Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1295-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241389 
(151)  Dátum zápisu  14.12.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1295-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.06.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 06, 07, 08, 11, 37, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; konzervačná soľ, nie na konzervovanie potravín; pomocné kvapaliny do abrazív; urýchľovače vulkanizácie; odpeňovacie roztoky do batérií alebo akumulátorov; acetáty, octany (chemikálie); acetát celulózy (surovina); bakteriologické prípravky na octové kvasenie; acetanhydrid (anhydrid kyseliny etánovej); acetón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); kyseliny; skvapalňovacie chemické prípravky; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; prípravky na zušľachťovanie ocele; aktínium; chemické prísady do vrtných kalov; chemické prísady do motorových palív; detergentné prísady do benzínu; adhézne prípravky na chirurgické bandáže; prípravky na zmäkčovanie vody; tragantová guma na priemyselné použitie; aktívne uhlie; hnacie plyny do aerosólov; fotografické redukčné činidlá; plagátové lepidlá; agar-agar; spojivá do betónu; poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; zmesi na opravu duší pneumatík; bielkoviny (živočíšne alebo rastlinné, suroviny); jodidované bielkoviny; sladové bielkoviny; albumínový papier; alkálie; hydroxidy alkalických kovov; kovy alkalických zemín; alkohol; etylalkohol; aldehydy; morské chaluhy (hnojivo); chemické prípravky na konzervovanie potravín; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; oxid hlinitý; hlinitý kamenec; hydrát hlinitý; kremičitan hlinitý; chlorid hlinitý; jodid hlinitý; kamenec; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; amerícium; škrob na priemyselné použitie; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; salmiak; salmiakový lieh; soli čpavku; amoniak; aldehyd amónny; kamencový amoniak; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; bezvodý amoniak; anhydridy; živočíšne uhlie; živočíšne bielkoviny (surovina); kyselina antranilová; antidetonačné látky do spaľovacích motorov; nemrznúce zmesi; látky proti vytváraniu kotlového kameňa; antimón; oxid antimonitý; sulfid antimonitý; apretúry pre textilný priemysel; arabská guma na priemyselné použitie; štepárske vosky; tmely na vypĺňanie dutín stromov; roztoky solí striebra na postriebrovanie; argón; arzeničnan olovnatý; arzén; kyselina arzenitá; astát; palivá do jadrových reaktorov; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; samotónovací papier (fotografia); zjasňovacie prípravky na textil; dusík; oxid dusný; dusíkaté hnojivá; kyselina dusičná; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína); ustaľovacie roztoky (fotografia); galvanizačné kúpele; tónovacie kúpele (fotografia); bezvodý uhličitan sodný; bárium; oxid bárnatý; barytový papier; zlúčeniny bária; prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; zásady (chemické látky); chemikálie na výrobu smaltu (okrem farbív); bauxit; bentonit; benzénové kyseliny; benzénové deriváty; kyselina benzénkarboxylová; sulfimid kyseliny benzoovej; sacharín; berkélium; chemické látky na prevzdušnenie betónu; prípravky na konzervovanie betónu okrem farieb a olejov; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; biochemické katalyzátory; dioxalát draslíka; oxid manganičitý; bizmut; zásadité galány bizmutu; zvlhčovacie prípravky (na použitie v práčovniach); chemické prípravky na čistenie voskov; trieslové drevo; drevný lieh (metylalkohol); drevovina drevný ocot; tetraboritan disodný, bórax; kyselina boritá na priemyselné použitie; vrtný kal, vrtný výplach; prípravky na tvrdé spájkovanie; protikondenzačné chemikálie; katechu (extrakt východoindickej akácie); kainit; kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); kalifornium; plastifikátory; konzervačné prípravky na kaučuk; uhličitany; uhličitan horečnatý; uhlík; sírouhlík, disulfid uhličitý; kyselina uhličitá; karbidy; karbid vápenatý; kassiopeium (lutécium); lutécium (kassiopeium); chemické katalyzátory; celulóza, buničina papierovina (papierová vláknina); viskóza; cementy na metalurgické použitie; fermium; keramické glazúry; cér; soli kovov vzácnych zemín; cézium; ketóny; prípravky zo živočíšneho uhlia; uhlík do filtrov; spódium (kostné uhlie); krvné uhlie; šetriče uhlia; tmely na obuv; octan vápenatý; uhličitan vápenatý; chlorid vápenatý; chemické prípravky na čistenie komínov; chemické prípravky na ošetrenie kože; priemyselné chemikálie; chemické prípravky na vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; štiepateľné chemické prvky; chemické prípravky na laboratórne analýzy (nie na lekárske a veterinárne použitie); chlorečnany; chlór; chloridy; kyselina chlorovodíková; kyselina chlórová; chrómany; síran chromito-draselný; oxidy chrómu; chrómové soli; kyselina chrómová; tmely na kožu; tmely na pneumatiky; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; chemické prípravky na nepriepustnosť cementov okrem farieb; prípravky na konzervovanie cementov okrem farieb a olejov; kvapaliny do hydraulických obvodov; štepárske vosky na stromy; kyselina citrónová na priemyselné použitie; číriace prípravky na mušty; škrob (apretúra); lepidlá na tapety; prípravky na čírenie vína kolódium; soli na farbenie kovov; moridlá (na použitie v garbiarstve); prípravky na konzerváciu kvetov; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; chemické prípravky na použitie vo fotografii; svetlocitlivé plátno (fotografia); fotocitlivé platne; korozívne prípravky; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; garbiarske prípravky na vyrobenie kožušín; prášok z vínneho kameňa na chemické použitie; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; lepidlá na kožu; apretúrne chemické prípravky na kožu; chemické prípravky na impregnáciu kože; síran meďnatý, vitriol; curium; roztoky na kyanotypiu; kyanidy; ferokyanidy; izopropyltoluén; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; chemické odlučovače oleja; rozpúšťadlá na gumu; defolianty; prípravky na opracovanie odliatkov; prípravky na odstraňovanie politúr; dehydratačné prípravky na priemyselné použitie; prípravky proti tvorbe kotlového kameňa; detergenty na použitie vo výrobnom procese; dextrín (apretúra); diagnostické prípravky (nie na lekárske alebo zverolekárske použitie); diastáza (enzým) na priemyselné použitie; diazidový papier; prípravky na renováciu gramofónových platní; destilovaná voda; dolomit na priemyselné použitie; prípravky na vytvrdzovanie kovov; dysprózium; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; glycerín na priemyselné použitie; ťažká voda; číriace prípravky; meniče iónov (chemikálie); chemické prípravky na vytvorenie zábleskov; prípravky na úsporu palív; reagenčný papier, nie na lekárske a zverolekárske použitie; antistatické prípravky (nie pre domácnosť); soli do galvanických článkov; látky na zakaľovanie emailov; prípravky na zakaľovanie skla; chemické výrobky na matnenie emailov; fotografické emulzie; emulgátory; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; prípravky na glejenie; hnojivá; poľnohospodárske hnojivá; enzymatické prípravky na priemyselné použitie; enzýmy na priemyselné použitie; epoxidové živice (surovina); prípravky na čistenie plynu; erbium; liehový ocot; indikátorový papier; estery; etán; étery; etyléter, etánoxyetán; glykoléter; metyléter; éter kyseliny sírovej; chemické prípravky proti škvrnám na textíliách; európium; hasiace zmesi; múka na priemyselné použitie; soli železa; fermenty na chemické použitie; ferotypové platne (fotografia); prípravky na hnojenie; ohňovzdorné prípravky; zlúčeniny na rezanie závitov; filtračné látky pre nápojový priemysel; štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; ustaľovače (fotografia); sírny kvet na chemické použitie; látky na vytvrdzovanie vápenca; fluór; fluoritové zmesi; kyselina fluorovodíková; grafit na priemyselné použitie; lejárske spojivá; prípravky na lejárske formy; chemické prísady do insekticídov; chemické prísady do fungicídov; kyselina mravčia; formaldehyd na chemické použitie; prípravky na valchovanie pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; francium; brzdové kvapaliny; lampové sadze (čerň) na priemyselné použitie; chemické prípravky na údenie mäsa; gadolínium; dubienky; kyselina galová na výrobu atramentu; gálium; fotografický papier; kyselina galotanická; prípravky na galvanizáciu; gambír; ochranné plyny na zváranie; stužené plyny na priemyselné použitie; želatína na fotografické použitie; želatína na priemyselné použitie; kamenná soľ; getre (chemicky aktívne látky); suchý ľad (oxid uhličitý); vtáčí lep; glukozidy; glyceridy; glykol; chemické prípravky na čistenie tukov; mastné kyseliny; štepárske tmely na stromy; guáno; gurjunský balzam na výrobu lakov; hélium; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; oleje na konzervovanie potravín; oleje na spracovanie kože; oleje na vyčiňovanie kože; naftové disperzné činidlá; olejové disperzné činidlá; chemické prípravky na čistenie olejov; chemické čističe oleja; humus; hydráty; uhľohydráty; hydrazín; vodík; chlórnan sodný; ditioničitany; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu kože; chemické impregnačné prípravky na kožu; jodidované soli; kyselina jodičná; jód na priemyselné použitie; izotopy na priemyselné použitie; kaolín; diatomit; kryptón; kyselina mliečna; mliečne fermenty na chemické použitie; lantán; prípravky proti matneniu šošoviek; oxid lítny; lítium; konzervačné prípravky na murivo okrem farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly okrem farieb a olejov; magnezit; chlorid horečnatý; manganát; kôra mangrového stromu na priemyselné použitie; chemické prípravky na matnenie skla; ortuť; soli ortuti; oxid ortutnatý; metaloidy; soli drahých kovov na priemyselné použitie; prípravky na popúšťanie kovov; metán; chemické prípravky proti sneti; minerálne kyseliny; soli na priemyselné použitie; zvlhčovacie prípravky (na použitie vo farbiarniach); naftalín; neodým; neón; neptúnium; prípravky na neutralizáciu toxických plynov; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; dusičnan uránu; tlačové dosky s citlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; kyselina oktadecénová; olivín (kremičitanový minerál); soli zlata; soľ kyseliny šťaveľovej; oxaláty; kyselina oxálová (etándiová); kyslík; peroxid vodíka; chloridy paládia; nitrátový papier; fotometrický papier; papier s citlivou vrstvou; lakmusový papier; pektín na fotografické použitie; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; chloristany; peroxosírany; kyselina peroxodisírová; fenol na priemyselné použitie; fosfáty (hnojivá); troska (hnojivo); fosfatidy; fosfor; superfosfáty (hnojivá); planografický papier; kyselina fosforečná; planografické plátno; fotografické vývojky; senzibilizátory (fotografia); kyselina pikrová (trinitrofenol); plasty (suroviny); plastisóly; etanát olovnatý, etanát olovičitý; oxid olovnatý; plutónium; polónium; zemiaková múčka na priemyselné použitie; rašelinové kvetináče pre záhradníctvo; potaš (uhličitan draselný); draslík; draselná voda; prazeodým; prométium; protaktínium; proteín (surovina); kyselina pyrogalová; kebračo na priemyselné použitie; syntetické živice (suroviny); rádiokatívne prvky na vedecké použitie; radón; rádium na vedecké použitie; chladivá; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; akrylové živice (suroviny); umelé živice (suroviny); rénium; neexponované röntgenové filmy s citlivou vrstvou; zmesi na opravu pneumatík; rubidium; lejársky piesok; kyselina salicylová; liadok; samárium; moridlá na tabak; kovové mydlá na priemyselné použitie; skandium; kyselina sebaková (dekándiová); soli (chemické prípravky); soľ (surovina); chromité soli; soli (hnojivá); selén; moridlá na semená; silikáty; kremík; silikóny; sodík; sulfidy; chemické prípravky na zváranie; kalcinovaná sóda; žieravé látky na priemyselné použitie; hydroxid sodný na priemyselné použitie; soli sodíka (chemické zlúčeniny); síra; dusičnan bizmutitý na chemické použitie; baryt; spinely (minerály); kyselina stearová; stroncium; sadze na priemyselné a poľnohospodárske použitie; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; sulfónové kyseliny; kyselina siričitá; kyselina sírová; sumach na garbiarske použitie; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; mastenec (kremičitan horečnatý); triesloviny; tanín; triesloviny; soli vápnika; tanín; tapioková múka na priemyselné použitie; vínny kameň nie na farmaceutické použitie; kyselina vínna technécium; telúr; povrchovo aktívne chemické činidlá; terbium; chemické látky na leptanie skla; prípravky proti zakaľovaniu skla; prípravky proti zakaľovaniu okien; zeminy na pestovanie; valchovacia hlina pre textilný priemysel; vzácne zeminy; hlina chlorid uhličitý (tetrachlórmetán); tetrachloridy (chloridy so štyrmi atómami chlóru); zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; tálium; tiokarbanilid; túlium; tórium; oxid titaničitý na priemyselné použitie; titanit; toluén; rašelina (hnojivo); ochranné prípravky na škridly okrem farieb a olejov; kyselina volfrámová; urán; oxid uránu; vodné sklo (kremičitan sodný); prípravky na zjemňovanie mäsa na priemyselné použitie; chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; vínny alkohol; tónovacie soli (fotografia); vulkanizačné prípravky; witherit; xenón; yterbium; ytrium; chloridy; sulfáty; oxid zirkóničitý; prípravky podporujúce varenie na priemyselné použitie; amoniak (chlorid amónny) na priemyselné použitie; alkalické jodidy na priemyselné použitie; alkalické kovy; soli alkalických kovov; alkaloidy; algináty na priemyselné použitie; octan hlinitý; škrobové lepidlá okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; amónne soli; živočíšne uhlie; dusičnan strieborný; chemické avivážne prípravky na priemyselné použitie; prípravky proti klíčivosti zeleniny; dusičnany; lepidlá na obkladačky; síran bárnatý; chemické prípravky na výrobu farieb; metylbenzol; metylbenzén; hydrogén uhličitan sodný na chemické použitie; biologické prípravky okrem prípravkov na lekárske alebo zverolekárske použitie; odfarbovacie prípravky na priemyselné použitie; filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; prípravky z destilácie drevného liehu; spájkovacie pasty; zváracie pasty; bróm na chemické použitie; karbonyl na ošetrovanie rastlín; flokulačné činidlá; lecitín (surovina); bezzeminové rastlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); estery celulózy na priemyselné použitie; kazeín na priemyselné použitie; chemické deriváty celulózy; étery celulózy na priemyselné použitie; bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; sadze na priemyselné použitie; kinofilmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; oxid kobaltitý na priemyselné použitie; lepidlá na priemyselné použitie; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); kreozot na chemické použitie; zmesi na výrobu gramofónových platní; prípravky na separáciu tukov; disperzné činidlá na plasty; rozpúšťadlá fermeží; umelé sladidlá (chemické prípravky); chemické prípravky na čistenie vody; zmäkčovadlá tkanín na priemyselné použitie; filtračné materiály (nespracované plasty); filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (nerastné látky); filtračné materiály (rastlinné látky); glukóza na priemyselné použitie; glutén (lepidlo) okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; gleje (lepidlá) okrem glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; chemické prípravky na izoláciu muriva proti vlhkosti okrem farieb; vyzina nie pre domácnosť a na kancelárske použitie; konzervačné prípravky na pivo; syntetické materiály na absorpciu oleja; častice keramických materiálov na filtračné prostredia; kompost; zmesi na výrobu technickej keramiky; rozsievková zemina moridlá na kovy; prípravky na reguláciu rastu rastlín; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, nie pre domácnosť; morská voda na priemyselné použitie; prípravky obsahujúce stopové prvky na rastliny; gáfor na priemyselné použitie; chemické tužidlo na papier; chemické tužidlo na kaučuk; humus na povrchové vrstvy; magnetická kvapalina na priemyselné použitie; kvapaliny posilňovača riadenia; kvapaliny do prevodoviek; prípravky proti vyvretiu motorovej chladiacej kvapaliny; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášky); chladiace zmesi do motorov vozidiel; chemikálie na preplachovanie radiátorov; tmely na karosérie automobilov; elektroforézne gély, nie na lekárske a veterinárne použitie; sklársky tmel; expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín (substrát); prípravky na odstraňovanie tapiet; chemické prísady do olejov; olejový tmel (git); geneticky modifikované semená pre poľnohospodársku výrobu; kmeňové bunky nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; kultúry biologických tkanív nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; hnojivá z rybej múčky; enzymatické prípravky pre potravinársky priemysel; enzýmy pre potravinársky priemysel; glukóza pre potravinársky priemysel; lecitín pre potravinársky priemysel; lecitín na priemyselné použitie; pektín pre potravinársky priemysel; pektín na priemyselné použitie; vínny kameň pre potravinársky priemysel; vínny kameň na priemyselné použitie; algináty pre potravinársky priemysel; glutén pre potravinársky priemysel; glutén na priemyselné použitie; laktóza pre potravinársky priemysel; laktóza na priemyselné použitie; laktóza (surovina); mliečne kvasinky pre potravinársky priemysel; mliečne kvasinky na priemyselné použitie; kazeín pre potravinársky priemysel; salmiakový lieh; chemické prípravky na výrobu farbív; prípravky z mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie; zemina do kvetináčov; prípravky na kalenie kovov; kyselina glutámová na priemyselné použitie.
04 - Včelí vosk; denaturovaný lieh; alkohol (palivo); alkoholové palivá; papierové zapaľovacie pásky; drevené zapaľovacie triesky; podpaľovače; antracit; protišmykové prípravky na hnacie remene; sviečky na vianočné stromčeky; mazadlá na zbrane; zmesi na viazanie prachu; palivové drevo; drevené uhlie (palivo); sviečky (na svietenie); uhoľné brikety; rašelinové brikety (palivo); drevené brikety; palivové brikety; prchavé palivové zmesi; vosk z karnaubovej palmy; cerezin; uhlie (palivo); rašelina (palivo); palivá; krémy na obuv; vosky (surovina); vosky na remene; vosk na svietenie; vosk na priemyselné použitie; koks; minerálne palivá; mazadlá na remene; tuky na kožu; priemyselné tuky; oleje na odstraňovanie debnenia (pre stavebníctvo); loj; prípravky na odstraňovanie prachu; tuky na svietenie; plyn na svietenie; materiály na svietenie; mazacie oleje; benzín (palivo); petrolejový éter; ligroín; sviečkové knôty; vazelína na priemyselné použitie; motorová nafta; palivové plyny; svietiplyn; gazolín; grafit na mazanie; oleje z čiernouhoľného dechtu; decht z čierneho uhlia; oleje na konzervovanie muriva; zvlhčujúce oleje; rybí olej (nie potraviny); antiadhézne prípravky na kuchynský riad zo sójového oleja; kerozín, rafinovaný petrolej; mazacie tuky; lampové knôty; lignit; mazadlá; mazut; priemyselný repkový olej; nafta; priemyselný kostný olej; elaín; ozokerit; parafín; surová alebo rafinovaná ropa; uhoľný prach (palivo); stearín; tuk z ovčej kože; lanolín; priemyselný slnečnicový olej; nočné lampičky (sviečky); xylol; xylén; odprašovacie zmesi; oleje na textil; motorové palivá; benzén; benzol; palivové oleje; nechemické prísady do motorových palív; konzervačné prípravky na kožu (oleje a tuky); priemyselné oleje; stužené plyny (palivo); ricínový olej na priemyselné použitie; konzervačné oleje na kožu; olejové rezné kvapaliny; oleje do farieb; generátorový plyn; motorové oleje; parfumované sviečky; elektrická energia; etanol (palivo); práchno; zmesi na pohlcovanie prachu; benzín.
06 - Oceľ (surovina alebo polotovar); zliatiny ocele; pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; oceľové stožiare; oceľové rolety; oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové spony strojových remeňov; železničné výhybky; kovové dýzy; kovania budov alebo nábytku z niklovej mosadze (alpaky); argentán, pakfón; hliník; bronz; hliníkový drôt; pätky kotiev; kovové dýzové nadstavce; kovové závory; kovové stožiare; kovové tyče; pasce na divú zver; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; ložiskové kovy; kovové chrániče na stromy; príručné kovové pokladnice; strieborné spájky; alpaka (pakfón); postriebrené cínové zliatiny; kovové vystužovacie materiály do betónu; trezory; kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; kovové prstence; dverové závesy; kovové podlahové dlaždice; ostnatý drôt; tyče kovových zábradlí; berýlium (glucínium); reťaze pre rožný statok; rohatiny; biele kovy; pancierové plechy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové identifikačné náramky; predvalky; zliatiny na spájky; kovové príruby; bronzové náhrobky; umelecké diela z bronzu; lanovkové laná; kovové koncové svorky na laná; kovové spojky na neelektrické káble; kadmium; visacie zámky; kovové vyrovnávacie podložky; kovové hroty na vychádzkové palice; kovové nádoby na skladovanie kyselín; bezpečnostné schránky (pokladničky); hafnium; kovové reťaze; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na reťaze; kovové kostry stavieb; vodiace kladky na okná; kovové rúry ústredného kúrenia; klince na konské podkovy; kovové kolíky; chróm; ferochróm; chrómové rudy; kovové klinové závlačky; kľúče; klince; cvoky (klince); kovové stenové príchytky (kolíky); kobalt (surovina); kovové materiály na železničné trate; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodovodné potrubia; objímky (železiarsky tovar); konzervové plechovky; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové vodiace lišty; kokily (lejárstvo); nákovy; kovové rohové lišty striech; kovové potrubné kolená; kovové dvere; kovové napínadlá remeňov; kovové skoby (kramle); kovové závesné háky; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovanie na okná; drôt; meď (surovina alebo polotovar); medené krúžky; kovové rúrkové výstuže; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; škrabáky na obuv; kovové drenážne rúry; železo (surovina alebo polotovar); koľajnicové spojky; kovové skrutky; biely plech na balenie; kovové poštové schránky; kovové dverové zvonce (neelektrické); ostrohy; kovové kotevné uholníky pre stavebníctvo; kovové schodiská; kovové okenné závory; kovové rúrky; kovové rúry; koľajnice; kovanie na okná; pásové železo; železný drôt; liatina (surovina alebo polotovar); železná ruda; neelektrické zatvárače dverí; feromolybdén; feromsilícium; ferotitán; ferovolfrám; kovania pre stavebníctvo; kolíky (drobný železiarsky tovar); skrutky s okom; kovové zámky (nie elektrické); galenit (minerál); plomby (olovené pečate); germánium; kovové veterníky; stúpacie železá; kovové formy na ľad; mazacie čapy; kovové mreže; pružinové zámky; indium; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie; mosadz (surovina alebo polotovar); kovové vonkajšie rolety; kovové odpaľovacie rampy; kovové lišty; kovové piliny; kovové schodnice; limonit; ingoty; kovové preklady; kovové posteľové kolieska; kovové zámkové zástrčky; predvalcované bloky (výrobky metalurgie); horčík; kovové prenosné kovové stavby; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové krúžky na rukoväte; kovové objímky na potrubia; mangán; kovové manipulačné palety; kovové prepravné palety; kovové schody; kovové markízy (stavebné konštrukcie); kovové dverové klopadlá; kovy (suroviny alebo polotovary); kovové rudy; drôtené pletivo; pyroforické kovy; kovové kolieska na nábytok; kovové štetovnice; molybdén; kovové pamätníky; upínacie čeľuste zverákov; kovové plášte budov; nikel; niób; kovové žľaby pre stavebníctvo; kovové domové čísla (nesvietiace); kovové okenice; kovové palisády; kovové koše; kovové signalizačné panely (nie svetelné, nie mechanické); kovové obklady stien a priečok; kovové háčiky vešiakov na odevy; kovové konštrukcie klzísk; západky zámok; kovové stĺpy; pružiny (železiarsky tovar); kovové kladky (nie časti strojov); kovové stanové kolíky; kovové stropy; kovové podlahy; kovové obklady pre stavebníctvo; železničné točne; kovové škridly; olovo (surovina alebo polotovar); kovové dosky na skoky do vody; kovové dverové kľučky; kovové nity; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové krúžky na kľúče; kovové telegrafné stĺpy; zinok; kovové stropné nosníky; kovové nosníky; kovové prefabrikované nástupištia; drobný železiarsky tovar; kovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); kovové rúrkové spojky; napínadlá drôtov; kovové obalové nádoby; kovové nádrže; kovové dverové prahy; kovové značky (nie svetelné, nie mechanické); kovové konštrukcie prenosných skleníkov; kovové zámky vozidiel; kovové zarážky; kovové silá; zvonce pre zvieratá; zvončeky; spájkovací drôt; kovové ventily (nie časti strojov); kovové sochy; kovové železničné podvaly; tantal (kov); dverové zástrčky; prenosné nákovy; napínače; titán; kovové strechy; tombak; kovové hrobky; kovové turnikety; kovové pletivo; volfrám; kovové potrubia; vanádium; kovové okenné krídla; objímky, prstence; kovové kostry voliér; zirkónium; oceľové guľky; oceľové stavebné konštrukcie; kovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch; drôty z kovových zliatin (nie poistkových); kovové zliatiny; alobal (hliníková fólia); kotevné pilóty; kovové plávajúce móla na kotvenie lodí; kotvy; kovové lamelové obloženie; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové vystužovacie materiály na hnacie remene; kovové umelecké diela; kovové maltovnice; kovové vtáčie vaničky; kovové rúčky na metly; kovové bóje (nie svetelné); kovové zámočnícke stoly; napínače železných pások; kovové viazacie pásky; viazacie drôty; kovové sudy (barely); kovové obruče na sudy; kovové sudy; bazény (kovové konštrukcie); kovový stavebný materiál; kovové debnenia na betónové konštrukcie; kovové stojany na parkovanie bicyklov; kovová dlažba chodníkov; kovové skrinky, krabice; kovové zátky; kovové uzávery; kovové pracky (železiarsky tovar); kovové uzávery na fľaše; kovové korunkové uzávery na fľaše; kovové držadlá, kľučky; kovové tyče na tvrdé spájkovanie; zváracie a spájkovacie tyče; kovové tyče na zváranie; kovové pásy na manipulovanie s nákladmi; kovové slučky na manipulovanie s nákladmi; kovové busty; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové káble (nie elektrické); kovové spojovacie objímky na potrubia; kovové svorky na káble a rúry; kovové káblové príchytky alebo svorky; kovové okenné rámy; kovové skleníkové rámy; kovové rošty; kovové kryty komínov; kovové viazacie pásky pre poľnohospodárstvo; otvárače dverí (nie elektrické); kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové podlahové dlažby; kovové krypty; kovanie na rakvy; kovové nakladacie palety; kovové železničné ložné miery (obrysnice); kovové pánty, závesy; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové zárubne; kovové materiály na lanové dráhy; kovové komínové striešky; kovové odkvapové žľaby; kovové klapky drenážnych rúrok; kovové priečky; kovové výstuže ropných vrtov; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové stavebné konštrukcie; kovové flotačné kontajnery; kovové laná; kovové rukoväte nožov; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové uholníky; kovové okná; kované dverové súčasti vodiace kladky na dvere; kovové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové príchytky na bridlicovú krytinu; kovové vešiakové háčiky; neizolovaný medený drôt; kovové kade; kovové schodišťové stupne; kovové odkvapové rúry; kovové navijaky na navíjanie hadíc (nie mechanické); kovové zásobníky na uteráky (upevnené); kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové lešenia; kovové rebríky; mobilné kovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; kovové viazacie pásky; kovové matice; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové obruby hrobov; kovové ploty; kovové cievky na navíjanie hadíc (nie mechanické); kovové vývesné štíty; kovové podpery; cín; pocínovaný plech; staniol; plech; kovové kosiská; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové stavebné panely; kovové figuríny; kovové sošky; napínače na kovové pásy; kovové lejárske formy; kovové náhrobné tabule; kovové pomníky; kovové náhrobné dosky; kovové náhrobné stély; kovové pamätné tabule; kovové zásteny ku kozubom; kovové stojany na sudy; kovové skrinky na potraviny; kovanie na postele; kovové dverové súčasti kovové vrchnáky na nádoby; kovové viazacie pásky na snopy; kovové cestné zvodidlá; kovové truhlice; kovové nádoby; kovové identifikačné štítky; kovové poznávacie značky; kovové registračné značky; cermet (kovovokeramický žiaruvzdorný materiál); kovové kohútiky na sudy; kovové reklamné stĺpy; kovové bóje na kotvenie plavidiel; kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové ventilačné a klimatizačné potrubia; kovové fólie na balenie; mäkké spájky, zlaté; kovové násypníky (nie mechanické); kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové potrubné odbočky; kovové tlakové potrubia; kovové telefónne búdky; kovové skrinky na náradie (prázdne); kovové debny na náradie (prázdne); kovové kuríny; kovové zarážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní; oceľové laná; kovové sieťky proti hmyzu; kovové skoby (horolezecký výstroj); kozubové rošty na nožičkách (kozlíky); kovové veterné zariadenia na plašenie vtákov; kovové klietky na divú zver; kovy v prášku; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; altánky (kovové konštrukcie); kovové stajne; kovové prasačníky; kovové prefabrikované domy (súbory dielcov); kovové podnosy; kovové pouličné kanály; plechové závitové uzávery na fľaše; zariadenia na otváranie okien (neelektrické); zariadenia na zatváranie okien (neelektrické); kovové obkladačky; kovové dlaždice; kovové dlaždice pre stavebníctvo; kovové schodíky; kovové strechy so zabudovanými solárnymi článkami; kovové pancierové dvere kovové; vaňové držadlá.
07 - Hriadeľové spojky (stroje); prístroje na čistenie acetylénu; oceliarske konvertory; dávkovače lepiacej pásky (stroje); prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií; vzdušné kondenzátory; miešadlá (stroje); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske elevátory; vzduchové filtre do motorov; vzduchové chladiče; výčapné zariadenia (na pivo); triediace stroje; cestné valce; plniče karburátorov; zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; ventily (časti strojov); hriadele strojov; kľukové hriadele; prevodové hriadele (nie do pozemných vozidiel); výťahy; zdvíhadlá, elevátory; miešačky; samomazacie ložiská; pluhy; letecké motory; stroje na pačokovanie; mazacie krúžky (častí strojov); piestne krúžky; dynamové zberné kefy; samohybné zametacie stroje; podstavce pod píly (časti strojov); pásy na dopravníky; pásové dopravníky; maselnice; bubny (časti strojov); skrine (klietky, schránky) strojov; podstavce (stojany, rámy) strojov; mlyny (stroje); mláťačky; trepacie, vyklepávacie stroje; betónové miešačky (stroje); stroje na výrobu masla; bicyklové dynamá; strojové alebo motorové ojnice; guľkové ložiská; stroje na výrobu bitúmenov; žacie stroje; viazacie stroje, samoviazače; cievky do tkáčskych strojov; drevoobrábacie stroje; prístroje na sýtenie nápojov; pletiarske stroje; stroje na zber a lisovanie sena; zachytávače a zberače blata (stroje); žeraviace sviečky do dieselových motorov; závitorezy (stroje); premývacie stroje; plničky fliaš; umývačky fliaš; stroje na varenie piva; bubny do vyšívacích strojov; kefy (časti strojov); buldozéry; mechanické lopatové nakladače; dlabačky (stroje); zvislé vratidlá sústruhov; automatické kotvy pre námorníctvo; hnacie remene strojov; kryty (časti strojov); sádzacie stroje; vstrekovače motorových palív; karburátory; výstelky textilných čuchriacich strojov; nože (časti strojov); kazety na tlačiarenské matrice; sitá na škvaru (stroje); odstredivky na mlieko; žmýkačky; mastenice (časti strojov); centrifúgy, odstredivky (stroje); odstredivé mlyny; odstredivé čerpadlá; stroje na lúpanie obilia; frézovačky (stroje); ložiskové telesá (stroje); montážne závesy (časti strojov); uhlíkové kefy; banské stroje na dobývanie uhlia; nákladné výťahy; nakladacie rampy; bežce pletacích strojov; jazdce pletacích strojov; sústruhy (obrábacie stroje); kladkostroje; radlice; armatúry parných kotlov; lisy na hrozno; stroje na priemyselnú výrobu cigariet; ohýbačky (stroje); elektrické nožnice na plech; elektrické nožnice; strojové sekáče; spätné ventily, klapky (časti strojov); kalolisy; stroje na odstraňovanie vodného kameňa parných kotlov; pedálové ovládače šijacích strojov; sádzacie stroje na fotosadzbu; kompresory; turbokompresory; parné kondenzátory (časti strojov); kondenzačné zariadenia; remenice (časti strojov); spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); stroje na pletenie povrazov; písmolejárske stroje; strihacie stroje; rezacie stroje; generátory prúdu (zdroje prúdu); vŕtacie hlavy (časti strojov); remene dynama; remene elevátorov; zošívacie stroje; vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom; ložiskové puzdrá, domce (časti strojov); elektrické nože; hrebeňové zdvíhadlá; preosievacie zariadenia; sitá (stroje); zdviháky (stroje); stroje na spracovanie kože; hlavy valcov (časti motorov); kypriče (stroje); valce strojov; tlačiarenské valce; valce do valcovacích stolíc; separátory, odlučovače; priemyselné triediace stroje; mechanické výsypky; rezacie stroje; odvzdušňovače napájacej vody; pluhy na odstraňovanie mačín; odmastňovacie zariadenia (stroje); štartéry motorov; stroje na výrobu čipky; odlučovače oleja z pary; dezintegrátory; redukčné ventily (časti strojov); mechanické navíjacie zariadenia; stroje na brúsenie kože; odvodňovacie stroje; zarovnávacie stroje; dynamá; rozprašovače odpadových vôd; prístroje na sýtenie vody; stroje na výrobu minerálnej vody; vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); miazdrovacie stroje; stroje na rezanie vnútorných závitov; odstopkovávacie stroje; obilné triediče; ejektory, prúdové čerpadlá; generátory elektriny; zdvíhacie prístroje; hrotovačky; spojky nie do pozemných vozidiel; farbiace zariadenia tlačiarenských strojov; dávkovače (časti strojov); baliace stroje; eskalátory (pohyblivé schody); čerpadlá (časti strojov a motorov); pečiatkovacie stroje; lisovacie zápustkové stroje; etiketovacie stroje; stroje na ťahanie kovov; rýpadlá; banské prepravníky; obracače sena (stroje); sitá (stroje alebo ich časti); nože do kosačiek; čepele (časti strojov); spriadacie stroje; kolovraty; filtrovacie stroje; dokončovacie stroje (finišéry); upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov); lisy na krmivo; taviace stroje; piesty valcov; upchávky (časti strojov); zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; kosačky na trávniky (stroje); asfaltovacie stroje; zariadenia na čistenie, nakladanie a prepravu obilia; mastenice (časti strojov); pumpy na mazanie; razidlá (stroje); rytecké stroje; žliabkovačka, drážkovačka (strojové náradie); vodiace zariadenia (časti strojov); rezačky slamy, sečkovice; mäsové mlynčeky (stroje); mechanizmy pletacích strojov; brány (poľnohospodárske náradie); rozprašovače (stroje); hydraulické turbíny; tlačiarenské stroje na tlačenie na plech; tlačiarenské dosky; tlačiarenské stroje; polygrafické lisy; tlačiarenské valce (časti tlačiarenských strojov); mliekarské stroje; rezačky na slamu, sečkovice; nitelnice tkáčskych strojov; nástrojové brúsky, ostričky (stroje); pílové listy (časti strojov); držiaky listov píly (časti strojov); valcovne; kyslíkové rezacie horáky (stroje); hriadele, kľuky, páky (časti strojov); umývačky riadu; pracie a premývacie zariadenia; práčky bielizne; zariadenia na umývanie automobilov; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; zdvíhacie zariadenia; žmýkačky na bielizeň; leštičky (textilné stroje); hnacie motory (nie do pozemných vozidiel); parné stroje; obrábacie stroje; zapaľovacie induktory; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); tlačiarenské posúvače papiera; kladivá (časti strojov); buchary; pneumatické kladivá; pákové buchary; nakladacie výložniky; reaktívne (propulzné) mechanizmy (nie do pozemných vozidiel); prevody (nie do pozemných vozidiel); regulátory (časti strojov); stroje na spracovanie tabaku; elektrické kuchynské drviče; membrány čerpadiel; kovoobrábacie stroje; tkáčske stavy, krosná; dopriadacie stroje; mlynské kamene; drviace stroje; drviče (stroje); ubíjadlá (zhutňovacie stroje); banské vrtáky; stroje na spracovanie rudy; obilné mlyny (stroje); mixéry (stroje); žacie hrsťovače; žacie hrsťovacie a viazacie stroje; žacie hrsťovacie a mláťacie stroje; zdvíhače vozňov; reaktívne motory, nie do pozemných vozidiel; katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; odlievacie formy (časti strojov); mlynčeky pre domácnosť okrem ručných; formovacie, profilovacie stroje; voľnobežky (nie do pozemných vozidiel); člnky (časti strojov); stroje a prístroje na čistenie (elektrické); odsávacie stroje na priemyselné použitie; obšívacie stroje; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); nástroje (časti strojov); držiaky nástrojov (časti strojov); elektrické otvárače na konzervy; krájače na chlieb (stroje); ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); ložiská prevodových hriadeľov; stroje na výrobu papiera; mangle, žehliace stroje; papierenské stroje; baliace stroje; stroje na miesenie; stroje na výrobu cestovín; maliarske stroje; maliarske striekacie pištole; vŕtacie stroje; elektrické ručné vŕtačky; stroje na opracovanie kameňa; piesty (časti strojov alebo motorov); polygrafické lisy; pneumatické dopravníky; dierkovače do dierkovacích strojov; dierovače, dierkovacie stroje; mlynčeky na korenie (nie ručné); elektrické stroje a prístroje na leštenie; čerpadlá, pumpy (stroje); vzduchové kompresory (zariadenia garáží); čerpadlá do vykurovacích zariadení; vývevy (stroje); mostové žeriavy; adhézne remene na kladky; elektromechanické stroje na výrobu nápojov; lisy (priemyselné stroje); redukčné ventily (časti strojov); výtlačné ventily (časti strojov); pudlovacie stroje; odvádzače kondenzátu; hobľovačky; stroje na ukladanie koľajníc; hrable hrabacích strojov; hrabacie stroje (hrabačky); ratinovacie stroje; brúsky (stroje); zariadenia a stroje pre knihársky priemysel; žehliace stroje; stroje na plátanie textílií; pružiny (časti strojov); elektrické zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet; nitovacie stroje; ventily (časti strojov a motorov); rotačné tlačiarenské stroje; súkolesia (časti strojov); kolesá (časti strojov); zotrvačníky (stroje); valčekové ložiská; ihličkové ložiská; krúžky guľkových ložísk; cestné stroje; píly (stroje); banské stroje; remene motorov; plečky (stroje); satinovacie stroje; stroje na výrobu salám, párkov a klobás; zatavovacie stroje na priemyselné použitie; sejacie stroje; elektrické zváračky (stroje); dúchadlá (časti strojov); kováčske mechy; obuvnícke kopytá (časti strojov); plniace stroje; statory (časti strojov); stereotypové tlačiarenské stroje; stroje na výrobu cukru; prehrievače; plniace dúchadlá; stoly alebo upínacie dosky na stroje; ochranné kryty (časti strojov); farbiace stroje; textilné čuchriace stroje; klzné podstavce (časti strojov); ložiskové čapy (časti strojov); dojacie stroje; odsávačky dojacích strojov; prevody strojov; pneumatické zariadenia na potrubnú dopravu; dopravníky (stroje); pletiarske stroje; navijaky; pletacie stroje; turbíny (nie do pozemných vozidiel); mechanické navijaky na navíjanie hadíc; príklopy (časti tlačiarenských lisov); polygrafické stroje; vejačky; motory do vznášadiel; ventilátory motorov; stroje na opracovanie skla; stroje na výstavbu železníc; vulkanizačné prístroje; spriahadlá (nie na pozemné vozidlá); aeronautické motory; nástrojové brúsky; poľnohospodárske náradie okrem ručného; brúsne kamene (časti strojov); pivové čerpadlá; motory na stlačený vzduch; kompresory (stroje); čerpadlá na stlačený vzduch; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; piesty tlmičov (časti strojov); antifrikačné ložiská strojov; vyorávače (stroje); odsávače (stroje); šetriče paliva do motorov; lodné motory; motory na člny; elektrické šľahače; baranidlá (stroje); brzdové obloženia (nie na vozidlá); brzdové čeľuste (nie na vozidlá); brzdové segmenty (nie na vozidlá); cievky (časti strojov); prevodové skrine (nie na pozemné vozidlá); stroje na zátkovanie fliaš; stroje na uzatváranie fliaš; stroje na plombovanie, pečatenie fliaš; elektrické kefy (časti strojov); drviče odpadu (stroje); kávové mlynčeky okrem ručných; plamenice rušňových kotlov; stroje na zemné práce, exkavátory; stroje na lisovanie odpadu; skartovacie stroje na priemyselné použitie; hrnčiarske kruhy; automatické manipulátory (stroje); roboty (stroje); elektromechanické stroje na prípravu pokrmov; vložky do filtračných zariadení; hnacie reťaze (nie na pozemné vozidlá); torzné dynamá (nie na pozemné vozidlá); prevodové reťaze (nie na pozemné vozidlá); vrtákové skľučovadlá (časti strojov); parné generátory alebo kotly (stroje); napájacie zariadenia do rušňových motorov; nožnice na strihanie srsti zvierat (stroje); motory (nie do pozemných vozidiel); ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; polygrafické matrice; kompresory chladiacich zariadení; odlučovače vody, separátory; šijacie stroje; remene motorových ventilátorov; liahne; ozubené prevody (nie do pozemných vozidiel); elektrické mixéry pre domácnosť; elektrické kuchynské stroje; valce motorov; redukčné súkolesia (nie do pozemných vozidiel); deliace stroje; vŕtacie korunky (časti strojov); výmenníky tepla (časti strojov); výfuky motorov; elektrické motory (nie do pozemných vozidiel); žeriavy; stroje na škrabanie zeleniny; stroje na strúhanie zeleniny; tlakové torkrétovacie pištole; filtre (časti strojov alebo motorov); ryhovacie pluhy; elektrické šľahače pre domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; hydraulické motory; vrtné veže (plávajúce alebo neplávajúce); palivové konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným spaľovaním); chladiče motorov; kotlové rúrky (časti strojov); hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; kľukové skrine strojov a motorov; elektrické kuchynské roboty; elektrické prilepovacie pištole; nastreľovacie pištole (nástroje na použitie s výbušninami); navijaky na rybárske siete; kardanové spojky; prenosné mangle; stroje a prístroje na tepovanie kobercov (elektrické); katalytické konvertory; centrálne vysávače; reťazové píly; parné čistiace stroje; autogénové rezacie horáky; zariadenia na odsávanie prachu (upratovacie stroje); odprašovacie zariadenia (čistiace stroje); elektrické kladivá; elektromechanické stroje pre chemický priemysel; reťaze zdvíhadiel (časti strojov); pomocné generátorové agregáty; expanzné nádoby (časti strojov); diamanty na rezanie (časti strojov); vysokotlakové čistiace stroje; stroje pre textilný priemysel; výfukové potrubia motorov; stroje na rafináciu ropy; baliace stroje; elektrické leštičky na parkety; elektrické leštičky na obuv; snehové pluhy; plynové zváračské prístroje; plynové zváracie horáky; kovové tyče na zváranie plynom; príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežovačov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; hadice vysávačov prachu; vysávače; priemyselné vibrátory (stroje); elektrické stroje a prístroje na leštenie voskom; stroje na vypletanie tenisových rakiet; stroje na montáž bicyklov; záhradné traktory; striekacie pištole na nanášanie farieb (stroje); hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); nakopávacie štartéry motocyklov; mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka; pohyblivé pásy pre chodcov; tlmiče motorov; pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov); vrecká do vysávačov; plynové spájkovačky; veterné turbíny; brzdové platničky (nie do vozidiel); elektródy zváracích strojov; zariadenia na elektrické zváranie; elektrické zváračské zariadenia; elektrické spájkovačky; zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; spájkovacie lampy; lisy na ovocie; dúchadlá; pokovovacie stroje; galvanizačné stroje; predajné automaty; elektrické zariadenia na zatváranie dverí; elektrické zariadenia na otváranie dverí; zariadenia na ovládanie výťahu; elektrické zariadenia na zváranie plastových obalov; výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice; samoregulačné palivové čerpadlá; stroje na spracovanie plastov; elektrické zariadenia na otváranie okien; elektrické zariadenia na zatváranie okien; hydraulické zariadenia na otváranie okien; hydraulické zariadenia na zatváranie okien; pneumatické zariadenia na otváranie okien; pneumatické zariadenia na zatváranie okien; hydraulické zariadenia na zatváranie dverí; pneumatické zariadenia na otváranie dverí; elektrické kuchynské mlynčeky; pneumatické zdviháky; 3D tlačiarne; preosievacie stroje; uchytenia motorov (nie do pozemných vozidiel).
08 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; navliekače nití; ihlové pilníky; obťahovacie remene; šidlá; vyvrtávacie tyče (ručné nástroje); výstružníky; objímky výstružníkov; nadstavce na závitníky; maliarske špachtle; špachtle, stierky (ručné náradie); boxery (zbrane); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); uholníky (ručné nástroje); nástroje a náradie na sťahovanie kože zvierat; prstencové závitorezné hlavy; oblúkové píly; bodné a sečné zbrane; vyťahovače klincov; ručné zdviháky; bodáky; nožnice na strihanie fúzov a brady; nebožiece (ručné vrtáky); drážkovacie dláta; dlabacie sekery; drážkovacie sekery; nástroje na značkovanie rožného statku; strihače, strihacie strojčeky na dobytok; vyťahovače klince (ručné nástroje); kamenárske alebo murárske kladivá; ocieľky na brúsenie nožov; nitovacie kladivá (ručné nástroje); hoblíky (ručné nástroje); nožnice; pinzety (klieštiky); rydlá (ručné nástroje); čakany; kovové škárovačky; vreckové nožíky; kladivá na drvenie kameňa; lupienkové píly; obojručné nože; prierazníky; valchy (ručné nástroje); ručné nástroje na valchovanie; lovecké nože; rámy na ručné píly; pílky (ručné náradie); obuvnícke kopytá; kliešte na kučeravenie vlasov; jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); nožnice; čepele nožníc; perforovačky (ručné nástroje); vratidlá na závitníky; montážne kľúče (ručné nástroje); rohatky so západkou (ručné nástroje); rezače závitov (ručné nástroje); priebojníky; oselníky; sekery; vidličky; hoblíky; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); rezačky na zeleninu; kliešte na nechty; rezačky rúrok (ručné nástroje); rezačky; mäsiarske nože; nožiarsky tovar; oberače na ovocie (ručné náradie); lyžice; lyžice (ručné náradie); obťahovacie remene na britvy; ručné ubíjačky zeminy; ručné zápustky, kovadlá; pečatidlá (ručné nástroje); ručné frézy; lopatky na sadenie alebo presádzanie; murárske hladidlá; prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon; sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov); rozpínačky (ručné náradie); nástroje na ostrenie; ostriace nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; vrtáky; nože na čistenie rýb od šupín; extirpátory (ručné nástroje); záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); štepárske nože; nožnice na prerezávanie stromov; klieštiky; epilačné pinzety; šidlá na rozpletanie lán; tesárske vrtáky; razidlá (ručné nástroje); pedikúrové súpravy; puzdrá na holiace potreby; žliabkovače (ručné nástroje); hrable; lopaty; rýle; fazetovače; kosy; krúžky na kosy; osly; osly na ostrenie kosy; žehličky (neelektrické ručné nástroje); razidlá; leštiace, hladiacie nástroje; nože do hoblíkov; kovové obrábacie nástroje; želiezka na vlasovú onduláciu; vypaľovacie želiezka (značkovače); nebožiece (ručné nástroje); pošvy na meče; kulmy na vlasy; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie); horolezecké čakany; duté dláta (ručné nástroje); obušky; rytecké ihly; nože na konské kopytá; nože na ovocie; štepárske nástroje; drážkové hoblíky; krájače na zeleninu; sekerky; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; sekáčiky (ručné nástroje); harpúny; tešly (tesárske sekery); krompáče; nože na otváranie ustríc; rozstrekovače insekticídov (ručné náradie); rozprašovače insekticídov (ručné náradie); záhradné náradie na ručný pohon; záhradnícke nožíky (žabky); zveráky (tesárske a stolárske); žiletky, čepele holiacich nástrojov; nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); čepele, nože (zbrane); pílové listy (časti ručných nástrojov); sochory; mačety; kyjanice; kladivá (ručné nástroje); mlaty, kyje; murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); dláta, rydlá; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné nástroje); ručné nástroje na opletanie; misky na mince; trecie misky; nožnice na knôty; taštičky s holiacimi potrebami; dierovacie číslovačky; pilníky na nechty; otvárače na konzervy (nie elektrické); harpúny (rybárske náradie); čakany; tĺčiky (ručné nástroje); klieštiky na cukor; upchávačky (ručné nástroje); jamkovače (ručné nástroje); lejacie panvy (ručné nástroje); hobľovacie nože; rašple (ručné nástroje); britvy, holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické); kliny; kutáče; nitovačky (ručné nástroje); vojenské lopatky; motyky; plecie motyčky; držiaky na pílky; česáky (ručné nástroje); sekáče na konáre; kosáky; ručné náradie na stáčanie kvapalín; fazetovače (ručné náradie); závitníky (ručné nástroje); vrtáky (ručné nástroje); skrutkovače; ručné osekávače; korunkové vrtáky; nástroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný pohon; ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon; brúsky (ručné náradie); postrekovače na striekanie insekticídov; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); vyorávače (ručné nástroje); nože; kliešte; pinzety; meče; šable; baranidlá (ručné nástroje); nástroje na predierkovávanie lístkov; elektrické pilníky na nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); luskáče na orechy; upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické); vidly; kliešte na nechty (elektrické alebo neelektrické); nožnice na strihanie zvieracej srsti (ručné nástroje); ručné strojčeky na strihanie; žehličky; brúsne kotúče; pilníky (nástroje); priebojníky, dierovacie kliešte (ručné nástroje); šidlá (ručné nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); manikúrové súpravy; ručné pištole na vytláčanie tmelu; ryhovače (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); mlynčeky na mäso (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); prístroje na prepichovanie uší; depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); elektrické manikúrové súpravy; zveráky; ručné pumpy; dýky; opasky, remene na nosenie náradia; krájače syrov (neelektrické); krájače na pizzu (neelektrické); páčidlá na poklopy; krájače vajec (neelektrické); klieštiky na očné riasy; pokosnice (stolárske pomôcky na pílenie uhlov); hrable na golfové ihriská; kozubové dúchadlá (ručné nástroje); prístroje na tetovanie; šmirgľové pilníky; rybárske lanká (ručné nástroje); kombinované kliešte (ručné nástroje); naberačky na víno; stolové zveráky (ručné náradie); pištole na vytláčanie tesniacich a tmeliacich materiálov; napínadlá drôtov alebo kovových pások (ručné nástroje); nože pre domácich majstrov (skalpely); ručné vzduchové pumpy; keramické nože.
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; výhrevné akumulátory; acetylénové horáky; acetylénové generátory; acetylénové svetlomety; dymníky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; ohrievače vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické lampy; konštrukcie pecí; chladiarne; svetlá na dopravné prostriedky; elektrické tlakové hrnce; zariadenia do automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); automobilové reflektory; chladiace prvky do pecí; vane; vane na sedacie kúpele; prenosné kabíny na parné kúpele; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; objímky na svietidlá; žeraviace kahany; lampové horáky; svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie časti strojov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; rúry na pečenie; dýzy; zariadenie na otáčanie ražňom; ražne; laboratórne horáky; vyžarovacie komíny (ropný priemysel); horáky; baktericídne horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; ventilátory (klimatizácia); zariadenia na praženie kávy; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty na potrubia; regenerátory tepla; šamotové obloženia pecí; žiarovky do smeroviek na vozidlá; uhlík do oblúkových lámp; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; nakladače do pecí; preplachovacie kontajnery; zariadenia na teplovodné kúrenie; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; klimatizačné zariadenia do vozidiel; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie telesá do automobilov; elektrické vykurovacie telesá; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; vyhrievacie železá do žehličiek; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky vyhrievané nánožníky; ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; cylindre; lampové cylindre; komínové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, ventilátory; sušiče na vlasy; vodovodné zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; ohrievače lepidla, gleja; destilačné kolóny; šetriče paliva; potrubia (časti sanitnej inštalácie); vodovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; sporáky; varné prístroje a zariadenia; bicyklové svetlá; elektrické osvetľovacie výbojky; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety; zariadenia na dezinfikovanie; odsoľovacie zariadenia; zariadenia na sušenie; difuzéry svetla; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné prístroje; sprchy; objímky na elektrické svetlá; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na chladenie vody; fontány; tlakové zásobníky vody; sterilizátory vody; výmenníky tepla; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; prístroje na čistenie plynu; ohrievače; zariadenia na sušenie krmiva; odparovače; kachle; vlákna do elektrických lámp; filtre na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; pece a piecky okrem laboratórnych; tvarované obloženia pecí; rošty do pecí; kozuby; pecové popolníky; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; lampy na kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové horáky; plynové bojlery; plynové lampy; parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové banky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje na pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne lampy; zariadenia na chladenie mlieka; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); olejové lampy; UV-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; lampióny; reťaze farebných žiaroviek; umývadlá; chladiace zariadenia na kvapaliny; žiarivky; horečnaté vlákna na svietenie; stroje na praženie sladu; banské lampy; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; kyslíkovo-vodíkové horáky; radiátory (na kúrenie); olejové horáky; reflektory na vozidlá; vyhrievacie platne (variče); baterky (svietidlá); polymerizačné zariadenia; kuchynské sporáky; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; destilačné veže; chladiace zariadenia a stroje; variče; teplovodné vykurovacie prístroje; reflektory vozidiel; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; dymové klapky (vykurovanie); príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky; vodovodné podložky, krúžky; pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; sušiče na ruky do umyvární; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); ventilátory (časti vetracích zariadení); sterilizátory; zariadenia na chladenie tabaku; pražiace stroje na tabak; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; pražiace stroje; automatické dopravníky na prepravu popola; zariadenia na výrobu pary; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; tienidlá na lampy; objímky na tienidlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; parné akumulátory; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; dymníky do laboratórií; sterilizátory vzduchu; destilačné prístroje; liehové horáky, kahany; benzínové horáky; zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp); ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; držiaky plynových horákov; zariadenia na zásobovanie vodou; jadrové reaktory; články do atómových reaktorov; elektrické nízkotlakové autoklávy; žiarovky do automobilových smeroviek; svetlá na automobily; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické formy na pečenie oblátok; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; pouličné lampy; kotlové rúry vykurovacích kotlov; rošty na opekanie mäsa; fritézy elektrické; kozuby (domové); tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; soláriá (prístroje); splachovacie zariadenia, splachovače; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; chladničky; prostriedky na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); zariadenia na prívod vody; prístroje na čistenie olejov; inhalačné prístroje nie na lekárske použitie; podstavce násypníkov pecí; vreckové ohrievače; kúpeľové vane; chromatografické prístroje (na priemyselné použitie); výhrevné žeraviace vlákna; plynové kondenzátory (nie časti strojov); elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; drezy; tvárové naparovacie prístroje (sauna); pisoáre; ohrievacie fľaše; elektrické kanvice; posteľné ohrievače; elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske použitie; ohrievacie nádoby; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; ohrievače do akvárií; svietidlá do akvárií; elektricky vyhrievané koberce; zubárske vypaľovacie pece; elektrické prístroje na výrobu jogurtov; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; kuchynské odsávače; elektrické ventilátory (stolové); elektrické sušiče bielizne; mikrovlnné rúry; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; termostatické ventily (časti ústredného kúrenia); prístroje na vytváranie vĺn; prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu; potápačské svetlomety; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; sterilizačné jednorazové vrecká; čisté komory (sanitné inštalácie); lávové kamene na grilovanie; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; zariadenia na pečenie chleba; mraziace vitríny; parné prístroje na žehlenie textílií; stroje na pečenie chleba; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); prístroje na hydromasážne kúpele; vyhrievané výkladné skrine; multifunkčné hrnce; elektrické parné hrnce.
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie automobilov; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy šatstva; údržba, čistenie a opravy kože; inštalácia kuchynských zariadení; demolácia budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba filmových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inštalácia, údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žehlenie odevov naparovaním; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; opravy odevov; deratizácia; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve); montovanie lešení; murovanie, murárske práce; čistenie plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; pieskovanie; podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalácia, údržba a opravy počítačov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácia okien a dverí; údržba bazénov; renovácie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík.
39 - Sprevádzanie turistov; zásobovanie vodou; letecká doprava; prevoz sanitkou; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová doprava; výletné lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); lámanie ľadu; kamiónová nákladná doprava; zachraňovanie lodí; vykladanie lodného nákladu; dovoz, doprava; železničná doprava; prenájom koní; doručovanie balíkov; nosenie batožín; balenie tovarov; sprostredkovanie námornej dopravy; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov; rozvod vody; rozvod elektriny; obsluhovanie prieplavových vrát; parkovanie automobilov (služby); skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov; prenájom skladísk; lodná trajektová doprava; riečna doprava; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; doprava ropovodom; prenájom miest na parkovanie; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; prenájom nákladných vagónov; doprava nábytku; doprava, preprava; lodná doprava; organizovanie zájazdov; osobná doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); remorkáž; uvoľňovanie uviaznutých lodí; rezervácie miesteniek na cestovanie; záchranné služby; taxislužba; električková doprava; expedičné služby; námorná doprava; doprava pancierovými vozidlami; doprava cestujúcich; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie; úschova lodí a člnov; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom potápačských zvonov; požičiavanie potápačských skafandrov; prenájom skladovacích kontajnerov; požičiavanie nosičov na automobily; záchranné služby v doprave; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; podmorské záchranné práce; balenie tovarov; doručovacie služby; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku; distribúcia energie; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom pojazdných kresiel; nakladanie a vykladanie v dokoch; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov); doručovanie kvetov; frankovanie poštových zásielok; informácie o dopravnej premávke; prenájom mrazničiek; plnenie fliaš; logistické služby v doprave; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; doprava nákladnými vlečnými člnmi; prenájom autokarov; prenájom leteckých motorov; strážená doprava cenností; prenájom navigačných systémov; poskytovanie informácií o cestovnej trase; balenie darčekov.
44 - Chov zvierat; služby záhradných architektov; verejné kúpele (na hygienické účely); turecké kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); služby chiropraktikov; kadernícke salóny; zhotovovanie vencov; zotavovne pre rekonvalescentov; zotavovne; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; záhradníctvo; záhradkárske služby; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; masáže; lekárske služby; služby optikov; rastlinné škôlky; fyzioterapia; sanatóriá; veterinárna pomoc; zubné lekárstvo; súkromné kliniky alebo sanatóriá; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; česanie a úprava zvierat; krvné banky (služby); aranžovanie kvetov; útulky (domovy); údržba trávnikov; manikúra; služby pôrodných asistentiek; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; plastická chirurgia; liečenie stromov; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); ničenie buriny; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; implantovanie vlasov; psychologické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; umelé oplodňovanie; detoxikácia toxikomanov; mimotelové oplodňovanie; tetovanie; telemedicínske služby; krajinotvorba; sauny (služby); soláriá (služby); termálne kúpele; služby vizážistov; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); terapeutické služby; zalesňovanie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; chov rýb; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; alternatívna medicína; logopedické služby; zdravotné poradenstvo; depilácia voskom; ortodontické služby; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Šupa poľnohospodárska technika 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šupa Marián, Ing.; J. Hollého 53/159, 922 07 Veľké Kostoľany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2015 9/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2016 2/2016 FG3M
 
POZ 1295-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.06.2015 268,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1295-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.06.2015 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2015 Typ Platba
výsledok rešerše 17.07.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.07.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.12.2015 Typ Odoslané
POZ 1295-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku