Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1268-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1268-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 38, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Fotografie; papier a lepenka; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); tlačoviny; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; brožúry; hárky papiera; príručky; prospekty.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby.
36 - Informácie o poistení; zdravotné poistenie.
38 - Prenos elektronickej pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov.
44 - Zdravotnícka starostlivosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.13.01, 24.13.22, 24.17.05, 02.09.01, 26.99.20, 26.99.24, 27.05.15, 29.01.03, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.; Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1268-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1268-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 12.05.2021
POZ 1268-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku