Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1269-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1269-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných priestorov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; služby darčekových zoznamov; cielený marketing; vonkajšia reklama.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentmi; tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.01.24, 26.01.18, 27.05.15, 25.05.99, 27.99.02, 27.99.16, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S-EPI, s. r. o.; Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GARANT PARTNER legal s. r. o.; Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1269-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1269-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.05.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 04.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 04.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.06.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.06.2021 Typ Odoslané
POZ 1269-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku