Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1275-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1275-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.07.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; šilty; čapice; klobúky; šatky; opasky; pánske traky; podväzky; kravaty; manžety (časti odevov); šerpy.
41 - Výchova; vzdelávanie; organizovanie seminárov a školení; kultúrna a zábavná činnosť; vydávanie textov (okrem reklamných). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.01, 02.01.97, 27.05.17, 26.01.99, 26.11.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dovychovat s.r.o.; Kyjevská 1937/64, 326 00 Plzeň; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.07.2022 14/2022 BA3M
 
POZ 1275-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 17.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1275-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.06.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 06.07.2022 Typ Interné listy
POZ 1275-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku