Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1275-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  229022 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1275-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.09.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Chuťovky na báze cereálií, chlieb, múčne jedlá, pečivá a zákusky, jedlá na báze múky, pekárenské polotovary (aj mrazené), preložené a listové, plnené a neplnené, slané a sladké pekárenské výrobky špeciálneho tvaru (s hmotnosťou cca 20g/ks), pizza.
39 - Zásobovanie s potravinárskymi výrobkami.
43 - Pohostinstvo, rýchloobčerstvenie, prenájom a požičiavanie elektrických pecí na pečenie pekárenských výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.; Muzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.09.2019 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.09.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2010 10/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2011 03/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2016 05/2016 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 02.06.2020 06/2020 MA3M
 
POZ 1275-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1275-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.09.2009 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.09.2009 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2009 Typ Platba
3 výsledok rešerše 25.02.2010 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.02.2010 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 12.07.2010 Typ Odoslané
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.08.2010 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.02.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.02.2016 Typ Doručené
8a Výpis z obchodného registra 10.02.2016 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 04.03.2016 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2016 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2016 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2019 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2019 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1275-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.04.2016 MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku