Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1275-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237388 
(151)  Dátum zápisu  17.06.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1275-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky.
05 - Kozmetické prípravky na lekárske účely; dermatologické prípravky (farmaceutické výrobky); kompresívna pooperačná bielizeň na lekárske účely; silikónové náplasti na jazvy.
10 - Chirurgické implantáty (prsníkové, tvárové, telové); expandéry na lekárske účely; chirurgické injektovateľné implantáty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 26.04.12, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.12, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  pantone 308, 550 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siklienka S.r.o.; Mierová 111, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2014 3/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2014 8/2014 FG3M
 
POZ 1275-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.08.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1275-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 19.07.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2013 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 22.10.2013 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 16.12.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.12.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.12.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.06.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené
POZ 1275-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku