Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1277-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234342 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1277-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.08.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Marketing, reklamná činnosť, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, inzertná činnosť, spracovanie textov, rozširovanie reklamných materiálov, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média alebo telefónnej siete, alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, obchodovanie s využitím internetu, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verejnej mienky; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zabezpečovanie ekonomických poradenských služieb, poradensko-konzultačná činnosť v odbore ekonomických a spoločenských vied so zameraním na oblasť vonkajších ekonomických vzťahov; obchodné sprostredkovanie v oblasti výučby a vzdelávania.
41 - Vzdelávanie; výchovná a školiaca činnosť; vydavateľstvo a nakladateľstvo odborných tlačovín, kníh, príručiek a učebných textov vrátane audiovizuálnych nosičov; konzultačná, informačná a poradenská činnosť v oblasti vzdelávania; agentúrna činnosť v oblasti výučby a vzdelávania; usporadúvanie kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.16, 02.01.23, 16.03.17, 27.05.12, 01.15.15, 04.05.02, 26.07.25, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VISIBILITY s. r. o.; Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.08.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.08.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
 
POZ 1277-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.08.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1277-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2012 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 20.08.2012 Typ Doručené
Sprievodný list 20.08.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.08.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 29.10.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.10.2012 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.12.2021 Typ Doručené
POZ 1277-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku