Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1313-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1313-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 20, 24, 25, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Obrazy; portréty; maľby (obrazy) zarámované alebo nezarámované; reprodukcie obrazov; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; šablóny na kreslenie a maľovanie; umelecké litografie; umelecké diela a figúrky z papiera alebo lepenky; architektonické modely; nákresy; tlače (rytiny); umelecké tlače (vzory a obrázky); rytiny; obtlačky; litografie; krajčírske strihy; etikety okrem textilných; potreby pre umelcov; štetce; maliarske štetce; maliarske plátna; pauzovacie plátno; uhoľ na umelecké kreslenie; tuš; vodové farby (akvarely); litografická krieda; maliarske stojany; opierky na ruky pre maliarov; maliarske palety; atramentové listy používané pri reprodukcii obrazov v tlačiarenskom priemysle; modelovacia hlina; modelovacie vosky okrem dentálnych; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; rysovacie súpravy; papier; lepenka; kartón; papiernický tovar a písacie potreby; skicáre; bloky (papiernický tovar); kalendáre; diáre (papiernický tovar); pohľadnice; albumy; samolepky (papiernický tovar); tlačoviny; grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); komiksy; plagáty; knihy; brožúry; prospekty; katalógy; letáky; tlačené poukážky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); baliaci papier; papierové pásky; farbiace pásky; papierové vrecká a tašky na balenie; papierové baliace (výplňové, tlmiace) a vypchávkové materiály; papierové a plastové obaly a puzdrá; ozdobné papierové mašle; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov).
20 - Nábytok; sofy; pohovky; kreslá; stoličky; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; paravány, zásteny (nábytok); drevené časti nábytku; stolárske umelecké výrobky; bytové zariadenie (dekoračné predmety); figuríny; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; rámy na obrazy; obaly na odevy.
24 - Textílie; textilné materiály; tkaniny; nažehľovacie textílie; čalúnnické textílie; prikrývky; plachty; bytový textil; textilné etikety; obloženia nábytku textilnými látkami; posteľná bielizeň; stolová bielizeň.
25 - Oblečenie; odevy; bundy; kabáty; košele; tričká; nohavice; sukne; šaty; legíny; legínsy; obuv; pokrývky hlavy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s obrazmi, portrétmi, maľbami (obrazmi) zarámovanými alebo nezarámovanými, reprodukciami obrazov, grafickými reprodukciami, grafickými zobrazeniami, šablónami na kreslenie a maľovanie, umeleckými litografiami, umeleckými dielami a figúrkami z papiera alebo lepenky, architektonickými modelmi, nákresmi, tlačou (rytinami), umeleckými tlačami (vzormi a obrázkami), rytinami, obtlačkami, litografiami, krajčírskymi strihmi, etiketami okrem textilných, potrebami pre umelcov, štetcami, maliarskymi štetcami, maliarskymi plátnami, pauzovacím plátnom, uhľom na umelecké kreslenie, tušom, vodovými farbami (akvarelmi), litografickou kriedou, maliarskymi stojanmi, opierkami na ruky pre maliarov, maliarskymi paletami, atramentovými listami používanými pri reprodukcii obrazov v tlačiarenskom priemysle, modelovacou hlinou, modelovacími voskami okrem dentálnych, modelovacími hmotami, modelovacími pastami, rysovacími súpravami, papierom, lepenkou, kartónom, papiernickým tovarom a písacími potrebami, skicármi, blokmi (papiernický tovar), kalendármi, diármi (papiernický tovar), pohľadnicami, albumami, samolepkami (papiernický tovar), tlačovinami, grafickými vzormi (tlačoviny), fotografiami (tlačoviny), komiksami, plagátmi, knihami, brožúrami, prospektami, katalógmi, letákmi, tlačenými poukážkami, tlačiarenskými typmi (písmená a číslice), baliacim papierom, papierovými páskami, farbiacimi páskami, papierovými vreckami a taškami na balenie, papierovými baliacimi (výplňovými, tlmiacimi) a vypchávkovými materiálmi, papierovými a plastovými obalmi a puzdrami, ozdobnými papierovými mašľami, písacími strojmi a kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), učebnými a vyučovacími pomôckami (okrem prístrojov), nábytkom, sofami, pohovkami, kreslami, stoličkami, komodami, zásuvkovými kontajnermi, bielizníkmi, paravánmi, zástenami (nábytok), drevenými časťami nábytku, stolárskymi umeleckými výrobkami, bytovým zariadením (dekoračné predmety), figurínami, umeleckými dielami z dreva, vosku, sadry alebo plastov, sochami z dreva, vosku, sadry alebo plastov, rámami na obrazy, obalmi na odevy, textíliami, textilnými materiálmi, tkaninami, nažehľovacími textíliami, čalúnnickými textíliami, prikrývkami, plachtami, bytovým textilom, textilnými etiketami, obloženiami nábytku textilnými látkami, posteľnou bielizňou, stolovou bielizňou, oblečením, odevmi, bundami, kabátmi, košeľami, tričkami, nohavicami, sukňami, šatami, legínami, legínsami, obuvou, pokrývkami hlavy, taškami, plecniakmi, kabelkami; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie tovaru; aranžovanie výkladov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a koncepcií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné sprostredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum trhu; marketing; poradenské služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; školenia; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie umeleckých podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie umeleckých súťaží; prenájom umeleckých diel; fotografovanie; fotografické reportáže; publikačné služby (okrem vydávania reklamných textov); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenské služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
44 - Tetovanie; poradenské služby v oblasti služieb tetovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22, 27.05.19, 27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Valenčíková Mária; Hutnícka 3419/5 , 052 01 Spišská Nová Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2019 04/2019 BA3M
 
POZ 1313-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1313-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.06.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 10.06.2016 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 10.06.2016 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.06.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.06.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.06.2016 Typ Platba
4 výsledok rešerše 01.08.2016 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 19.08.2016 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
7 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 18.02.2019 Typ Odoslané
8 všeobecný referátnik 18.02.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 15.02.2019 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.07.2019 Typ Doručené
10a Plná moc 02.07.2019 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 03.07.2019 Typ Platba
12 všeobecný referátnik 14.08.2019 Typ Odoslané
13 všeobecný referátnik 15.08.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.08.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 15.08.2019 Typ Doručené
16 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 07.11.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
17 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 14.11.2019 Typ Odoslané
18 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 14.11.2019 Typ Odoslané
19 Vyjadrenie k pripomienkam 10.01.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 10.01.2020 Typ Doručené
20 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 30.04.2020 Typ Odoslané
21 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.09.2020 Typ Odoslané
22 Vyjadrenie k námietkam 19.10.2020 Typ Doručené
22a Sprievodný list 19.10.2020 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
22c Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
22d Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
22e Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
22f Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
22g Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
22h Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
22i Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
23 Doplnenie námietok 19.10.2020 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
23b Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
23c Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
24 Doplnenie námietok 19.10.2020 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
25 rozhodnutie o zamietnutí námietok 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1313-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku