Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1313-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210794 
(151)  Dátum zápisu  10.08.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1313-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.05.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Testovanie spôsobilosti, posúdenie zručnosti, testovanie zručnosti a posúdenie osobnosti, obchodné, podnikové a komerčné rešerše a prieskumy; prieskumy a analýzy trhu; demografické analýzy; obchodné, podnikové a komerčné prieskumy; obchodné a podnikové prieskumy; príprava štatistík; kompilácia a analýza dát a súvisiace poradenské služby; služby prieskumov verejnej mienky a názorov; konzultačné, poradenské a informačné služby týkajúce sa prieskumov verejnej mienky a názorov; kompilácia prieskumov verejnej mienky a názorov prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu; poskytovanie informácií v oblasti prieskumov verejnej mienky a názorov; služby prieskumov mienky v oblasti obchodu, podniku a verejnosti a vykonávanie prieskumov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALLUP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gallup, Inc.; 1001 Gallup Drive, Omaha, Nebraska 68102; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.05.2005 05/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2005 11/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 03/2014 ND3M
4 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 02.12.2019 12/2019 MG3M
 
POZ 1313-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1313-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
všeobecný referátnik Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť Typ Odoslané
zaslanie vyjadrenia protistrany Typ Odoslané
konečná lehota Typ Odoslané
rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ Typ Odoslané
všeobecný referátnik Typ Odoslané
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu Typ Odoslané
Rozhodnutie o rozklade (po zápise) Typ Odoslané
výzva na doplnenie identifikátora osoby Typ Odoslané
Neznámy typ protokolu - bez názvu 22.04.2004
Neznámy typ protokolu - bez názvu 26.04.2004
Neznámy typ protokolu - bez názvu 26.04.2004
Neznámy typ protokolu - bez názvu 26.04.2004
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2004 Typ Platba
Neznámy typ protokolu - bez názvu 27.05.2004
Neznámy typ protokolu - bez názvu 28.02.2005
výsledok rešerše 08.03.2005 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2005 Typ Interné listy
Neznámy typ protokolu - bez názvu 01.06.2005
Neznámy typ protokolu - bez názvu 06.12.2013
Neznámy typ protokolu - bez názvu 06.12.2013
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2013 Typ Platba
Neznámy typ protokolu - bez názvu 05.02.2014
Neznámy typ protokolu - bez názvu 05.01.2018
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 15.01.2018 Typ Platba
41 Poplatok - kaucia 15.01.2018 Typ Platba
Neznámy typ protokolu - bez názvu 13.03.2018
Neznámy typ protokolu - bez názvu 25.05.2018
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2018 Typ Platba
Neznámy typ protokolu - bez názvu 19.07.2018
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.08.2018
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.11.2018
Neznámy typ protokolu - bez názvu 29.11.2018
menovanie, zvolanie komisie 12.02.2019 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
Neznámy typ protokolu - bez názvu 29.04.2019
Neznámy typ protokolu - bez názvu 28.05.2019
predkladacia správa k rozkladu 14.06.2019 Typ Interné listy
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.07.2019 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 22.07.2019 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 23.07.2019 Typ Interné listy
vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 05.09.2019 Typ Interné listy
Neznámy typ protokolu - bez názvu 23.10.2019
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 25.10.2019 Typ Platba
41 Poplatok - kaucia 25.10.2019 Typ Platba
vnútrospisový list 07.11.2019 Typ Interné listy
POZ 1313-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2014 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.04.2014 FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku