Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1276-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236438 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1276-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad; šišky; pekárske výrobky; sušienky, keksy; zákusky, koláče, torty; koláče s plnkou; mafiny; obyčajné, polievané, obaľované a plnené pražené zákusky a koláče, bagel (pečivo); sendviče; pizza; ochucujúce výťažky; cukrárske lupienky na pečenie; plnky na báze pudingu alebo krému (custard) do zákuskov, koláčov a tort; plnky na báze čokolády do zákuskov, koláčov a tort; polevy a posýpky na báze čokolády; nápoje na báze kávy; nápoje na báze čaju; nápoje na báze kakaa; husté nápoje s príchuťou kávy.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; husté nápoje s príchuťou ovocia; ovocné kokteily; nealkoholické nápoje s príchuťou kávy; sirupy a iné prípravky, koncentráty a prášky na prípravu nealkoholických nápojov a ovocných nápojov.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie; reštauračné služby; služby kaviarní; služby snackbarov; služby reštaurácií rýchleho občerstvenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.02, 27.05.15, 24.17.01, 29.01.01, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DD IP HOLDER LLC; 130 Royall Street, Canton, Massachusetts, 02021; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 1276-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1276-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.07.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.07.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 09.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 10.02.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené
POZ 1276-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.01.2019 FAJNOR IP s.r.o. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku