Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1299-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1299-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných veľtrhov; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; veľkoobchodné služby so strojmi a technikou.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel; inštalácie, údržba a opravy strojov.
39 - Prenájom vozidiel; prenájom traktorov.
44 - Prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; prenájom stavebných strojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.24, 26.05.22, 27.07.24, 27.05.19, 29.01.03, 26.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Zelená 31A94D,čierna 232B2F,biela FFFFFF 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MANNET spol. s r.o.; Družstevná 616/13, Madunice 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1299-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1299-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 20.06.2022 Typ Doručené
POZ 1299-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku