Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1281-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236951 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.07.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1281-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky, humánne a veterinárne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, liečebné výrobky na liečebné účely a zdravotnícku starostlivosť patriacu do triedy 5, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, fungicídne, insekticídne a dezinfekčné prípravky, baktericídne prípravky určené na vnútorné použitie ako lieky patriace do triedy 5, prípravky posilňujúce a dietetické, výživové doplnky na lekárske účely.
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SULCEF 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDOCHEMIE LTD.; Constantinoupoleos Str. 1-10, P.O.Box 51409, CY-3505 Limassol; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Janka Šeböková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby; Na kopci 27, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1281-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2013 166,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.01.2018 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1281-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 23.09.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.12.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.12.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.01.2018 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.01.2018 Typ Platba
Oznámenie inde neuvedené 12.02.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.02.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.08.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 24.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1281-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.03.2018 Ing. Eva Matúšková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby Ružička Csekes s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2021 Mgr. Janka Šeböková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby Ing. Eva Matúšková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku