Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1304-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207457 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1304-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky veterinárske, hygienické, výrobky dietetické pre deti a chorých, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, podporné dietetické prostriedky, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GREENS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele St., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 2263/15, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 7/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 1/2005 FG3M
3 Čiastočné prevody ochranných známok 04.10.2011 10/2011 PG3M
4 Obnovené ochranné známky 02.12.2013 12/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 8/2021 PC3M
 
POZ 1304-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2003 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2003 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2011 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.08.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1304-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 21.05.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.05.2003 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.06.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2003 Typ Platba
Avízo o platbe 04.07.2003 Typ Doručené
Plná moc 11.08.2003 Typ Doručené
Doklad o prevode 11.08.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2003 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.09.2003 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 16.09.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2003 Typ Platba
Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 18.09.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 07.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2011 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.06.2011 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 22.06.2011 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.06.2011 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 18.07.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.08.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 15.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.02.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.03.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 1304-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.09.2003 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
PHARMA UNITED INC. Patron General Nutrition
2 Prevod majiteľa 25.03.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. PHARMA UNITED INC.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku