Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1313-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210794 
(151)  Dátum zápisu  10.08.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1313-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.05.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Testovanie spôsobilosti, posúdenie zručnosti, testovanie zručnosti a posúdenie osobnosti, obchodné, podnikové a komerčné rešerše a prieskumy; prieskumy a analýzy trhu; demografické analýzy; obchodné, podnikové a komerčné prieskumy; obchodné a podnikové prieskumy; príprava štatistík; kompilácia a analýza dát a súvisiace poradenské služby; služby prieskumov verejnej mienky a názorov; konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa prieskumov verejnej mienky a názorov; kompilácia prieskumov verejnej mienky a názorov prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu; poskytovanie informácií v oblasti prieskumov verejnej mienky a názorov; služby prieskumov mienky v oblasti obchodu, podniku a verejnosti a vykonávanie prieskumov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALLUP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gallup, Inc.; 1001 Gallup Drive, Omaha, Nebraska 68102; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.05.2005 05/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2005 11/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 03/2014 ND3M
4 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 02.12.2019 12/2019 MG3M
 
POZ 1313-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1313-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 22.04.2004 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.04.2004 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.04.2004 Typ Doručené
2b Plná moc 26.04.2004 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2004 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 13.05.2004 Typ Odoslané
5 Plná moc 27.05.2004 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.02.2005 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 28.02.2005 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 08.03.2005 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2005 Typ Interné listy
10 Žiadosť o opravu 01.06.2005 Typ Doručené
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.08.2005 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 06.12.2013 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.12.2013 Typ Doručené
13a Plná moc 06.12.2013 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2013 Typ Platba
15 všeobecný referátnik 23.01.2014 Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.02.2014 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
19 Návrh na zrušenie ochrannej známky 05.01.2018 Typ Doručené
19a Sprievodný list 05.01.2018 Typ Doručené
19b Plná moc 05.01.2018 Typ Doručené
20 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 15.01.2018 Typ Platba
21 41 Poplatok - kaucia 15.01.2018 Typ Platba
22 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.01.2018 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.03.2018 Typ Doručené
23a Odôvodnenie žiadosti 13.03.2018 Typ Doručené
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2018 Typ Doručené
24a Odôvodnenie žiadosti 25.05.2018 Typ Doručené
25 konečná lehota 29.05.2018 Typ Odoslané
26 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2018 Typ Platba
27 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 19.07.2018 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 19.07.2018 Typ Doručené
28 Doplnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 09.08.2018 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
28b Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
28c Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
29 všeobecný referátnik 04.09.2018 Typ Odoslané
30 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.11.2018 Typ Doručené
30a Odôvodnenie žiadosti 09.11.2018 Typ Doručené
31 Odpoveď na správu úradu 29.11.2018 Typ Doručené
31a Príloha inde neuvedená 29.11.2018 Typ Doručené
31b Príloha inde neuvedená 29.11.2018 Typ Doručené
32 zaslanie vyjadrenia protistrany 06.02.2019 Typ Odoslané
33 menovanie, zvolanie komisie 12.02.2019 Typ Interné listy
34 protokol o rokovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
35 protokol o hlasovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
36 rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 15.03.2019 Typ Odoslané
37 Podanie rozkladu 29.04.2019 Typ Doručené
38 Odôvodnenie rozkladu 28.05.2019 Typ Doručené
39 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 14.06.2019 Typ Odoslané
40 predkladacia správa k rozkladu 14.06.2019 Typ Interné listy
41 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.07.2019 Typ Interné listy
42 protokol o rokovaní komisie 22.07.2019 Typ Interné listy
43 protokol o hlasovaní komisie 23.07.2019 Typ Interné listy
44 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 24.07.2019 Typ Odoslané
45 vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 05.09.2019 Typ Interné listy
46 Návrh na zrušenie ochrannej známky 23.10.2019 Typ Doručené
46a Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
46b Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
47 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 25.10.2019 Typ Platba
48 41 Poplatok - kaucia 25.10.2019 Typ Platba
49 vnútrospisový list 07.11.2019 Typ Interné listy
50 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
51 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 13.11.2019 Typ Odoslané
52 výzva na doplnenie identifikátora osoby 13.11.2019 Typ Odoslané
53 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.01.2020 Typ Doručené
53a Sprievodný list 14.01.2020 Typ Doručené
54 prvé predĺženie lehoty 23.01.2020 Typ Odoslané
55 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 17.03.2020 Typ Doručené
55a Sprievodný list 17.03.2020 Typ Doručené
55b Príloha inde neuvedená 17.03.2020 Typ Doručené
56 Doplnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 27.03.2020 Typ Doručené
56a Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
56b Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
57 všeobecný referátnik 02.04.2020 Typ Odoslané
58 všeobecný referátnik 13.05.2020 Typ Odoslané
59 Odpoveď na správu úradu 18.05.2020 Typ Doručené
59a Príloha inde neuvedená 18.05.2020 Typ Doručené
60 menovanie, zvolanie komisie 01.06.2020 Typ Interné listy
61 protokol o rokovaní komisie 15.06.2020 Typ Interné listy
62 protokol o hlasovaní komisie 15.06.2020 Typ Interné listy
POZ 1313-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2014 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.04.2014 FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku