace plátna do -); ružence; rydlá (rycie ihly); rysovacie dosky; rysovacie nástroje; rysovacie perá; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rysovanie (príložníky na -); rytecké dosky; rytiny; sádzacie rámy; sádzacie rámy (polygrafia); sádzadlá (tlačiarenské ručné -); sadzobnice (tlačiarenské -); samolepky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; servítky (papierové -); skicáre; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; spinky (kancelárske -); spinky na bankovky; spisové obaly (papiernický tovar); spisy (skrine na -) (kancelárske potreby); spony na perá; stojany (maliarske -); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; strihy na výrobu odevov; stroje a prístroje (knihárske -) (kancelárske potreby); stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); svietivý papier; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; škatule (lepenkové -) na klobúky; školská tabuľa; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske účely; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske účely; škrobové obalové materiály; štetce; štítky do adresovacích strojov (adresné -); tabule na zapichovanie oznamov; tabuľky (aritmetické -); ťažidlo na papiere; textílie (knihárske -); tlače (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; tlačiareň (neelektrická -) na; tlač na kreditné karty; tlačiarenské ručné sádzadlá; tlačiarenské štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarne počítačov (pásky do -); tlačiarničky (prenosné -) (kancelárske potreby); tlačivá; tlačové písmo; tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); tuš; tyčinka (atramentová -); účtovné knihy; úderníky písacích strojov; uhľový (kopírovací -) papier; uhoľ na umelecké kreslenie; uholníky (rysovacie -); uholníky na rysovanie; uholníky, príložníky; ukazovadlá, nie elektrické; umelecké litografie; utierky (papierové -); utierky na tvár (papierové -); útržkové bloky; valce do písacích strojov; valčeky (maliarske -); valčeky (maliarske -) pre domácnosť; väzby na knihy; viskózové fólie na balenie; vlajky (papierové -); vodové farby; vodové farby (mištičky na -); vosk (pečatný -); vrecká a tašky na balenie (papierové alebo plastové -); vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; vreckovky (papierové -); výkresy na priesvitných podkladoch; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; vývesné tabule (papierové alebo kartónové -); vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; zástavy (papierové -); zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemepisné mapy; zinkografické štočky; zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zošity; zošívačka (náboje do -); zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy; žakárových strojov (dierovacie karty do -).
24 - Aerostaty (balóny) (textílie neprepúšťajúce plyn na -); barchet; bavlnené textílie; behúne (stolové -); bielizeň (plátenná -); bielizeň (posteľná -); biliardové súkno; brokáty; bukram (stužené plátno, knihárske alebo krajčírske); bytový textil; cestovné deky; čalúnnické tkaniny; damask (tkaniny); deky (cestovné -); drožet (tkanina s pretkávaným vzorom); džersej (pleteniny); espartové (čalúnnické -) tkaniny; etikety (textilné -); filtračné materiály (textilné; flanel (tkaniny); flanel pre zdravotníctvo; flauš (tkaniny); gáza (tkaniny); hodvábne tkaniny; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; jutové tkaniny; kanava (riedka tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; kartún (potlačený -); klobúkové podšívky (textilné -); konopné plátno; konopné tkaniny; koruhvy; krep (textília); krepón (jemná hodvábna tkanina); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; látky (vlnené -); látky*; látky s imitáciou kože; líčidlá (textilné obrúsky na odstraňovanie -); lôžkoviny (bielizeň); marabut (látka); materiál na výrobu ženilky; moleskin (textília); moskyty (siete proti -); mušelín, kartún; nábytok (obloženie -) textilnými látkami; nábytok (poťahy na -); netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obloženie nábytku textilnými látkami; obrúsky (odličovacie) (textilné); obrúsky (textilné -); obrúsky (textilné -) na odstraňovanie šminiek; obrusy s výnimkou papierových; obuv (textílie na -); obväzovina, riedke plátno na výrobu syra; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); ozdobné obliečky na vankúše; páperové prikrývky, periny; plachty; plastické materiály (náhradky tkanín); plastové poťahy na nábytok; plátna s predkresleným vzorom (vyšívacie -); plátno s kosoštvorcovým vzorom; pleteniny (látky); plsť*; podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre; taniere (prestieranie); podšívky (textilné klobúkové -); podšívky (textilné -); podšívky do topánok (textílie na -); pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely; poklopy záchodov (poťahy na -); pokrývky na nábytok z plastov; posteľná bielizeň; posteľné pokrývky; posteľné pokrývky a prikrývky; posteľné pokrývky z papiera; posteľné prikrývky; poťahy na nábytok; poťahy na poklopy záchodov; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; prikrývky; prikrývky (väčšinou prešívané); prikrývky a pokrývky na posteľ; prikrývky na stôl s výnimkou papierových; pružné tkaniny; rajón (umelý hodváb ako látka); ramia (látka); riedko tkané konopné plátno; rúcho (zrebné -), rúcho kajúcnika (látka); rukavice (umývacie -); samolepiaci textil nanášaný teplom; sieťovina; sklené vlákna (textílie zo -) pre textilný priemysel; slučky (textilné -) na záclony a závesy; spacie vaky; stolová bielizeň; stolové behúne; sypkovina (angín); ševioty (vlnené tkaniny); štóly; taft; tapety (textilné -); textil (bytový -); textílie; textílie do tlačiarní na textil; textílie na obuv; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); textilné obrúsky (prestieranie); tkaniny na bielizeň; tkaniny pre odevný priemysel; tkaniny*; tyl; uteráky (textilné -); uteráky a utierky na tvár (textilné -); utierky na riad; vankúše (obliečky na -); vlajky s výnimkou papierových; vlnené textílie; voskované plátno; vrecká na umývanie (hygienické -); vreckovky (textilné -); vyšívanie (tkaniny na -) s predkresleným vzorom; záclony (okenné -); zamat; zástavovina; zástavy s výnimkou papierových; závesy (textilné alebo plastové -); závesy (textilné alebo plastové sprchové -); závesy na dvere; zefír (tkanina).
25 - Baretky; bielizeň (spodná -); boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky (sprchovacie -); čiapky (priliehavé); oblečenie pre bábätká; detské nohavičky; dreváky; plátenná obuv; futbalová obuv (kopačky); kopačky (štuple na-); futbalová obuv (kopačky); gabardénové plášte; galoše; gamaše; legíny; goliere; goliere (oblečenie); goliere (oblečenie); telocvičné úbory; gymnastické cvičky; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; klobúky (papierové -) (oblečenie); štuple na kopačky; kombiné; kombinézy (oblečenie); kombinézy na vodné; lyžovanie; konfekcia (odevy); korzety; korzety (spodná bielizeň); kostýmy, obleky; košele; košeľové sedlá; kovanie na obuv; obuv (kovanie na -); kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); jazdecké krátke nohavice; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; kúpanie (obuv na -); kúpanie (sandále na -); livreje; lyžiarske topánky; manipuly (časti kňazského rúcha); mantila; manžety (časti odevov); masky na spanie; maškarné kostýmy; mitra (pokrývka hlavy); motoristi (oblečenie pre -); nánožníky, nie elektricky vyhrievané; náprsenky; košele s krátkym rukávom; nepremokavé odevy; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože*; oblečenie*; obuv (kovové časti na -); obuv (lyžiarska -); obuv (podpätky na -); obuv (prešívacie remienky na -) (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); obuv (protišmykové pomôcky na -); obuv (špičky na -); obuv (vysoká)*; obuv*; odevy*; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; palčiaky; pančuchy; pančuchy (päty na -); pančuchy absorbujúce pot; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; papier (oblečenie z -); papierové klobúky (oblečenie); papuče; päty pančúch; peleríny; plášte (kúpacie -); plavky; plavky (dámske); plavky (pánske); plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podbradníky nie z papiera; podošvy na obuv; podpätky; podpätky na obuv; obuv (podpätky na -); pružné pásky na gamaše; podprsenky; podšívky (hotové -) (časti odevov); podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; pracovné plášte; protišmykové pomôcky na obuv; obuv (protišmykové pomôcky na -); pulóvre; pyžamá; ramienka na dámsku bielizeň; obuv (lemy na -); lemy na obuv; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; rybári (vesty pre -); saká; sandále; sárí; sáry čižiem; sedlá (košeľové -); snímateľné goliere; spanie (masky na -); spodky (pánske); spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; sprchovacie čiapky; sukne; svetre; šály; šály uviazané pod krkom; šatky, šály; šatky, závoje; šaty; šerpy; šilty (čiapkové -); šilty na pokrývky hlavy; šnurovacie topánky; šnurovačky; špičky na obuv; športová obuv; športové tričká, dresy; štóly (kožušinové -); tielka, tričká; tielka; tógy; topánky (celé -); topánky (zvršky -); topánky na šport; topánky*; tričká; turbany; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrecká na odevy; vreckovky (ozdobné -) (časti odevov); vrchné ošatenie; zástery; závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); zvrchníky; zvršky topánok; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany, kúpacie plášte; župany.
28 - Atrapy, napodobeniny tovarov; autá (hračky); bábiky; bábky; balóny (hračky); bazény (na hranie); bedmintonové košíky; bejzbalové rukavice; bicykle (tréningové stacionárne -); bicykle (valce na tréningové stacionárne -); biliardové gule; biliardové stoly; biliardové stoly na použitie po vhodení mince; biliardové tága (špičky -); bingo (karty na -); bloky (štartovacie -) (na šport); boby; boxerské rukavice; boxovacie vrecia (tréningové -); cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; cvičebné náradie na posilňovanie svalov; činky (vzpieračské -); dáma (hra); delobuchy (pyrotechnické hračky); detské fľaše pre bábiky; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); disky (športové náradie); divadelné masky; dojčenské fľaše pre bábiky; domčeky pre bábiky; domino (hra); dosky na tréning vo vode; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; duše do hracích lôpt; elektronické terče; farba (pištole na -) (športové potreby); fyzické cvičenie (stroje na -); golfová plocha (prostriedky na úpravu -) (vybavenie na golf); golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky s kolieskami; alebo bez koliesok; guľky na hranie; gumipuška (športová potreba); gymnastické zariadenia; harpúny (ako športové náradie); harpúny ako športové náradie; hlinené holuby (terče); hojdacie kone; hojdačky; hokejky; horolezecké opasky; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie karty; hracie kocky; hracie lopty; hracie žetóny; hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; hračky; hračky pre zvieratá chované v domácnostiach; hrany lyží; hry (prístroje na -); hry*; chrániče na lakte (ako športové potreby); chrániče na píšťaly (športový tovar); izby pre bábiky; jarmočná manéž (lunapark); kaleidoskopy; kapsle (detonačné -) (hračky); kapsle (hračky); kapsle do kapsľových pištolí (hračky); kapsle do pištolí na hranie; karty (hracie -); karty na bingo; klzáky (padákové); klzáky (rogalá); kocky; kocky (poháre na -); kocky (stavebnicové -) (hračky); kolieskové korčule; kolieskové korčule (jednoradové); kolky; kolky (figúrky); kolky (hra); kolo (ruletové -); kolobežky; konfety; korčule; korčule (kolieskové -); korčule (kolieskové -) (jednoradové); koše na rybolov; krieda na biliardové tága; kriket (rukavice na -); krúžky (hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); kryty (maskovacie -) (športové potreby); lapače holubov; lopty na hranie; lukostreľba (náradie na -); luky na lukostreľbu; lurč (hra s kockami); lyže; lyže (hrany na -); lyže (obaly na -); lyže (vosky na -); lyže a surfy (poťahy na -); lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie; mah-jongs (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); mantinely biliardového stola; markér (biliardový) (tabuľka na zaznamenávanie stavu hry); markéry (biliardové -); maskovacie kryty (športové potreby); masky (divadelné -); masky (karnevalové -); masky (šermiarske -); medvedíky (hračky); modely automobilov; modely automobilov (zmenšené); motýle (sieťky na -); mydlové bubliny (hračky); náboje na pištole na farbu (športové vybavenie); náčinie (rybárske -); nafukovacie pomôcky na; plávanie; nákolenníky (športový tovar); navijaky (rybárske -); navijaky na šarkanov; návnady (umelé rybárske -); návnady (voňavé -) pre poľovníkov a rybárov; návnady na lovenie alebo chytanie rýb; obaly na lyže; obuv (korčuliarska -) s upevnenými korčuľami; odrazové dosky (športové náradie); ochranné vypchávky (ako časti športových úborov); opasky pre vzpieračov (športové potreby); ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek); palice golfové; paličky mažoretiek; petardy; petardy (zábavná pyrotechnika); pinatas; pištole (hračkárske -); pištole (hračky); pištole na farbu (športové potreby); plachetnice (popruhy na -); plachetnice (stožiare, sťažne na -); plachetnice (malé); plávacie kolesá; plávacie pásy; plávacie vesty; plaváky (rybárske -); plaváky (ako rybársky výstroj); plutvy na plávanie; plyšové hračky; podberáky pre rybárov; podkovy (ako hračky); pohár na kocky; poľovníci (vábničky pre -); popruhy na plachetnice; posilňovacie stroje; postieľky pre bábiky; poťahy na lyže a surfy; povrchové vrstvy na lyžiach; prostriedky na úpravu; golfovej plochy (vybavenie na golf); prostriedky na úpravu; golfovej plochy (vybavenie na golf); prúty (rybárske -); puky; puzzle; rakety; rakety (povrazy na -); rakety (výplety -); rakety (športové náradie); rapkáče; remene na surfy; rozbušky (pyrotechnika) ako hračky; rukavice (bejzbalové -); rukavice (boxerské -); rukavice (golfové -); rukavice (hracie -); rukavice (šermiarske -); ruletové kolo; rybárske náradie; rybolov (materiál na zhotovovanie vlascov na -); ryby (háčiky na -); sánky (športový tovar); siete (športové potreby); sieťky na motýle; skejtbordy; slipy pre športovcov ako; športové potreby; sneh (umelý -) na vianočné; stromčeky; snehové gule; snežnice; spoločenské hry; stacionárne bicykle (tréningové -); stacionárne bicykle na cvičenie; stavebné kocky (hračky); stavebnice; stojany na vianočné stromčeky; stolný tenis (stoly na -); stolové hry; stolový futbal (stoly na -); stoly na stolný tenis; stoly na stolový futbal; stožiare, sťažne na plachetnice; strunové výplety rakiet; surfovacie dosky; surfovacie lyže; surfy (poťahy na lyže a -); surfy (remene na -); šachové hry; šachovnice; šarkany; šaty pre bábiky; šermiarske masky; šermiarske rukavice; šermiarske zbrane; šípky (hra); škrabky na lyže; šmykľavky; špičky biliardových tág; športovci (slipy pre -) ako športové potreby; štartovacie bloky (na šport); tága (biliardové -); tága (špičky biliardových -); tenisové loptičky (prístroje na vystreľovanie -); tenisové siete; terče; terče (elektronické -); topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; trikové zariadenia; tulenia koža (obaly na lyže); udice; udice (rybárske -); upínacie pásy pre horolezcov; vábničky pre poľovníkov; vak s kriketovými potrebami; valčeky do stacionárnych bicyklov; vianočné stromčeky (ozdoby na -) s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; vianočné stromčeky umelé; vĺčkovia (hračky); vĺčky (hračky); vodné lyže; voňavé návnady pre poľovníkov a rybárov; vosky na lyže; vozidlá (ako hračky); vypchávky (ochranné -) ako časti športových úborov; výplety rakiet; vzduchové pištole (hračky); vzpierači (opasky pre -) (športové potreby); vzpieračské činky; zariadenia na kulturistiku; zariadenia na telesné; cvičenia; zariadenie na bowling; zariadenie na vypúšťanie; terčov v podobe hlinených holubov; zbrane (šermiarske -); zvončeky na vianočné stromčeky; žetóny (hracie -); živica pre atlétov.
29 - Algináty na kulinárske účely; arašidové maslo; arašidy (spracované -); bielkoviny (mlieko obohatené -); bielkoviny na kulinárske účely; bielok (vaječný -); bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový kompót; bujóny, vývary; bujóny, vývary (prípravky na -); cibuľa (konzervovaná -); datle; divina; dreň (ovocná -); držky; džemy; fazuľa (konzervovaná -); garnáty (morské raky) neživé haringy; hľuzovky (konzervované -); holotúrie (morské živočíchy) (nie živé); homáre (nie živé); hrach (konzervovaný -); hranolčeky (zemiakové -); hrozienka sušené; hummus (nátierka z cícera); huspenina; hydina nie živá; chaluhy (výťažky z -) ako potrava; chryzalídy (kukly motýľa); priadky morušovej; chuťovky na báze ovocia; jablkový kompót; jedlá na báze kvasenej; zeleniny (kimchi); jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; kakaové maslo; kandizované ovocie; kaviár; kefír; klobásy, salámy, párky; kokos sušený; kokosové maslo; kokosový olej; kokosový tuk; kompót (jablkový -); koncentráty (bujónové -); koncentrované vývary; konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; kostný olej konzumný; kôrovce (s výnimkou živých); krevety nie živé; krokety; krvavá jaternica, krvavnica; krvavé jaternice; krvná tlačenka; kukuričný olej; kumys (mliečny nápoj); kvasená zelenina (jedlá z -) (kimchi); kyslá kapusta; kyslé mlieko; langusty s výnimkou živých; loj (jedlý -); losos; lupienky (zemiakové -); mandle (spracované -); margarín; marmeláda; maslo; maslo (arašidové -); maslo (kakaové -); maslo (kokosové -); mäkkýše (neživé); mäkkýše (nie živé); mäso; mäso (konzervované -); mäsové konzervy; mäsové výťažky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; mlieko (sójové -) (náhradka mlieka); mlieko obohatené bielkovinami; morské riasy (grilované -); mrazené ovocie; mušle (slávka jedlá) (nie živé); mušle jedlé (nie živé); nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny; olivový olej (jedlý -); olivy konzervované; oriešky spracované; ovocie (kandizované -); ovocie (konzervované -); ovocie (zavárané presladené -); ovocie (zavárané sladené -); ovocie (kompóty); ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; ovocné šupky; palmové orechy (jedlý olej z -); palmový olej (jedlý -); paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak; paštéta (pečeňová -); pečeňová paštéta; pečienka; pektín na kulinárske účely; plátky (rybie -); plátky sušeného ovocia; polievky; polievky (prípravky na výrobu -); potraviny (solené -); potraviny z rýb; presladené ovocie (naložené v cukre); raky (s výnimkou živých); repkový olej (jedlý -); repkový olej, jedlý; rybia múčka na ľudskú spotrebu; rybie plátky (filé); ryby (konzervované -); ryby (potravinárske výrobky z -); ryby s výnimkou živých; ryby v slanom náleve; rýchle občerstvenie na báze ovocia; saláma v cestíčku; sardely; sardinky; sezamový olej; slanina; slimačie vajcia (na konzumáciu); slnečnicový olej (jedlý -); smotana; sójové bôby (konzervované -) ako potrava; sójové mlieko (náhradka mlieka); spracovaný peľ ako potravina; srvátka; sušené vajcia; syridlo; syry; šaláty (ovocné -); šaláty (zeleninové -); šampiňóny (konzervované -); šišky zemiakové; šľahačka; šošovica (konzervovaná -); špik ako potrava; špik z kostí zvierat na jedenie; šťavy (zeleninové -) na varenie; šunka; šupky (ovocné -); tahini (nátierka zo sezamových jadier); tofu; tuk (kokosový -); tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na výrobu jedlých tukov; tuniaky; údeniny; ustrice s výnimkou živých; vajcia (sušené -); vajcia*; vločky (zemiakové -); voliéry; vývar (bujón); vývary; vývary (koncentrované -); zahustené, koncentrované vývary; zázvorový džem; zelenina (konzervovaná -); zelenina (sušená -); zelenina (varená -); zelenina v štipľavom náleve; zeleninové polievky; zeleninové polievky (prípravky na -); zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; želatína (jedlá -) z rýb; želatína*; žĺtok.
30 - Aníz (semená); arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián; bonbóny; cereálie (chuťovky na báze -); cestá na koláče; cesto (mandľové -); cesto na koláče; cestoviny; cigória ako kávová náhradka; cukor (kandizovaný -)*; cukor*; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie; vianočných stromčekov; čaj (ľadový -); čaj (nápoje na báze -); čaj*; čokoláda; čokoládové nápoje; dresingy na šaláty; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie*; fondán; glukóza na kulinárske účely; glutén (upravený -) ako potravina; horčica; horčicová múčka; chaluhy, vodné riasy; chalva; chlieb; chutneys (koreniny); chuťové prísady; chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze ryže; infúzie s výnimkou infúzií na lekárske účely; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); jačmeň (lúpaný -); jačmeň (mletý -); jačmeň (múka z -); jarná rolka; jedlá (múčne -); jemné pečivo; jogurty mrazené (mrazené potraviny); kakao; kakaové nápoje; kandizovaný cukor*; kapary; karamelky; karamelky (cukríky); karí (korenie); káva; káva (nepražená -); kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; kečup; keksy; klinčeky (korenie); koláče s plnkou; konzervačná soľ; korenie; koreniny; krekery (slané pečivo); krém (anglický -); krupica; krupica (kukuričná -); krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; kukurica (mletá -); kukurica (pražená -); kukuričná krupica; kukuričná múka; kukuričná múka (instantná kaša z -) (s vodou alebo s mliekom); kukuričné vločky; kurkuma ako potrava; kuskus; kvasnice; ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; ľadový čaj; lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); majonéza; makaróny; maltóza; mandľové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; marináda (chuťové prísady); mäso (látky na zjemnenie -) pre domácnosť; mäsové šťavy; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie); múčne jedlá; múka (výrobky z -); múka z fazule; múka*; müsli; náhradky (kávovinové -); nápoje (čokoládové -); nápoje (kakaové -); nápoje (kávové -); nápoje (prísady do -) iné ako esencie; nápoje na báze čajov; nátierka zo sójových bôbov (chuťové prísady); nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie; obilniny (prípravky z -); oblátky; ocot; omáčka (paradajková -); omáčka (sójová -); omáčky (pikantné zeleninové -) (chuťové prísady); omáčky (chuťové prísady); orechy (muškátové -); ovocné želé (cukrovinky); ovos (lúpaný -); ovos (mletý -); ovsená kaša (mliečna -); ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; palacinky; paprika (korenina); paradajková omáčka; pastilky (cukríky); pečenie (sóda bikarbóna na -); pečivo (prášok do -); pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; perníky, medovníky; pirôžky s mäsom; pivný ocot; pizza; potraviny (príchute do -) s výnimkou esencií a éterických olejov; pralinky; prášky (zmrzlinové -); prášky na výrobu zmrzliny; prášok do pečiva; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov s výnimkou esencií; príchute do potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov); príchute s výnimkou éterických olejov; príchute s výnimkou éterických olejov do nápojov; prísady do zmrzlín (spojivá); propolis*; pšeničná múka (vyrážková -); puding; pukance; pukance kukuričné; quiches (pečivo); rastlinné prípravky ako kávové náhradky; ravioly; rezance; ryža; ryžový koláč; ságo; sendviče; slad na ľudskú spotrebu; sladidlá (prírodné -); sladké drievka (cukrovinky); sladké drievko; sladový výťažok ako potravina; slíže; sóda bikarbóna na pečenie; sójová múka; sójová omáčka; sójové bôby (nátierka zo -) (chuťová prísada); soľ (kuchynská -); soľ na konzervovanie potravín; soľ s prídavkom mletých semien zeleru; spojivá do údenín; strúhanka; sucháre; suši; sušienky; sušienky, sucháre, keksy,; biskvity; šafran (korenie); šaláty (dresingy na -); šerbety (zmrzlinové nápoje); škorica (korenina); škrob ako potrava; šľahačka (prípravky na stuženie -); šľahačka (stužovače na -); špagety; šťavy (mäsové -); tabbouleh (libanonský šalát); tacos; tapioka; tapioková múka ako potrava; tortilly; torty; vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť); včelia kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); včelia materská kašička*; vianočné stromčeky (cukrovinky na zdobenie -); vločky (kukuričné -); vločky (ovsené -); voda (morská -) na varenie; výrobky z kakaa; záhradné bylinky (konzervované -) ako chuťové prísady; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; zákusky, koláče; zákusky, koláče (príchute do -) s výnimkou esencií; zázvor; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zmrzlina (prísady do -) ako spojivo; zmrzlina (spojivá ako prísady do -); zmrzliny; zvitky; žemle (sladké -); žuvačky*.
31 - Alga (druh riasy) na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; algarovila na živočíšnu spotrebu; arašidové výlisky pre zvieratá; arašidy (čerstvé -); arašidy (mleté -) pre zvieratá; aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá (podstielka); borievky (plody); borovicové šišky; bylinky (čerstvé záhradné -); cibuľa čerstvá; cibule (kvetinové -); citróny (čerstvé -); citrusové ovocie; cukrová trstina; čakanka; čakankové hľuzy; domáce zvieratá (aromatizovaný piesok pre -) (podstielka); domáce zvieratá (pieskovaný papier pre -) (podstielka); drevo neočistené od kôry; drevo surové (kmeň); droždie pre zvieratá; egreše čerstvé; fazuľa (čerstvá -); gaštany (čerstvé -); gaštany (čerstvé -); hľuzovky (čerstvé -); holotúrie (morské živočichy) (živé); homáre (živé); hospodárske zvieratá; hrach (čerstvý -); hrozno (čerstvé -); hydina (živá -); chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; chmeľ; chmeľové šišky; ikry; jačmeň*; jadrové krmivo; jedlé korene; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; kakaové bôby (surové -); klíčky semien na botanické; účely; kmene stromov; kokosové orechy; kolové orechy; kopra; korok (surový -); kôra (surovina); kôrovce (živé); kríky; krmivo; krmivo pre dobytok; krmivo pre domáce zvieratá; krmivo pre rožný statok; krmivo pre vtáky; krmivo pre zvieratá; krmivo pre zvieratá (vápno ako -); kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; krovie; krúpy pre hydinu; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; kvetinové cibule; kvety (prírodné -); kvety (sušené -) na ozdobu; kvety (vence prírodných -); langusty (živé); ľanová múčka (suché krmivo); lieskové oriešky; mandle (ovocie); materiál na prikrytie povrchu pôdy (slamený -) (mulč); matoliny (výlisky ovocia); matoliny (výlisky plodov); mäkkýše (živé); mláto; mušle (slávka jedlá) (živé); nápoje pre zvieratá; návnady (živé rybárske -); neopracované rezivo; nosnice (prípravky pre -); obilie v nespracovanom stave; obilniny (vedľajšie produkty pri spracovní -) ako krmivo pre zvieratá; odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu; olivy (čerstvé -); orechy; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; otruby; ovocie (čerstvé -); ovos; palmové listy; palmy; paprika (rastlina); peľ (surovina); pieskovaný papier pre domáce zvieratá (podstielka); podstielka (produkty na -) zvierat; podstielka pre zvieratá; pokrutiny; pomaranče; pór (čerstvý -); posilňujúce prípravky pre zvieratá; priadka morušová; psie sucháre; pšenica; raky (živé); rastlinné semená; rastliny; rastliny (sušené -) na dekoráciu; rašelina ako podstielka; raž; rebarbora; repa; repka (výlisky z -); rohovník (plody); ružové kríky; rybia múčka na kŕmenie zvierat; ryby (živé -); ryby (živé návnady na -); ryža (nespracovaná); ryžová múka ako krmivo; sadenice; semená rastlín; seno; sépiové kosti pre vtákov; sezam; slad na výrobu piva a liehovín; slama ako krmivo; slama ako materiál na prikrytie pôdy; slama ako podstielka; soľ pre dobytok; stromy; stromy (kmene -); struky rohovníka (svätojánsky chlieb); sucháre (psie -); suché krmivo; surová kôra; surový korok; šalát (čerstvý hlávkový -); šampiňónové podhubie na rozmnožovanie; šampiňóny (čerstvé -); šišky (borovicové -); šišky (chmeľové -); škrupina kokosového orecha; škrupiny kakaových orechov; šošovica (čerstvá -); špik; šrot pre zvieratá; tekvica; trávniky (prírodné -); triesky (drevené -) na výrobu drevotriesky; uhorky; usadenina po destilácii; ustrice (živé); úžitkové domáce zvieratá; vajcia na liahnutie (oplodnené -); vajíčka priadky morušovej; vápno ako krmivo pre zvieratá; vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín ako krmivo pre zvieratá; vence zo živých kvetov; vianočné stromčeky; vinič (rastlina); výkrm zvierat (prípravky na -); výlisky (arašidové -) pre zvieratá; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; vylisovaná cukrová trstina (surovina); záhradné bylinky (čerstvé -); zelenina (čerstvá -); zemiaky čerstvé; zrno (obilie); zrno (semená); zrno na živočíšnu spotrebu; zvieratá (chované -); zvieratá (jedlé predmety na žuvanie pre -); zvieratá (krmivo pre -); zvieratá (nápoje pre -); zvieratá (prípravky na výkrm -); zvieratá (živé -); zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu; žihľava; živé zvieratá.
32 - Aperitív (nealkoholický -); arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); citronády; džúsy (ovocné -); hroznový mušt (nekvasený); chmeľ (výťažky z -) na výrobu piva; izotonické nápoje; jablkový mušt (nealkoholický -); koktail (nealkoholický -); kvas (nealkoholický nápoj); likéry (prípravky na výrobu -); lítna voda; medové nealkoholické nápoje; minerálne vody (prípravky na výrobu -); minerálne vody (nápoje); mlieko (arašidové -) (nealkoholický nápoj); mlieko (mandľové -) (nápoj); mušt (nealkoholický jablkový -); mušty; nápoje (medové nealkoholické -); nápoje (nealkoholické -); nápoje (prípravky na výrobu -); nápoje (srvátkové -); nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné džúsy; ovocné nápoje (nealkoholické -); ovocné nektáre; ovocné výťažky (nealkoholické -); paradajkový džús (nápoj); pivná mladinka; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sarsaparila (nealkoholický nápoj); sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; sódová voda (sódovka); srvátkové nápoje; stolové vody; sýtená voda (prípravky na výrobu -); sýtené vody; šerbety (ovocné nápoje); šumivé nápoje (prášky na výrobu -); šumivé nápoje (tablety na výrobu -); tablety na prípravu šumivých nápojov; voda (lítna -); voda (sódová -) (sódovka); vody (stolové -); vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje z ryže; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty (tinktúry); anízový likér; anízovka; aperitívy*; arak; brandy, vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); koktaily*; liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); liehoviny; likéry; likéry (horké -); medovina; mentolový likér; nápoje (alkoholické -) s výnimkou piva; nápoje (destilované -); alkoholické nápoje s ovocím; ovocie (alkoholické nápoje s -); rum; ryža (alkoholické nápoje z -); saké; víno; vodka; vodnár (matolinové víno); výťažky z ovocia (alkoholické -); whisky.
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; agentúry (reklamné -); aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; daňové priznania (príprava a vyhotovenie -); dražby; fakturácia; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; hotely (administratívna správa -); informácie (obchodné alebo podnikateľské -); informácie v počítačových súboroch (vyhľadávanie -) (pre zákazníkov); informačné kancelárie (komerčné -); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kancelárske stroje a zariadenia (prenájom -); komerčné informačné kancelárie; kompilácie (štatistické -); komunikačné médiá (prezentácia výrobkov v -) pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; licencie (obchodná správa -) výrobkov a služieb pre tretie osoby; maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre -); marketingové štúdie; mzdy a výplatné listiny (príprava -); nábor zamestnancov; nábor zamestnancov; nákupné ceny, veľkoobchodné ceny (analýzy -); obchodná činnosť (pomoc pri riadení -); obchodná činnosť (poradenstvo v -); obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie -); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (odborné -); obchodné alebo priemyselné podniky (pomoc pri riadení -); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné objednávky (administratívne spracovanie -); obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odhady (obchodné -); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; počítačové databázy (zbieranie údajov do -); počítačové databázy (zoraďovanie údajov v -); podniky (služby poskytované pri sťahovaní -); podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo (odborné obchodné -); poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; porovnávanie cien (služby -); posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; predajné automaty (prenájom -); predplácanie novín a časopisov (služby -) (pre tretie osoby); predplácanie novín a časopisov (služby -) (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); predpovede (hospodárske, ekonomické -); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); premiestňovanie prevádzok a podnikov (služby týkajúce sa -); prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; reklamné materiály (aktualizovanie -); reklamné materiály (rozširovanie -) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné oznamy (rozširovanie -); reklamné plochy (prenájom -); reklamné služby (zásielkové -); reklamné texty (uverejňovanie -); reprografia dokumentov; revízia účtov; riadenie (poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského -); riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov (pomoc pri -); rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); sponzori (vyhľadávanie -); spotrebitelia (obchodné informácie a rady -); spracovanie textov; správa (obchodná -) licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; stenografia; štatistické kompilácie; telekomunikačné služby (predplatné -); televízna reklama; testovanie (psychologické -) na účely výberu zamestnancov; texty (spracovanie -); účtovníctvo; účty (zostavovanie výpisov z -); umenie (obchodný manažment v oblasti -); vedenie účtovných kníh; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; výpisy z účtu (zostavovanie -); výskum (obchodný alebo podnikateľský -); vzorky tovarov (rozširovanie -); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; automobily (prenájom -); balenie tovarov; cennosti (preprava -); cestujúci (preprava -); cestujúcich (sprevádzanie -); distribúcia energie; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; doprava (električková -); doprava (informácie o -); doprava (informácie o -); doprava (kamiónová nákladná -); doprava (rezervácia -); doprava ropovodom; dopravné prostriedky (ťahanie alebo vlečenie -) pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby; doručovacie služby (poštové zásielky alebo tovar); doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; električková doprava; energia (distribúcia -); exkurzie (organizovanie -); frankovanie poštových zásielok; chladiarenské zariadenia (prenájom -); informácie o premávke; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach prepravy; kamiónová nákladná doprava; kvety (doručovanie -); lámanie ľadu; letecká doprava; lode (uvoľňovanie uviaznutých -); lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; nábytok (preprava -); nakladanie, vykladanie v dokoch; námorná doprava (sprostredkovanie -); námorná preprava; nosenie batožín; nosiče na automobily (prenájom -); obsluhovanie prieplavových vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; organizovanie turistických plavieb; osobná doprava; osobné vagónov (prenájom -); parkovanie automobilov (služby -); pilotovanie (riadenie lietadiel); podmorské záchranné práce; poruchy (ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri -); poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom miesta na parkovanie; prenájom nákladných vagónov; prenájom osobných vagónov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností; preprava cestujúcich; preprava nábytku; preprava ropovodom; prepravné služby; prieplavové vráta (obsluhovanie -); remorkáž; rezervácia (v doprave); rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; sanitka (prevoz -); skladovacie kontajnery (prenájom -); skladovanie; skladovanie (informácie o -); skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sklady (prenájom -); služby v doprave a preprave; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické plavby (organizovanie -); turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); uviaznuté lode (uvoľňovanie -); uvoľňovanie uviaznutých lodí; voda (rozvod -); voda (zásobovanie -); vodiči (služby -); výletné lode (služby poskytované -); výlety (organizovanie -); vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana (podmorská -); záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; zájazdy (rezervácia -); železničná preprava.
43 - Bary (služby -); bufety (rýchle občerstvenie); detské jasle; domovy dôchodcov; dôchodcovia (domovy -); hotelierske služby; jedálne (závodné -); jedálne a závodné jedálne; kaviarne; kempingy (prevádzkovanie -); motelové (služby -); penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb*; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom turistických stanov; prevádzkovanie kempingov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie (samoobslužné -); reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; rezervovanie prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; ubytovanie (poskytovanie prechodného -). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.01.01, 11.01.06, 27.05.11, 26.11.02, 27.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Przewlocki Pavol, Mgr.; Veternicová 19, 841 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Fox Martens s.r.o.; Jozefská 7, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1323-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1323-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 28.08.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.09.2012 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 03.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 03.09.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.09.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.09.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.09.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania 18.10.2012 Typ Odoslané
POZ 1323-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku