Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1263-2013
(111)  Trademark Number  236434 
(151)  Registration Date  17.01.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1263-2013 
(220)  Application Date  19.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamné agentúry; dražby; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; marketing; marketingové štúdie; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom predajných automatov; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; správa počítačových súborov; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov; účtovníctvo; rozširovanie vzoriek tovarov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; faktoring; finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; informácie o poistení; kapitálové investície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné konzultačné služby; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; platenie splátok; poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; sprostredkovanie poistenia; úverové banky; vyberanie nájomného; záložne; záložné pôžičky; zmenárenské služby.
41 - Diskotéky (služby); fitnes kluby; formátovanie a písanie textov, nie na reklamné účely; hazardné hry; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach zábavy; prevádzkovanie kasína; nahrávanie videopások; nočné kluby; organizovanie a vedenie koncertov, konferencií, kongresov, seminárov, lotérii, plesov, súťaží (vedomostných alebo zábavných), súťaží krásy, športových súťaží a živých vystúpení; zábavné parky; plánovanie a organizovanie večierkov; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); požičiavanie športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); požičiavanie videopások; prenájom audionahrávok, audioprístrojov, dekorácií, potápačského výstroja, rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom športových plôch, štadiónov, tenisových kurtov, videokamier a vybavenia herní; prevádzkovanie karaoke, priestorov s hracími automatmi, športových zariadení; služby diskdžokejov, osobných trénerov (fitnes cvičenie); strihanie videopások; filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; módne dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; prenájom počítačov; inštalácia počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; obnovovanie počítačových databáz; tvorba počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov, informačných technológií a vývoja hardvéru; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom diskového priestoru serverov; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; prenájom webových serverov; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; technická kontrola automobilov; technický výskum; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba, údržba a prenájom softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EsoFin 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FINANCIAL PROSPERITY, a.s.; Jána Milca 34 , 010 01 Žilina; SK 
(740)  Attorney(s)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.10.2016 10/2016 PC3M
 
POZ 1263-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.08.2013 183,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2016 27,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1263-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.07.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.08.2013 Type Payment
Sprievodný list 09.08.2013 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 09.08.2013 Type Delivered
Plná moc 09.08.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Type Sent document
výsledok rešerše 02.09.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2016 Type Payment
Žiadosť o zápis prevodu 20.07.2016 Type Delivered
Doklad o prevode 20.07.2016 Type Delivered
Plná moc 20.07.2016 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Type Delivered
POZ 1263-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 15.08.2016 FINANCIAL PROSPERITY, a.s. MIX EXTRA, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.08.2016 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku