Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1308-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1308-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; opierky hlavy na sedadlá automobilov; ťažné zariadenia vozidiel; automobilové kapoty; automobilové podvozky; nosiče batožiny na vozidlá; plášte na kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; blatníky; kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; automobilové obytné prívesy (karavany); prívesy (vozidlá); kľukové skrine (časti pozemných vozidiel, okrem motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; náboje kolies automobilov; podvozky vozidiel; nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na hydraulické obvody do vozidiel; súkolesia pozemných vozidiel; elektrické motory do pozemných vozidiel; elektromobily; spojky pozemných vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; pneumatikové plášte; závažia na vyváženie kolies vozidiel; nápravy vozidiel; čapy náprav; stierače; odkladacie batožinové siete na dopravné prostriedky; kryty na disky kolies; nákladné dodávkové autá; brzdy vozidiel; obruče hláv kolies; poťahy na sedadlá automobilov; hnacie motory do pozemných vozidiel; stúpadlá na vozidlá; prevodovky do pozemných vozidiel; reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozemných vozidiel; čelné sklá vozidiel; hroty na pneumatiky; pásky na protektorovanie pneumatík; pneumatiky; dvere na dopravné prostriedky; nosiče lyží na autá; špice automobilových kolies; napínače na špice kolies; pružiny závesov do automobilov; spätné zrkadlá; ráfy automobilových kolies; sedadlá automobilov; športové autá; podvozky automobilov; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu, po vode alebo po koľajniciach; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; čalúnenia automobilov; okenné tabule na okná automobilov; osobné automobily; automobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; automobilové pneumatiky; automobilové karosérie; nárazníky automobilov; tlmiče automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; klaksóny automobilov; brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; skrine na prevodovky pozemných vozidiel; karosérie dopravných prostriedkov; autopoťahy; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; smerovky na dopravné prostriedky; brzdové dielce do vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; spojovacie tyče na pozemné vozidlá (nie časti motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); obytné automobily; poťahy na volanty vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; brzdové platničky na automobily; kryty na rezervné kolesá; automobilové brzdové kotúče; uchytenia motorov do pozemných vozidiel; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; radiace páky vozidiel; popolníky do automobilov; plné pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; ochranné vložky do pneumatík; pretekárske automobily; robotické automobily; matice na kolesá vozidiel; klipsy na upevňovanie súčiastok na karosérie automobilov; odťahovacie vozidlá; ťahače; prívesy na prepravu bicyklov; prívesy k bicyklom; zaisťovacie čapové kolíky na kapoty vozidiel; pneumatiky na snehové pluhy; držiaky na nápoje do vozidiel; terénne vozidlá; automobily na vodíkový pohon; snežné vozidlá (na jazdu po snehu); poťahy na prístrojové dosky vozidiel; pneumatické alebo hydraulické lineárne aktuátory na pozemné vozidlá.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s motorovými vozidlami ojazdenými a novými a ich príslušenstvom; obchodná činnosť (služby, poradenstvo); obchodné informácie; informácie (obchodné a podnikateľské); inzercie poštou; marketingové štúdie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; reklama (najmä televízna reklama, rozhlasová reklama, reklama on-line v počítačovej sieti; reklamné materiály; reklamné texty); prenájom reklamných plôch; organizovanie výstav na komerčné a reklamné účely.
37 - Autoopravovne, autoservisy, opravy, servis a údržba motorových vozidiel a služby s tým spojené patriace do tejto triedy, najmä kontroly motorových vozidiel a služby s tým spojené, kontrola technického stavu vozidiel a pod., umývanie a čistenie dopravných prostriedkov (čistenie automobilov, leštenie, politúra); obnova motorov (použitých alebo čiastočne zničených); ošetrovanie vozidiel antikoróznym náterom, antikorózna úprava; protektorovanie a opravy pneumatík (vrátane opravy vulkanizáciou); vyvažovanie pneumatík; tuningové úpravy karosérií automobilov.
39 - Doprava; sprostredkovanie prenájmu motorových vozidiel; odťahová služba; služby týkajúce sa požičiavania a prenájmu motorových vozidiel; tankovanie motorových vozidiel, dodávky a zásobovanie benzínom a naftou; služby parkovania vozidiel; rozvod energie a vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 25.03.01, 25.05.99, 27.05.03, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPC TEAM plus s.r.o.; Einsteinova 3571/13, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  SP & R s. r. o.; Maróthyho 6, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1308-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1308-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 1308-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku