Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1296-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  254733 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1296-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.01.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov.
05 - Lekárske prípravky vo forme gélovej náplne (filler) na báze kyseliny hyalurónovej (na použitie pre vnútrokožné alebo podkožné injekcie, jedinečne a exkluzívne s cieľom predaja a používania lekármi a profesionálnym obslužným personálom špecializujúcim sa v zdravotníckom sektore). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.20, 05.13.08, 04.05.01, 27.05.12, 27.05.04, 27.99.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  XCELENS INTERNATIONAL SAGL; Via Soldini, 10, CH-6830 CHIASSO; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.01.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2017 08/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 1296-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1296-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 10.06.2016 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 22.06.2016 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 08.07.2016 Typ Doručené
3a Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 08.07.2016 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.07.2016 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.09.2016 Typ Odoslané
6 výsledok rešerše 26.09.2016 Typ Interné listy
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.11.2016 Typ Doručené
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.11.2016 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.12.2016 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.01.2017 Typ Doručené
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2017 Typ Doručené
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2017 Typ Doručené
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.03.2017 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.04.2017 Typ Doručené
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 28.04.2017 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 25.05.2017 Typ Doručené
16a Plná moc 25.05.2017 Typ Doručené
16b Vyjadrenie označenia 25.05.2017 Typ Doručené
16c Sprievodný list 25.05.2017 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 19.06.2017 Typ Doručené
17a Plná moc 19.06.2017 Typ Doručené
17b Vyjadrenie označenia 19.06.2017 Typ Doručené
18 pokyn na zverejnenie POZ 04.07.2017 Typ Interné listy
19 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.11.2017 Typ Doručené
19a Sprievodný list 02.11.2017 Typ Doručené
20 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.11.2017 Typ Platba
21 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 22.11.2017 Typ Doručené
22 výzva na doplnenie podania námietok 29.11.2017 Typ Odoslané
23 Doplnenie materiálov 04.12.2017 Typ Doručené
23a Plná moc 04.12.2017 Typ Doručené
24 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 13.12.2017 Typ Odoslané
25 Žiadosť o informáciu 08.02.2018 Typ Doručené
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.02.2018 Typ Doručené
26a Sprievodný list 15.02.2018 Typ Doručené
27 všeobecný referátnik 22.02.2018 Typ Odoslané
28 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.02.2018 Typ Doručené
29 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.04.2018 Typ Doručené
29a Sprievodný list 17.04.2018 Typ Doručené
30 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.04.2018 Typ Doručené
31 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.05.2018 Typ Odoslané
32 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.05.2018 Typ Platba
33 Vyjadrenie k námietkam 20.06.2018 Typ Doručené
33a Sprievodný list 20.06.2018 Typ Doručené
33b Sprievodný list 20.06.2018 Typ Doručené
34 Vyjadrenie k námietkam 13.07.2018 Typ Doručené
35 výzva na doplnenie podania námietok 06.09.2018 Typ Odoslané
36 Odpoveď na správu úradu 12.09.2018 Typ Doručené
36a Sprievodný list 12.09.2018 Typ Doručené
37 rozhodnutie o zamietnutí námietok 01.10.2018 Typ Odoslané
38 Doplnenie materiálov 02.11.2018 Typ Doručené
38a Sprievodný list 02.11.2018 Typ Doručené
38b Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
39 Podanie rozkladu 31.10.2018 Typ Doručené
39a Sprievodný list 31.10.2018 Typ Doručené
40 predkladacia správa k rozkladu 09.11.2018 Typ Interné listy
41 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 12.11.2018 Typ Odoslané
42 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 13.12.2018 Typ Odoslané
43 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.02.2019 Typ Doručené
43a Sprievodný list 18.02.2019 Typ Doručené
44 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.02.2019 Typ Doručené
45 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 01.03.2019 Typ Odoslané
46 Vyjadrenie k rozkladu 18.04.2019 Typ Doručené
46a Príloha inde neuvedená 18.04.2019 Typ Doručené
46b Sprievodný list 18.04.2019 Typ Doručené
47 Vyjadrenie k rozkladu 09.05.2019 Typ Doručené
47a Sprievodný list 09.05.2019 Typ Doručené
48 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 17.03.2021 Typ Interné listy
49 protokol o rokovaní komisie 17.03.2021 Typ Interné listy
50 protokol o hlasovaní komisie 17.03.2021 Typ Interné listy
51 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 17.03.2021 Typ Odoslané
52 pokyn na zápis po zverejnení 31.03.2021 Typ Interné listy
POZ 1296-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku