Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1283-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1283-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.06.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.01, 27.05.19, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orava Stav s.r.o.; Obchodná 62, 811 02 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 1283-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1283-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.06.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 16.06.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 16.06.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 16.06.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 16.06.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.06.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.06.2020 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2020 Typ Platba
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2020 Typ Platba
7 Žiadosť o vrátenie poplatku 28.08.2020 Typ Doručené
8 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 07.09.2020 Typ Odoslané
9 vnútrospisový list 11.09.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 22.10.2020 Typ Interné listy
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 08.01.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2021 Typ Interné listy
POZ 1283-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku