Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1278-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207885 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1278-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Sprevádzanie turistov, turistické kancelárie, organizovanie ciest, informácie o preprave, služby v doprave a preprave, rezervácia zájazdov.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, hotelierske služby, rezervácia penziónov, rezervácia hotelov, rezervácia prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.14, 26.01.15, 26.01.22, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, tmavozelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bezák Ivan; Palkovičova 15, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2014 5/2014 ND3M
 
POZ 1278-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2003 3 500,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 17.01.2014 266,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1278-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.05.2003 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 29.05.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2003 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.06.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.07.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 02.03.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.03.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.03.2004 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 23.04.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2004 Typ Interné listy
Žiadosť o informáciu 30.08.2004 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.09.2004 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.11.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 02.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 23.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.01.2014 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.02.2014 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.02.2014 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 25.02.2014 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1278-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2014 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku