Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1316-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205845 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1316-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér, najmä počítačové programy pre operačné systémy, správu systémov, správu počítačovej komunikácie; počítačový softvér na použitie v meraní výkonnosti, softvérové aplikácie pre „benchmarking" a plánovanie kapacity používané v oblasti počítačových sietí; počítačový softvér na uľahčenie on-line komerčných transakcií, najmä softvér na uskutočňovanie overovania transakcií s kreditnými kartami a inými typmi bezhotovostných transakcií prostredníctvom globálnej počítačovej siete; počítačový softvér na použitie vo vývoji, úprave, ladení, riešení problémov a vylepšovaní výkonu kompilácií softvéru, profilovaní a simulácii softvéru inými; počítačový softvér a počítačový hardvér pre hostiteľské a vstavané mikroprocesorové systémy na použitie vo vývoji, úprave, ladení, riešení problémov a vylepšovaní výkonnosti kompilácií softvéru, profilovanie a simulácia softvéru inými; zabudovaný hardvér počítačových systémov, hardvér počítačových systémov na prácu v reálnom čase a počítačový softvér na použitie ako operačný systém a na použitie pri riadení zabudovaných počítačových zariadení v reálnom čase; zabudovaný softvér aplikačného programového rozhrania; softvérová súprava nástrojov na počítače obsahujúca knižnicu aplikačných komponentov na použitie pri vývoji počítačových programových aplikácií; inštrukčné príručky s výnimkou papierových pre všetky uvedené tovary predávané s nimi ako celok.
41 - Vzdelávacie služby, najmä trénovanie iných v používaní, údržba, aktualizácii, konfigurácii, inštalácii, podpore a programovaní počítačového softvéru; testovanie, analýza a vyhodnocovanie zručností a spôsobilosti iných na účely certifikácie; poskytovanie vzdelávacích služieb prostredníctvom globálnej počítačovej siete.
42 - Vývoj pre iných v oblasti počítačov; vývoj počítačového softvéru pre iných; údržba počítačového softvéru; aktualizácia počítačového softvéru; konzultácie k počítačom; konzultácie k počítačovému softvéru; služby diagnostiky počítačov; služby diagnostiky počítačového softvéru; analýza počítačových systémov; inštalácia, údržba, aktualizácia počítačového softvéru; služby podpory pre počítačový softvér; inštalácia, údržba, aktualizácia, konfigurácia, programovanie, správa systému a podpora počítačového softvéru a hardvéru doručovaná prostredníctvom globálnej počítačovej siete; meranie výkonnosti, služby „benchmarkingu" a plánovanie kapacít pre počítačové siete doručované prostredníctvom globálnej počítačovej siete; poskytovanie informácií o počítačovom hardvéri, softvéri a vývoj softvéru, programovacej techniky a techniky ladenia prostredníctvom globálnej počítačovej siete; profilovanie a simulácia softvéru inými. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.01, 26.01.14, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Red Hat, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu Delaware; 1801 Varsity Drive, Raleigh, North Carolina 27606; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
 
POZ 1316-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.04.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.05.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1316-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.05.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.05.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.05.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 23.05.2002 Typ Odoslané
Plná moc 24.05.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2002 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 27.05.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2002 Typ Platba
Zápis zmeny adresy do registra 22.08.2002 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.08.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.08.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.10.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.10.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 29.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.04.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.09.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 27.04.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 24.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Odoslané
POZ 1316-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.08.2002 Red Hat, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu Delaware Red Hat, Inc. spol. podľa zákonov št. Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku