Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1298-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1298-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  28.07.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; plagáty; albumy; obrazy; knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); karisbloky; podložky pod pivové poháre; skicáre; útržkové bloky; brožúry; pijavý papier; zošity; priesvitný papier (pauzovací); kopírovací uhľový papier; papier do záznamových zariadení; poznámkové zošity; hárky papiera; katalógy; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); toaletný papier; knihy; papierové kornúty; obaly (papiernický tovar); papierové nádobky na mliečne výrobky; obálky (papiernický tovar); leptané štočky; baliaci papier; papier do elektrokardiografov; pijaky; filtračný papier; papierové filtračné materiály; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; listový papier; svietivý papier; papierové vreckovky; papierové obrusy; knihárske záložky do kníh; papiernický tovar; pergamenový papier; škatule s farbami (školské pomôcky); baliace plastové fólie; papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; knihárske potreby; perá (kancelárske potreby); papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; školské potreby (papiernický tovar); papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); priesvitky (papiernický tovar); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové podbradníky; drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; odličovacie papierové obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; vrecká do mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; papierové alebo kartónové vývesné tabule; kopírovací papier (papiernický tovar); parafínový papier; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papiere na maľovanie a kaligrafiu; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; papierové obrusy (behúne); papierové stolové vlajky; papierové vrecká na sterilizáciu lekárskych nástrojov; papierové podložky na lekárske vyšetrovacie stoly; papierové podložky na podnosy so zubárskymi nástrojmi; papierové podbradníky s rukávmi; papierové kontrolné štítky na batožinu; čistiace papierové obrúsky; obaly na knihy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; s voňavkárskymi výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekárskymi a zverolekárskymi prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s diétnymi potraviny a diétnymi látkami na lekárske alebo zverolekárske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplasťami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s prípravkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s papiernickým tovarom; predvádzanie tovaru; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; s voňavkárskymi výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekárskymi a zverolekárskymi prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s diétnymi potraviny a diétnymi látkami na lekárske alebo zverolekárske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplasťami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s prípravkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s papiernickým tovarom poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03, 26.04.24, 26.04.18, 27.05.24, 27.99.08, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medňanská Kristína; Trenčianska Turná 424, 913 21 Trenčianska Turná; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hulín Richard, JUDr.; Hurbanova 1582/20, TRENČÍN; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 28.07.2021 14/2021 BA3M
 
POZ 1298-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2021 106,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.10.2021 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1298-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 06.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.05.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 20.05.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.06.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.07.2021 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 27.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 27.10.2021 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 27.10.2021 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 27.10.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 27.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 28.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 28.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2021 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.10.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 04.11.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 05.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 13.12.2021 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 15.12.2021 Typ Odoslané
Informácia o WIN-WIN Track 15.12.2021 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie námietok 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.02.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 05.08.2022 Typ Odoslané
POZ 1298-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku