Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1295-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206719 
(151)  Dátum zápisu  06.08.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1295-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Dietetické a diabetické potraviny upravené na lekárske účely; dietetické a diabetické výrobky obilné, kukuričné, strukovinové, sójové a ich zmesi na lekárske účely; dietetické a diabetické cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely; detská a dojčenská strava; jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín; vitamínové prípravky; medicinálne čaje; dezinfekčné prostriedky.
29 - Sušené, konzervované a varené ovocie a zelenina; zmesi sušeného ovocia; zmesi sušeného ovocia a orieškov; ovocné šupky; arašidové maslo; kokosové maslo; kokos sušený; hrozienka; jedlé oleje a tuky; kukuričný olej; mandle spracované; arašidy spracované; datle; zemiakové lupienky; výrobky zo sóje patriace do triedy 29; sójová náhradka mlieka; sušená sójová náhradka mlieka; morské riasy; jablkový prášok; mlieko, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky patriace do triedy 29; maslo, syry, tvaroh, jogurty, kefíry; mäso; ryby; hydina; zverina; mäsové výťažky; paštéty; konzervy s rybami; konzervované mäso; vajcia; olejniny upravené pre ľudskú výživu a vegetariánsku stravu včítane ich zmesí; výrobky zo strukovín a ich zmesi patriace do tejto triedy.
30 - Pekárske, cestovinárske a cukrárske výrobky; múka (potravinárska), múčne výrobky; chlieb; celozrnné chlebíčky pufované, pečivo; jemné pečivo; koláče; zákusky; oblátky; sušienky; sucháre; slané tyčinky; cestoviny; strúhanka; cukrovinky; zmrzlina; sójové potraviny patriace do triedy 30; výrobky z upraveného obilia alebo kukurice a ich zmesi patriace do triedy 30; ryža; müsli; potraviny škrobovité; káva; kávovinové náhradky; čaj; kakao; sušené kvasinky; kvasnice; prášky do pečiva; chuťové omáčky; horčica; korenie; koreniny; ocot; med; soľ kuchynská.
32 - Sójové nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HYPER STAR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BONAVITA SERVIS spol. s r. o.; Šustekova 18, 851 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Kastler Anton; Súmračná 12, 821 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  850537 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  06. 08. 2004 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BG; BX; BY; CZ; DE; FR; HR; HU; LV; PL; RO; RU; SI; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 5/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 08.09.2005 9/2005 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.06.2006 6/2006 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
 
POZ 1295-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2003 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.07.2003 2 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 30.03.2006 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2013 149,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1295-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.05.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2003 Typ Doručené
Sprievodný list 21.05.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.06.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2003 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.07.2003 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.07.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 14.11.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.11.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.11.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.11.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 16.01.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.03.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.08.2004 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 16.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 16.09.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 16.09.2004 Typ Odoslané
List z OMPI 30.03.2005 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 02.05.2005 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 13.05.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 11.07.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 13.07.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2005 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 21.12.2005 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 30.12.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 17.03.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2006 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.04.2006 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 03.05.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 03.05.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 03.05.2006 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2006 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 12.06.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 06.07.2006 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 10.07.2006 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 01.08.2006 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 21.08.2014 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 1295-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.04.2006 BONAVITA SERVIS spol. s r. o. BONAVITA - SERVIS, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku