Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1304-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  254725 
(151)  Dátum zápisu  01.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  01.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1304-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.04.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Čistenie interiérov budov; údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; stavba lodí; opravy šatstva; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; inštalácie kuchynských zariadení; demolácie budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; pranie textilných plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách; čistenie exteriérov budov; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazénov; doplňovanie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné služby; inštalácie a opravy protipovodňových zariadení.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské kancelárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; online posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku.
41 - Zábavné parky; zábava; prenájom kinematografických prístrojov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; diskotéky (služby); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; kaligrafické služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba).
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické služby; bakteriologický výskum; chemické služby; chemický výskum; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; technologický výskum; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických projektov; geologický výskum; prieskum ropných polí; inžinierska činnosť; meteorologické informácie; geodézia (zememeračstvo); počítačové programovanie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky výskum; geologický prieskum; geologický výskum; overovanie pravosti umeleckých diel; kalibrácia; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; biologický výskum; urbanistické plánovanie; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafologické analýzy; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké laboratórne služby; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; klinické skúšky; ; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; kartografické služby; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); technologické poradenstvo; technické písanie; navrhovanie interiérov; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); navrhovanie vizitiek; vedecký a technologický výskum v oblasti prírodných katastrof; prieskumné služby v oblasti ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu; vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu patentov; výskum v oblasti pozemných stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných technológií; výskum v oblasti zvárania; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.03.09, 26.15.09, 26.04.09, 26.11.11, 26.04.99, 27.05.03, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Architektonické štúdio Atrium s.r.o.; Mlynská 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Steiner & Associates s.r.o.; Moyzesova 46, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 28.04.2021 08/2021 FH3M
 
POZ 1304-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1304-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 14.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.06.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.07.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.11.2019 Typ Doručené
6a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6e Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6g Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6h Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6i Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6j Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6k Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 05.11.2019 Typ Doručené
6l Príloha inde neuvedená 05.11.2019 Typ Doručené
6m Príloha inde neuvedená 05.11.2019 Typ Doručené
6n Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
7 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.11.2019 Typ Platba
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.11.2019 Typ Odoslané
9 Vyjadrenie k námietkam 27.01.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 27.01.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 27.01.2020 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 27.01.2020 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 27.01.2020 Typ Doručené
9e Príloha inde neuvedená 27.01.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť inde neuvedená 21.02.2020 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 21.02.2020 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 24.02.2020 Typ Odoslané
12 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 23.09.2020 Typ Odoslané
13 Podanie rozkladu 23.10.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 23.10.2020 Typ Doručené
14 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 30.11.2020 Typ Odoslané
15 predkladacia správa k rozkladu 30.11.2020 Typ Interné listy
16 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 10.02.2021 Typ Interné listy
17 protokol o rokovaní komisie 10.02.2021 Typ Interné listy
18 protokol o hlasovaní komisie 11.02.2021 Typ Interné listy
19 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 12.02.2021 Typ Odoslané
20 pokyn na zápis po zverejnení 03.03.2021 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1304-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku