Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1304-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207457 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1304-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky veterinárske, hygienické, výrobky dietetické pre deti a chorých, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, podporné dietetické prostriedky, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GREENS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 07/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 01/2005 FG3M
3 Čiastočné prevody ochranných známok 04.10.2011 10/2011 PG3M
4 Obnovené ochranné známky 02.12.2013 12/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 1304-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1304-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 21.05.2003 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.05.2003 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.06.2003 Typ Odoslané
4 Plná moc 16.06.2003 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2003 Typ Platba
6 Avízo o platbe 04.07.2003 Typ Doručené
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2003 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 11.08.2003 Typ Doručené
7b Plná moc 11.08.2003 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 02.09.2003 Typ Odoslané
9 Oznámenie k poplatkom 16.09.2003 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2003 Typ Platba
11 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 18.09.2003 Typ Odoslané
12 výsledok rešerše 07.04.2004 Typ Interné listy
13 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2004 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Typ Odoslané
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2011 Typ Platba
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.06.2011 Typ Doručené
16a Doklad o prevode/prechode 22.06.2011 Typ Doručené
16b Plná moc 22.06.2011 Typ Doručené
16c Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.06.2011 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.05.2013 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.07.2013 Typ Odoslané
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.08.2013 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis prevodu 15.02.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 15.02.2021 Typ Doručené
22b Plná moc 15.02.2021 Typ Doručené
23 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 25.03.2021 Typ Odoslané
POZ 1304-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.09.2003 PHARMA UNITED INC. Patron General Nutrition
2 Prevod majiteľa 25.03.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. PHARMA UNITED INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2021 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku