Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1305-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207891 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1305-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Pozemné vozidlá, ich časti a príslušenstvá patriace do triedy 12 okrem pneumatík, krytov kolies, bŕzd a ich častí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EVOLUTION 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha; 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2008 1/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.05.2021 9/2021 TC3M
 
POZ 1305-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2007 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1305-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 21.05.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.05.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2003 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 04.06.2003 Typ Odoslané
Plná moc 11.06.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 07.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.10.2007 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.03.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 16.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.04.2021 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 1305-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.11.2007 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2021 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku