Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1275-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258825 
(151)  Dátum zápisu  02.11.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.11.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1275-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.07.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  24.11.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; šilty; čapice; klobúky; šatky; opasky; pánske traky; podväzky; kravaty; manžety (časti odevov); šerpy.
41 - Výchova; vzdelávanie; organizovanie seminárov a školení; kultúrna a zábavná činnosť; vydávanie textov (okrem reklamných). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.01, 02.01.97, 27.05.17, 26.01.99, 26.11.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dovychovat s.r.o.; Kyjevská 1937/64, 326 00 Plzeň; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Magdaléna Bachratá - BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Patentová a známková kancelária; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.07.2022 14/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 24.11.2022 22/2022 FG3M
 
POZ 1275-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 17.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1275-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.06.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 06.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1275-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku