Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1267-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237160 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1267-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia), podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD; puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie, samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky, perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby, písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske štipce, nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie, hárky papiera, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly (papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania; grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty, nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok, batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky, kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky; puzdrá na navštívenky.
20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely, plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky, vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty, nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky, kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov), župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných vzdelávacích aktivít, organizovanie športových podujatí a súťaží, plesov a iných spoločensko-kultúrnych podujatí, vydávanie časopisov v elektronickej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.02, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.15, 05.13.09, 05.05.03, 25.01.06, 26.01.04, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.24, 27.01.12, 27.05.15, 27.05.24, 24.11.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, transparentná (priesvitná) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia; Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2014 7/2014 FG3M
 
POZ 1267-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.07.2013 302,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1267-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.08.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 09.10.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.11.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.11.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené
POZ 1267-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku