Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1304-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1304-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Diaľkové monitorovanie počítačových systémov; riešenie problémov prostredníctvom diagnostikovania problémov počítačového hardvéru pomocou používania softvéru; navrhovanie a vývoj bezdrôtových zariadení, nástrojov a vybavenia na prenos údajov; navrhovanie a vývoj periférneho vybavenia počítačov; navrhovanie a vývoj počítačových systémov; aktualizovanie a navrhovanie počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj architektúry počítačového hardvéru; vývoj počítačového hardvéru; navrhovanie počítačového hardvéru na digitálne spracovanie signálu; navrhovanie počítačového hardvéru na kompresiu a dekompresiu multimediálnych obsahov; navrhovanie počítačového hardvéru na premenu dátového a multimediálneho obsahu z a do rôznych protokolov; navrhovanie počítačového hardvéru na spracovanie a distribúciu multimediálneho obsahu; navrhovanie počítačového hardvéru na ukladanie a obnovovanie multimediálnych údajov; navrhovanie periférnych zariadení počítačov; navrhovanie počítačového hardvéru pre výrobné odvetvia; navrhovanie počítačového hardvéru na zákazku; navrhovanie počítačového hardvéru; poradenské a informačné služby súvisiace s navrhovaním a vývojom počítačového hardvéru; poradenské a informačné služby súvisiace s navrhovaním a vývojom periférnych zariadení počítačov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11, 26.11.09, 26.11.11, 29.01.01, 26.11.06, 27.05.09, 26.04.09, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REGONIK spol. s r.o.; Jarošova 1, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1304-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1304-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 20.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 1304-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku