Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1285-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1285-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  O-579599 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.06.2022 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 30, 33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy.
30 - Káva.
33 - Gin; koktaily; liehoviny.
35 - Maloobchodné služby zamerané na kávu, liehoviny a gin; veľkoobchodné služby zamerané na kávu, liehoviny a gin; online maloobchodné služby zamerané na kávu, liehoviny a gin.
41 - Vzdelávanie v oblasti varenia; organizovanie podujatí na kultúrne, zábavné a športové účely; vedenie kurzov, seminárov a workshopov; školenia v oblasti reštauračného stravovania.
43 - Barmanské služby; bary (služby); zabezpečovanie jedál a nápojov počas svadobných hostín; poskytovanie potravín a nápojov prostredníctvom pojazdných výdajní; pohostinstvá (služby); služby v oblasti pochutín; reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; catering. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.24, 03.01.08, 03.05.07, 25.01.10, 05.03.13, 26.04.98, 26.04.22, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šílený Myšák s.r.o.; Domažlická 125/2, 612 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1285-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1285-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 16.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Doručené
POZ 1285-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku