Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1272-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207201 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1272-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 10, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Očkovacie látky, prípravky z krvnej plazmy, živné pôdy, terapeutické, profylaktické, diagnostické preparáty pripravené biotechnologickými postupmi, mikrobiologické a biochemické diagnostiky, testy, štandardy, kontrolné a referenčné materiály, infúzie, dialyzačné, kontrolné roztoky, biologické, biochemické, farmaceutické prípravky, dietetické prípravky a ďalšie farmaceutické prípravky - tablety, suché substancie a roztoky na humánne a veterinárne použitie.
10 - Prístroje a zariadenia pre zdravotníctvo.
37 - Servis a údržba zdravotníckej techniky.
39 - Cestná a nákladná doprava.
42 - Výskum v oblasti imunologických a farmaceutických prípravkov, konzultácie v oblasti imunologickej a farmaceutickej výroby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMUNA PHARM, a.s.; Jarková 269/17, Šarišské Michaľany 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.05.2013 5/2013 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 1272-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2003 4 100,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.10.2007 200,00 SKK 04.12.2007 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2012 27,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.11.2012 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1272-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.05.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.05.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 27.02.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
Plná moc 26.10.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.10.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2007 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 15.11.2007 Typ Odoslané
vnútrospisový list 26.11.2007 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 23.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.11.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.02.2013 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 25.02.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 09.05.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.06.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1272-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.11.2007 Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Prevod majiteľa 28.02.2013 IMUNA PHARM, a.s. Imuna Pharm Holding, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.02.2013 Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.06.2019 Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku