Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1286-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1286-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  O-579663 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.06.2022 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 25, 28, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky.
09 - Mobilné softvérové aplikácie (sťahovateľné)
25 - Odevy; športové oblečenie.
28 - Športové vybavenie; športové potreby a športový výstroj.
35 - Maloobchodné služby s výživovými doplnkami, odevmi, športovým oblečením, športovým vybavením, športovými potrebami a športovým výstrojom; veľkoobchodné služby s výživovými doplnkami, odevmi, športovým oblečením, športovým vybavením, športovými potrebami a športovým výstrojom; online maloobchodné služby s výživovými doplnkami, odevmi, športovým oblečením, športovým vybavením, športovými potrebami a športovým výstrojom; zásielkové maloobchodné služby s výživovými doplnkami, odevmi, športovým oblečením, športovým vybavením, športovými potrebami a športovým výstrojom.
41 - Vykonávanie online školení zameraných na fyzickú zdatnosť; poskytovanie informácií o fitness tréningu cez online portály; organizovanie a vedenie seminárov a workshopov; vedenie kurzov, seminárov a workshopov; koučovanie (školenie); organizovanie podujatí na kultúrne, zábavné a športové účely; poradenské služby zamerané na udržovanie telesnej kondície a cvičenia; služby telesného tréningu; školenia zamerané na osobnostný rozvoj.
44 - Diétne a výživové poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  jedunavýkon 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  jedunavýkon s.r.o.; Spálená 480/1, 602 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1286-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1286-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 16.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1286-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku