Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 13-2008
(111)  Trademark Number  223652 
(151)  Registration Date  16.01.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.07.2016 
(210)  Application Number  13-2008 
(220)  Application Date  11.07.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.10.2008 
(450)  Publication of Registration Date  05.03.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické látky upravené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, materiály na ošetrovanie rán; materiál na zubnú výplň, zubný vosk; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CENTRUM CARDIO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.07.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva 07.10.2008 10/2008 BB3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.2009 03/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2016 07/2016 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 07/2016 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 13-2008
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 13-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 07.01.2008 Type Delivered
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 09.01.2008 Type Sent document
3 Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 17.01.2008 Type Delivered
3a Plná moc 17.01.2008 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.01.2008 Type Payment
5 výsledok rešerše 05.06.2008 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.06.2008 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 04.08.2008 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2008 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2009 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Type Delivered
10a Plná moc 29.01.2014 Type Delivered
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.04.2016 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.04.2016 Type Delivered
14a Plná moc 14.04.2016 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.04.2016 Type Delivered
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2016 Type Payment
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.04.2016 Type Payment
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2016 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Type Sent document
20 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Type Delivered
20a Sprievodný list 19.02.2021 Type Delivered
20b Plná moc 19.02.2021 Type Delivered
20c Doklad o prevode 19.02.2021 Type Delivered
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Type Payment
22 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Type Delivered
22a Doklad o prevode 15.03.2021 Type Delivered
23 dodatok k osvedčeniu OZ 30.03.2021 Type Sent document
24 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Type Delivered
24a Sprievodný list 07.04.2021 Type Delivered
25 oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Type Sent document
POZ 13-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.06.2016 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.06.2016 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku