Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1319-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229496 
(151)  Dátum zápisu  15.03.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1319-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; nealkoholický aperitív; nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické džúsy a šťavy; nealkoholické výťažky z ovocia, zeleniny alebo rastlín; sýtená voda; sódová voda; šerbety ako nápoje; stolové vody; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; citronády; nealkoholický koktail; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody ako nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkohol z ryže; saké; alkoholové extrakty; anízový likér; arak; brandy, vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestívy (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); liehové esencie; liehové výťažky; liehoviny; likéry a pálenky; medovina; mentolový likér; destilované nápoje; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; rum; víno; vodka; vodnár (víno); alkoholické výťažky z ovocia; whisky; miešané alkoholické nápoje; ušľachtilé liehoviny (pravé destiláty); poloušľachtilé destiláty (rezané destiláty); sladené liehoviny; alkoholické náhrady liehovín.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri franchisingom systéme predaja nápojov a darčekových predmetov; obchodná pomoc pri franchisingu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s nápojmi, alkoholickými nápojmi, destilátmi, liehovinami, pivom, vínom, nealkoholickými nápojmi, darčekovými obalmi, darčekovými predmetmi, cukrovinkami, pohármi, suvenírmi; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne, bufety, rýchle občerstvenie, ketering, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, hotelierske služby, poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom obrusov a sklenených výrobkov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.23, 19.07.16, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.24, 26.01.20, 27.05.24, 25.01.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toplimo Východ, s.r.o.; Jarmočná 2, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1058309 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  03. 11. 2010 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CZ 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  04.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2010 12/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2011 05/2011 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.05.2011 05/2011 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 1319-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1319-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.08.2010 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 27.08.2010 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 31.08.2010 Typ Odoslané
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 30.08.2010 Typ Doručené
5 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.08.2010 Typ Doručené
5a Vyjadrenie označenia 30.08.2010 Typ Doručené
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.09.2010 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 16.09.2010 Typ Platba
8 výsledok rešerše 29.09.2010 Typ Interné listy
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 22.10.2010 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 22.10.2010 Typ Odoslané
11 sprievodný list do OMPI 22.10.2010 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie POZ 21.10.2010 Typ Interné listy
13 Notifikácia z OMPI 29.12.2010 Typ Doručené
14 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 08.01.2011 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.03.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2012 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 26.10.2012 Typ Doručené
16b Plná moc 26.10.2012 Typ Doručené
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2012 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 26.10.2012 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 27.11.2012 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 11.01.2013 Typ Odoslané
20 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 11.01.2013 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis prevodu 08.12.2015 Typ Doručené
21a Doklad o prevode 08.12.2015 Typ Doručené
21b Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
21d Príloha inde neuvedená 08.12.2015 Typ Doručené
21e Príloha inde neuvedená 08.12.2015 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2015 Typ Platba
23 všeobecný referátnik 30.03.2016 Typ Odoslané
24 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 05.09.2016 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 30.09.2016 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.12.2019 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.07.2020 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.06.2021 Typ Odoslané
29 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 31.08.2021 Typ Odoslané
POZ 1319-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku