Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1285-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207453 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1285-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese, chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BERADUR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BetónRacio, s. r. o.; Skladová 2, 917 00 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 7/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 1/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.04.2014 4/2014 ND3M
 
POZ 1285-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2003 3 500,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 22.01.2014 266,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1285-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.05.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 01.03.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.03.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.03.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.04.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.11.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 02.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 23.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.01.2014 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2014 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 24.01.2014 Typ Platba
všeobecný referátnik 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 03.02.2014 Typ Doručené
Plná moc 03.02.2014 Typ Doručené
Plná moc 03.02.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1285-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2014 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku