Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1301-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207888 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1301-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Strojové a konštrukčné časti energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie, kovové potrubia, kovový nábytok; drobné zámočnícke výroby.
07 - Hydraulické turbíny.
09 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje; rozvody verejného osvetlenia; softvér, nahrané operačné programy.
11 - Tlakové zariadenia, parné a horúcovodné potrubia, kotly, parné akumulátory; lampy verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody, zariadenia na čistenie odpadových vôd, články pre atómové reaktory, destilačné prístroje, dýzy, expanzné nádrže pre ústredné vykurovanie, acetylénové generátory, plynové generátory, horáky, chladiarne, chladiace komory, chladiace nádoby, chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky patriace do triedy 16.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zariadenia, náhradné diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo k vodným elektrárňam, kovový nábytok, stroje a zariadenia na spracovanie nerastných hmôt; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; montáž a oprava plynových technických zariadení, kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba energetických a teplárenských diel a zariadení potrebných pre ich prevádzku; oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba elektrických rozvodov; murárske a natieračské práce súvisiace s energetickými zariadeniami; oprava a údržba hydraulických strojov a motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné informácie, telefónna komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu, telefonické služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta.
39 - Distribúcia elektrickej energie a tepla; balenie tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajímanie dopravných mechanizmov; autobusová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava, osobná doprava, preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu a spracovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárenských výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť distribučného systému vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpekcia, odborné a technické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov, plynových zariadení a elektrických zariadení, revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie elektromerov a meracích súprav; geologický výskum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru.
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie ubytovania, prechodného ubytovania, turistického ubytovania a hotelového ubytovania, ubytovacie kancelárie, penzióny, reštaurácie, príprava a dodávka jedál.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní strážcovia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Východoslovenská energetika a.s.; Mlynská 31, 042 91 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2014 11/2014 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2014 11/2014 TC3M
 
POZ 1301-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.05.2003 6 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.05.2013 314,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2014 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2014 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1301-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 21.05.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.05.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.05.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2003 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.06.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.04.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.05.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2004 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2013 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.05.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Typ Doručené
Doklad 18.08.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 18.08.2014 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2014 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2014 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 1301-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.10.2014 VSE Development, a.s. VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2014 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing. GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.10.2014 Východoslovenská energetika a.s. VSE Development, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku