Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 13-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  223652 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.07.2016 
(210)  Číslo prihlášky  13-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.07.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické látky upravené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, materiály na ošetrovanie rán; materiál na zubnú výplň, zubný vosk; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CENTRUM CARDIO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva 07.10.2008 10/2008 BB3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.2009 03/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2016 07/2016 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 07/2016 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
7 Opravy adries 28.04.2021 08/2021 TD3M
 
POZ 13-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 13-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 07.01.2008 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 09.01.2008 Typ Odoslané
3 Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 17.01.2008 Typ Doručené
3a Plná moc 17.01.2008 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.01.2008 Typ Platba
5 výsledok rešerše 05.06.2008 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.06.2008 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 04.08.2008 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2008 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2009 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Typ Doručené
10a Plná moc 29.01.2014 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.04.2016 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.04.2016 Typ Doručené
14a Plná moc 14.04.2016 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.04.2016 Typ Doručené
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2016 Typ Platba
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.04.2016 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2016 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
20b Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
20c Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
22 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 30.03.2021 Typ Odoslané
24 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
24a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
25 oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 13-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.06.2016 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.06.2016 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku