Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1263-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236434 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.07.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1263-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné agentúry; dražby; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; marketing; marketingové štúdie; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom predajných automatov; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov; účtovníctvo; rozširovanie vzoriek tovarov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; informácie o poistení; kapitálové investície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné konzultačné služby; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; platenie splátok; poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; sprostredkovanie poistenia; úverové banky; vyberanie nájomného; záložne; záložné pôžičky; zmenárenské služby.
41 - Diskotéky (služby); fitnes kluby; formátovanie a písanie textov, nie na reklamné účely; hazardné hry; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach zábavy; prevádzkovanie kasína; nahrávanie videopások; nočné kluby; organizovanie a vedenie koncertov, konferencií, kongresov, seminárov, lotérii, plesov, súťaží (vedomostných alebo zábavných), súťaží krásy, športových súťaží a živých vystúpení; zábavné parky; plánovanie a organizovanie večierkov; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); požičiavanie športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); požičiavanie videopások; prenájom audionahrávok, audioprístrojov, dekorácií, potápačského výstroja, rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom športových plôch, štadiónov, tenisových kurtov, videokamier a vybavenia herní; prevádzkovanie karaoke, priestorov s hracími automatmi, športových zariadení; služby diskdžokejov, osobných trénerov (fitnes cvičenie); strihanie videopások; filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; módne dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; prenájom počítačov; inštalácia počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; obnovovanie počítačových databáz; tvorba počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov, informačných technológií a vývoja hardvéru; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom diskového priestoru serverov; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; prenájom webových serverov; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; technická kontrola automobilov; technický výskum; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba, údržba a prenájom softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EsoFin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FINANCIAL PROSPERITY, a.s.; Jána Milca 34 , 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.10.2016 10/2016 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 29.03.2023 6/2023 ND3M
 
POZ 1263-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.08.2013 183,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2016 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.02.2023 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1263-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.07.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.08.2013 Typ Platba
Sprievodný list 09.08.2013 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 09.08.2013 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.09.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 20.07.2016 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.07.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.07.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.02.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.02.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2023 Typ Odoslané
POZ 1263-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.08.2016 FINANCIAL PROSPERITY, a.s. MIX EXTRA, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.08.2016 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku