Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1289-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207141 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1289-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko a mliečne výrobky, jogurty, smotana, maslo, tvaroh, syry, šľahačka, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou, kondenzované mlieko a smotana, mlieko v prášku, práškové omáčky a polievky obsahujúce mlieko alebo syr, syrové a mliečne omáčky v prášku.
30 - Mrazené mliečne a smotanové zmrzliny a krémy; pudingy.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické šťavy; ovocné šťavy; nealkoholické ovocné výťažky; paradajková šťava; zeleninové šťavy; vody, lítna voda, minerálne vody, stolové vody, sýtené vody, sóda; citronády; mušty; prípravky na výrobu nápojov; príchuti na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; sladina, sladové pivo, pivo, zázvorové pivo; srvátkové nápoje, mandľové mlieko, arašidové mlieko, sarsaparilový nápoj; izotonické nápoje; šerbety; orgeada. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RAJO Active 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RAJO, a.s.; Studená 35, 823 55 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 1289-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2003 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.11.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.07.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1289-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 20.05.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.05.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.06.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 01.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 01.04.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.10.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.10.2009 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.11.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.05.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 18.07.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 1289-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2009 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku