Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1269-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1269-2021 
(220)  Application Date  04.05.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných priestorov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov; služby darčekových zoznamov; cielený marketing; vonkajšia reklama.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentmi; tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 26.01.24, 26.01.18, 27.05.15, 25.05.99, 27.99.02, 27.99.16, 29.01.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, zelená, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  S-EPI, s. r. o.; Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Attorney(s)  GARANT PARTNER legal s. r. o.; Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1269-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1269-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.05.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 04.05.2021 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 04.05.2021 Type Delivered
1c Plná moc 04.05.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2021 Type Payment
POZ 1269-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku