Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1262-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1262-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Dverové závesy; kovové závesné háky; drôt; kovanie na okná; kovové zámky (nie elektrické); pružinové zámky; kovové vonkajšie rolety; kovové lišty; drôtené pletivo; kovové kolieska na nábytok; kovové háčiky vešiakov na odevy; kovové dverové kľučky; kovové obalové nádoby; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové viazacie pásky; kovový stavebný materiál; kovové držadlá, kľučky; kovové pánty, závesy; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové rohové lišty; vodiace kladky na posuvné dvere; kovové vešiakové háčiky; kovanie na nábytok; kovové nádoby; kovové háky na zavesenie tašky.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby).
37 - Stavebníctvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; tesárske práce; poradenské služby pre stavebníctvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.14, 26.05.04, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nobio s. r. o.; Zlatovská 1, 911 05 Trenčín 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1262-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1262-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 03.05.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 03.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 03.05.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 1262-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku