Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1306-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256539 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1306-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické informačné tabule; monitorovacie počítačové programy; nahraté počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; sťahovateľné dátové súbory; elektronické databázy nahraté na počítačových nosičoch; elektronické diáre; interaktívne elektronické databázy nahraté na počítačových nosičoch; aplikačný softvér; interaktívne multimediálne počítačové programy; interaktívne počítačové programy; softvérové aplikácie umožňujúce vyhľadávanie informácií; interaktívny a databázový softvér; počítačový softvér na vytváranie vyhľadávateľných databáz; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové programy pre vytváranie grafiky pre propagačné účely; aplikačný softvér; počítačové programy pre riadenia projektov; počítačové softvérové programy na správu tabuľkových procesorov; počítačové programy pre navrhovanie užívateľských rozhraní; počítačový softvér na použitie pri migrácii medzi rôznymi počítačovými sieťovými operačnými systémami; počítačový softvér na spracovanie údajov.
35 - Obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné odhady; aktualizácie reklamných informácií v počítačových databázach; aktualizovanie reklamných materiálov; analýza odpovede na reklamu a prieskum trhu; pomoc pri vedení obchodných podnikov v oblasti vzťahov s verejnosťou; poradenstvo týkajúce sa komunikačných stratégií v oblasti vzťahov s verejnosťou; poradenstvo týkajúce sa vzťahov s verejnosťou; realizácia prieskumov (štúdií) v oblasti vzťahov s verejnosťou; podnikové komunikačné služby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely; analýzy účinnosti reklamy; pomoc pri riadení obchodných podnikov v oblasti reklamy; bannerová reklama; cielený marketing; digitálny marketing; digitálne reklamné služby; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; spracovanie údajov; počítačové spracovanie údajov; obchodná administratíva; riadenie obchodnej činnosti a obchodná administratíva; prieskumy a analýzy trhu; analýzy štatistík v oblasti prieskumu trhu; prieskum trhu; poskytovanie štatistík v oblasti prieskumu trhu; spotrebiteľský prieskum; prieskum trhu na reklamné účely; marketing; produktový marketing; propagačný marketing; priamy marketing; služby nákupu reklamného času v médiách; obchodné poradenstvo; poradenstvo v obchodnom marketingu; poradenstvo v oblasti obchodných akvizícií; poradenstvo v oblasti obchodnej propagácie; umiestňovanie obchodných značiek na trhu; obchodné audity (revízia účtov); prieskum verejnej mienky; príprava prieskumu verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný prieskum a prieskum trhu; spracovanie výsledku obchodných prieskumov; testovanie značiek.
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo a nehnuteľnosti); finančné, peňažné a bankové služby; finančné informácie; finančné poradenské a konzultačné služby.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; informácie v oblasti telekomunikácií.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); písanie textov; výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Poradenstvo v oblasti informačných technológií; aktualizovanie webových stránok pre tretie osoby; analýzy počítačových systémov; služby externých poskytovateľov informačných technológií; integrácia počítačových systémov a počítačových sietí; konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti informačných technológií; riadenie počítačových projektov v oblasti elektronického spracovania dát (EDP); monitorovanie počítačových systémov na diaľku; navrhovanie a vývoj počítačových systémov; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); aktualizovanie počítačových programov; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; údržba počítačových programov; aktualizovanie domovských stránok pre tretie osoby; aktualizovanie počítačového softvéru na spracovanie údajov; aktualizovanie počítačového softvéru komunikačných systémov; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; analýza vývoja výrobku; analýza dizajnu výrobku; analýza a hodnotenie v oblasti vývoja výrobkov; analýza a hodnotenie dizajnu výrobkov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; návrhy a testovanie pre vývoj nových produktov; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo pomocou počítača; dizajn a dizajn umeleckej grafiky pri vytváraní webových stránok; návrhy a vývoj výrobkov; výskum a vývoj nových výrobkov pre iné osoby; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  S:trap 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SIMPLY5 s.r.o.; Korunní 1302/88, 101 00 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Jurák Michal; Mudroňova 607/8, 040 01 Košice - mestská časť Juh; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1306-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1306-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.05.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 07.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.05.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 12.07.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 12.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 13.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1306-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku