Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1277-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  254724 
(151)  Dátum zápisu  31.03.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  31.03.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1277-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.05.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.10.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.04.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Spodná bielizeň pohlcujúca pot; cyklistické oblečenie; rukavice; nepremokavé odevy; legíny; športové tričká, dresy; kúpacie čiapky; plavky; športová obuv; čelenky (oblečenie); šatky na krk; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; ponožky pohlcujúce pot. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.07.01, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paľa Peter, Ing.; Sama Chalupku 541, 027 43 Nižná; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.; Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2017 10/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 28.04.2021 08/2021 FH3M
 
POZ 1277-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1277-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.05.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 23.05.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.05.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2017 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.09.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2017 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.11.2017 Typ Doručené
6a Plná moc 15.11.2017 Typ Doručené
6b Plná moc 15.11.2017 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 15.11.2017 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 18.01.2018 Typ Odoslané
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 24.01.2018 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.02.2018 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 16.04.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 16.04.2018 Typ Doručené
11 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 11.09.2018 Typ Odoslané
12 Podanie rozkladu 26.10.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
13 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 06.11.2018 Typ Odoslané
14 predkladacia správa k rozkladu 06.11.2018 Typ Interné listy
15 všeobecný referátnik 08.01.2019 Typ Odoslané
16 Podanie rozkladu 13.02.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 13.02.2019 Typ Doručené
16b Plná moc 13.02.2019 Typ Doručené
16c Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Typ Doručené
17 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 22.02.2019 Typ Odoslané
18 predkladacia správa k rozkladu 21.02.2019 Typ Interné listy
19 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.03.2019 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 15.05.2019 Typ Doručené
20a Vyjadrenie k rozkladu 15.05.2019 Typ Doručené
21 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 16.02.2021 Typ Interné listy
22 protokol o rokovaní komisie 16.02.2021 Typ Interné listy
23 protokol o hlasovaní komisie 19.02.2021 Typ Interné listy
24 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 22.02.2021 Typ Odoslané
25 pokyn na zápis po zverejnení 24.03.2021 Typ Interné listy
POZ 1277-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku